Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:23

2016-09-09

Innehåll

Danmark ska öka andelen lån och minska andelen bidrag till studenterna

Det danska systemet för studiestöd (SU) ska bli mindre generöst. Bidragsdelen är idag 5 941 kronor (motsv. SEK 7 610) och studenten kan låna upp till 3 040. Andelen lån ska öka och andelen bidrag ska minska så att det utgör hälften av studiestödet. Även antalet terminer som berättigar till studiestöd ska minska. Förändringen ingår som en del i regeringens s.k. 2025-plan för att räta upp landets ekonomi.

Syftet med att minska bidragsdelen är enligt regeringen att färre utländska studenter ska studera i Danmark och sedan flytta ut med en kostnadsfri utbildning i bagaget. Statsminister Lars Løkke Rasmussen pekar som exempel på att år 2011 fick 33 rumäner SU i Danmark. Förra året var antalet 1 313. Och ökningen fortsätter enligt Løkke Rasmussen. Han menar att utbildning ska vara gratis i Danmark, men att det danska studiestödet är ”markant mere attraktiv” jämfört med systemen i andra länder. Den totala kostnaden för SU är ca 20 miljarder kronor (motsv. SEK 25 miljarder).

Många studenter protesterar mot det försämrade studiestödet och menar att de inte kommer att ha råd med hyra och kurslitteratur. Lars Løkke Rasmussen säger för sin del att studenterna nog kommer att klara sig. Det beror enligt honom på att lånevillkoren kommer att bli goda. Lånen blir räntefria och efter examen ges en rejäl skattepremie. Danmark kommer enligt statsministern även i fortsättningen att ha värdens bästa studiestöd – långt bättre än i Sverige och Norge.

För att få fler utländska studenter att stanna kvar i Danmark efter sin examen vill regeringen införa ett särskilt skatteavdrag de första åren så att de kan betala av sin låneskuld.

Läs i tidningen Information om förändringar i det danska studiestödet

Läs i tidningen Universitetsavisen om reaktioner på förändrat studiestöd
 


EU-projekt om mottagande och validering för flyktingar och hotade forskare

Academic Refugee – ett EU-finansierat projekt – ska under tre år utveckla mottagandet av flyktingar och hotade forskare vid europeiska universitet. Ett antal universitet, högskolor, myndigheter och organisationer har tillsammans initierat ett arbete för att ta emot nyanlända akademiker. Det finansieras som ett strategiskt partnerskap inom Erasmus.

Den aktuella situationen i Turkiet och Mellanöstern visar hur relevant det är att knyta samman arbetet för flyktingar och hotade forskare med arbetet för att främja akademisk frihet. Det menar Ole Petter Ottersen, rektor på Universitetet i Oslo. Samtidigt ser vi behov av att verkligen diskutera vad akademisk frihet betyder, bland annat för att skydda studenter och forskare, fortsätter han.

Projektet är treårigt. Fokus under det första året ligger på att utveckla en kurs om den akademiska friheten och en personalutbildning om mottagande av flyktingar. Kurserna ska ges för första gången, med internationella deltagare, i Oslo våren 2017. Under det andra året ska en Mooc om akademisk frihet och akademisk värdegrund utvecklas. Det tredje och sista året ska ägnas åt grundläggande akademiska värden. Arbetet ska leda till en elektronisk handbok med förklaringar, problem och goda exempel för hur universitet i Europa arbetar för att leva upp till de akademiska värdena.

I tidningen Al-Fanar lyfts ett annat projekt i Norge upp. Det är ett snabbspår för att validera akademisk utbildning hos flyktingar som saknar dokumation. En procedur har utvecklats för en ny typ av dokument, kallat ”Qualifications Passport for Refugees”. Dokumentet innehåller information om utbildning, arbetslivserfarenhet och språkkunskaper tillsammans med en värdering av den sökandes kunskaper och erfarenheter.

Läs i tidskriften Khrono om projektet kring mottagande av flyktingar och akademiska värden

Läs i tidningen Al-Fanar om validering för flyktingar utan akademisk dokumentation 
 


USA:s federala åklagare slår till mot aggresiva och obskyra tidskrifter

Antalet aggresiva tidskrifter (predatory journals) har ökat och skadar den akademiska publiceringen och därmed hela vetenskapssamhället. Skadan är så stor att federala åklagare vid the US Federal Trade Commission (FTC) i USA nu har agerat. FTC har stämt ett av de största förlagen för vetenskapliga online-tidskrifter, OMICS Group Inc. Stämningen riktas mot förlaget, två anknutna företag och den verkställande direktören Srinubabu Gedela.

I stämningen hävdar åklagarna att förlaget rutinmässigt lurar forskare att betala höga avgifter för publicering i dess tidskrifter. Åklagarna hävdar också att förlaget anger att vissa forskare är redaktörer på deras tidskrifter, trots att de berörda inte har godkänt sin medverkan.
Ett vanligt klagomål mot OMICS är att förlaget accepterar artiklar för publicering och sedan kräver författaren på höga avgifter som man inte tidigare informerat om. Ofta sker publiceringen snabbt så att författaren sedan inte kan få artikeln publicerad någon annanstans. Det är också vanligt att förlaget tar ut avgifter för deltagande i konferenser där utlovade talare aldrig dyker upp.

Agerandet från FTC är mycket välkommet, även om det kommer sent. Det säger Jeffrey Beall, biträdande professor i bibliotekskunskap vid University of Colorado Denver, som bl.a. ägnar sig åt att identifiera aggresiva tidskrifter. Han menar att ett åtal mot de aggresiva förlagen kommer att erbjuda stora svårigheter. Det beror bl.a på att förlagen sällan finns i USA och därför är svåra att nå med amerikansk lag. Dessutom är verksamheten mycket vinstgivande. Det viktigaste är dock enligt Beall att forskare blir uppmärksammade på verksamheten och dess omfattning.

Läs i the Chronicle of Higher Education om aggresiv/obskyra tidskrifter

Läs på webbplatsen för Scholarly Open Access om aggresiva/obskyra tidskrifter

 


I Norge är 135 studenter svartlistade och avstängda från alla studier

Den 26:e augusti i år var 135 studenter svartlistade och utestängda från högre utbildning i Norge. Det framgår av uppgifter från det nationella Register för utestengte studenter (RUST). Registret upprättades 2014 och är gemensamt för de lärosäten som lyder under universitets- och högskolelagen. Registret förvaltas av Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT).

I RUST ska de studenter som stängs av från sitt lärosäte registreras, så att de inte kan bli antagna vid andra lärosäten under den tid de är avstängda. Avstängningen kan ha flera orsaker, bl.a. förfalskade betyg, farligt beteende och/eller brott mot tystnadsplikt, avstängning efter säkerhetsbedömning samt fusk, försök till fusk eller medverkan till fusk.

Studenter kan stängas av under kortare eller längre tid. Maximal tid är tre år. Det redovisade antalet registrerade (135 enligt ovan) avser en specifik dag. Så snart avstängningsperioden upphör raderas alla data i registret. Det betyder att det inte går att se utvecklingen över tid, men det är inte heller syftet med RUST. I registret finns bara uppgift om vilket lärosäte som har stängt av studenten och hur länge avstängningen gäller. Inga uppgifter om orsaken till avstängningen registreras.

Enligt en undersökning från 2015 där ca 1 0000 studenter i Norge tillfrågades, angav två procent av kvinnorna att de fuskat. Motsvarande värde för männen var nio procent. I en annan undersökning angav tio procent av deltagarna att de hade fuskat.

Läs i tidskriften Khrono om registret över avstängda studenter 


Fler studenter än man tidigare trott lider av psykisk ohälsa

Var åttonde student i grundutbildning i England säger att de har psykiska problem. Det visar en studie från undersökningsföretagen YouthSight och YouGov som gjorts på uppdrag av studentbostadsföretaget Unite Students. Studien grundar sig på en enkät till 6 500 studenter.

Enligt svaren har 12 procent psykiska problem. Av dem hade 80 procent ångest och depressioner. Dessa studenter är mer benägna att hoppa av studierna än andra. De är dessutom mindre tillfredsställda med sitt sociala liv, ekonomiska förutsättningar och möjligheter till anställning efter studierna. Studien visar att psykisk ohälsa är vanligare än man tidigare trott.

En undersökning genomförd tidigare i år av Amosshe, en organisation för studieadministrativa chefer, visar att fyra av fem universitet sett en märkbar ökning av antalet studenter med allvarliga psykiska problem det senare året. Data från den brittiska statistiska centralbyrån (Office for National Statistics) visar också att antalet självmord bland studenter över 18 år var rekordhögt 2015 med en påtaglig ökning jämfört med året innan.

Tidningen Universitetsavisen i Danmark lyfter fram en undersökning om studenters generella trivsel och olika typer av stressymtom. Undersökningen har gjorts av Dansk Magisterforening, en facklig organisation för akademiker. Enligt undersökningen har varannan student vid Köpenhamns universitet upplevt sömnsvårigheter och svårigheter att koncentrera sig och var fjärde student har haft en depression.

En annan dansk studie bland nybörjarstudenter bekräftar bilden. Studenterna anger att den största stressfaktorn är de egna förväntningarna på studierna. De har också svårt att koppla av mentalt och känner sig därför aldrig lediga. Universitetet har nu startat kurser i stresshantering för att hjälpa studenterna.

Läs i Times Higher Education om det ökande antalet studenter med psykisk ohälsa

Läs i Universitetsavisen om psykisk ohälsa bland studenterna vid Köpenhamns universitet 

 


Finska ekonomer föreslår att landets forskning koncentreras till ett fåtal universitet

Arbetsfördelningen mellan de finska universiteten behöver förändras. Forskning och forskarutbildning bör koncentreras till ett fåtal enheter. Övriga lärosäten – dvs. flertalet – bör ägna sig åt utbildning på bachelor- och masternivå. Detta budskap framförs av tre av landets mest kända ekonomer i en skrivelse till Finansministeriet. Förslagen i skrivelsen rör landets ekonomiska politik i sin helhet, varav den högre utbildningenses som en del.

Tuula Teeri, rektor vid Aalto-universitetet, stödjer gruppens tankar: ”Finland måste kunna konkurrrera globalt. Det innebär att vi måste ha några toppenheter som kan klara av den internationella konkurrensen”, säger hon. Tuula Teeri menar att internationella erfarenheter talar för en tydligare arbetsfördelning. Bättre och smalare är honnörsorden enligt henne. Och hon fortsätter: ”En god tumregel är att en miljon invånare kan hålla vid liv ett universitet. Det här skulle innebära fem eller sex universitet i Finland på högsta nivå. Men det här gäller inte för kandidatutbildningar, där måste man ha flera”.

Vid Helsingfors universitet håller kansler Thomas Wilhelmsson med Tuula Teeri om att diversifiering är framtidens melodi. Men, säger han ”Man ska ändå inte vara allt för kategorisk. Jag tror inte att man ska göra en klar distinktion i två grupper, utan snarast skulle jag se det som en glidande skala där du har några universitet som gör mycket toppforskning och andra som gör mindre. En viss koppling till forskningen måste man alltid ha för att kunna ge utbildning på universitetsnivå”.

Läs på webbplatsen YLE om förslagen till arbetsfördelning mellan landets lärosäten
 

 

Nyheter i korthet 


Storbritannien: Överföring av teknologi innebär en nettokostnad för lärosätena

Överföring av teknologi medför oftast en nettokostnad för universiteten. Det hävdar en arbetsgrupp som analyserat hur lärosäten i Storbritannien samt Australien, Frankrike, Tyskland och USA arbetar med frågan. Utredningen har gjorts på uppdrag av den brittiska finansieringsmyndigheten Hefce. I dess rapport hävdas att “Technology transfer is expensive, and universities do it to further their societal impacts”. Arbetsgruppen menar också att lärosätena, när de utvecklar arbetet, inte ska jämföra sig med varandra. De ska utgå från sina egna förutsättningar.

Läs i Times Higher Education om hur teknologiöverföring ska utvecklas
 


Nederländerna: Universiteten försvarar ökning av antalet kurser på engelska

Kurser på engelska bidrar till att höja kvaliteten på utbildningarna och främja landets innovativa styrka och kompetenskraft. Det menar Association of Universities (VSNU), den nederländska motsvarigheten till SUHF, efter omfattande debatt och många tidningsartiklar. Kritiker menar att undervisningen förlorar nyanser och humor. Tidningen de Volkskrant har visat att totalt 60 procent av landets universitetskurser, och 70 procent av kurserna på masternivå, ges på engelska. VSNU menar att en blandning av internationella och inhemska studenter bidrar till höjd kvalitet.

Läs i Times Higher Education om kurser på engelska i Nederländerna

 


USA: Manuell bedömning av uppsatser är ett nytt inslag inom Mooc

En av de mest populära Mooc-kurserna vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) erbjuder nu manuell bedömning av uppsatser. Inom en introduktionskurs i filosofi kan studenter som så önskar få sina uppsatser bedömda av människor istället för maskiner. Kostnaden är 300 dollar (motsv. SEK 2 500). För detta får studenten intyg/betyg om genomförd kurs. Denna tredje upplaga av kursen omfattar ursprungets videor och prov med flervalsfrågor, andra generationens peer review mellan studenter och nu manuell bedömning av uppsatser.

Läs i Inside Higher Education om den senste utvecklingen inom Mooc-området
 


Asien: Ny överenskommelse om erkännande och kvalitetssäkring av högre utbildning

Unescos hållbarhetsmål, Utbildning 2030, ger nya impulser till regionala och globala principer för erkännande av högre utbildning mellan länder. Det blev tydligt vid ett möte inom ramen för Unesco med delegater från 30 länder i Asien- och Stillahavsområdet. Vid mötet diskuterades de regionala utmaningarna som ett ökande antal internationella studenter innebär. De 30 länderna antog ett uttalande, the Sydney Statement, där de kom överens om rättvisa och effektiva processer för erkännande och kvalitetssäkring av utbildning.

Läs i University World News om erkännande av högre utbildning i Asien- och Stillahavsområdet
 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |