Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:30

2016-11-04

Innehåll

IT kan användas både med och utan lärare

En 45 kvadratmeter stor sfärisk vägg fylld med dataskärmar. Ingen whiteboard och inga obekväma stolar. På väggen visas bilder på upp till 80 deltagare från jordens alla hörn.  Denna högteknologiska vägg möter besökare på IE-University i Madrid.

I lokalen blandas videomöten och samarbete online med dataanalys och teknik för att identifiera känslor via t.ex. ansiktsuttryck. I centrum står läraren, antingen fysiskt eller som ett hologram. Under föreläsningen kan studenter bidra genom att ”räcka upp handen” digitalt för att bli inbjuden att delta i diskussionen. Läraren kan också para ihop studenter för diskussion i ”bikupor” och löpande få data om studenternas aktivitet.

IE-University menar att det inte är en modenyck, utan vägen mot utvecklingen av tjugonde århundradets undervisningslokaler. Bland annat kommer experter att kunna bjudas in direkt till föreläsningen oavsett var i världen de befinner sig. Den nya lokalen kommer inledningsvis att användas i MBA-utbildning där avgiften kan uppgå till motsvarande SEK 750 000.

Vid den nya amerikanska högskolan ”42” behövs inga lärare alls.  Högskolan ska utbilda omkring 1 000 studenter varje år i programmering och utveckling av mjukvara.  Den bärande idén är att studenterna ska hjälpas åt med uppgifter och sedan betygsätta varandras arbete.

Högskolan 42 i USA är en filial till den franska motsvarigheten med samma namn. Den startade 2013 i Paris och har sedan dess haft långt fler sökande än antalet platser. Högskolan grundades av en fransk miljardär, Xavier Niel. Hans stöd har inneburit att det inte finns några studieavgifter och att studenterna bor gratis på campus.

Läs i Times Higher Education om en högteknologisk föreläsningssal i Madrid

Läs på BBC:s webbplats om en högskola utan lärare


Universitet i USA använder historiska studentdata för att förutspå nya studenters resultat

Stora mängder data om tidigare studenter används av amerikanska lärosäten för att analysera och avgöra vilka nya studenter de ska anta och hur de ska få dem att slutföra sin utbildning. Analyserna används bl.a. för att identifiera studenter som behöver extra stöd och för att styra studenter mot kurser där de kan göra goda resultat. Analyserna stödjer också utveckling av digitala verktyg som kan individanpassa utbildningarna.

Att använda historiska data om studenter och lärosäten för att göra förutsägelser för framtiden är ingen lätt sak. Det visar en nyligen publicerad artikel från tankesmedjan New America. Författarna menar att användning av data på detta vis, snarare kan försvåra beslutsfattandet än förenkla det. Det är även etiskt diskutabelt då analyserna inte tar hänsyn till risken för diskriminering och kan göra interna beslutsprocesser mindre transparenta. Användningen kan dessutom äventyra enskilda individers integritet och säkerhet. Det betyder enligt författarna dock inte att denna teknik ska undvikas.

I artikeln ägnas särskilt intresse åt ett par universitet som använt sig av metoden att analysera stora mängder data. Georgia State University har använt sådan s.k. prediktiv analys som hjälp för att stödja afroamerikanska och latinamerikanska första-generations-studenter. Temple University har utvecklat ett verktyg för att tidigt uppmärksamma studenter som är på väg att hoppa av sina utbildningar. Austin Peay State University har utvecklat ett system som matchar studenter med kurser och program där de kan få bäst resultat och dessutom kan förutsäga vilket slutbetyg de kommer att få på dessa.

Läs i tidskriften New America om hur amerikanska universitet försöker se in i framtiden för sina studenter


Sociala media kan vara både användbara verktyg och hot mot högskolan

Effektivt användande av sociala media attraherar nya studenter och får dem att stanna kvar. Det visar ny forskning från Eastern Mediterranean University på Cypern. Undersökningen omfattade drygt 200 Facebook-användare på universitetet.

Enligt undersökningens resultat skapar studenternas engagemang i universitetets Facebook-grupp en gemenskap med universitetet. Det leder till tillit och lojalitet, och positiva uttalanden om universitetet som i sin tur bidrar till rekryteringen av nya studenter.

De forskare som utfört studien menar att resultatet inte är så förvånande då ungdomar idag öppnar Facebook så snart de vaknar. Och då kan en medvetenhet om universitetet skapas hos studenten, blivande studenter och deras föräldrar.

Forskarna anser att alla lärosäten borde använda sig av sociala medier som en del av sin marknadsföring och i sin relation med övriga samhället. De påpekar vidare att ett starkt varumärke kan bidra till att olika typer av kriser förhindras.

Facebook är dock inte bara ett verktyg för marknadsföring, aktivitet på Facebook kan även ställa till det för studenter. Vid ett college i Minnesota, USA, uttryckte sig en student på ett sjuksköterskeprogram oprofessionellt och hotande mot andra studenter på Facebook. Det menade handläggare vid lärosätet och stängde av studenten från programmet.

Ärendet fördes upp till en lokal domstol. Frågan var om studentens uttalanden om kursen, och om en av kurskamraterna, på sitt privata Facebook-konto var så allvarliga att de borde leda till disciplinära åtgärder. Lärosätet argumenterade för att då studenten följer ett sjukvårdsprogram krävs ett etiskt förhållningssätt. Avstängningen fick stöd både i den lokala och i en federal, högre, domstol.

Läs i Times Higher Education om användning av sociala medier för att stärka lärosätets varumärke

Läs i Inside Higher Education hur en student avstängts från utbildning på ett college i USA


Fortsatta stora nedskärningar för universiteten i Malaysia

Nästa år skärs den totala budgeten för universiteten i Malaysia ned med nästan 20 procent. Det är ännu större nedskärningar än de som annonserades för innevarande år och då ledde till omfattande protester. Protesterna gällde särskilt neddragningen ifråga om stipendier till toppstudenter för studier utomlands.

Det lärosäte som drabbades hårdast förra året var landets högst rankade, Universiti Malaya.  För 2016 fick lärosätet sin budget nedskuren med 27 procent. Inför 2017 skärs ytterligare 20 procent av budgeten bort.

För att dämpa kritiken mot nedskärningarna har landets primiärminister Najib Razak, som också är finansminister, lovat mer pengar till statliga stipendier. Under 2017 avsätter staten motsvarande närmare SEK 14 miljarder till stipendier. Det innebär en ökning med drygt 60 procent jämfört med budgeten för 2016.

Lärosätena förväntade sig nedskärningar i budgeten och uppmanade regeringen att undanta forskningen. I vad som uppfattas som en annan ”försonande gest” avsätter nu regeringen motsvarande SEK 650 miljoner för att stärka de fem forskningsinriktade universitet som rankas högst i landet och i Asiatiska rankningar. Dessutom avsätts motsvarande drygt SEK 215 miljoner för att stödja bl.a. utveckling av forskningskultur och publicering vid övriga lärosäten.

Till de områden som kommer att drabbas hårdast hör internationalisering, särskilt rekrytering av internationella forskare, deltagande i konferenser utomlands och andra internationella resor. En viktig orsak till detta är den svaga ställning som den inhemska valutan, malaysisk ringgit, har just nu.

Läs i University Word News om nedskärningar inom högre utbildning i Malaysia


Ansökningar till brittiska lärosäten från EU-länder minskar med 9 procent

Ansökningar till utbildningar i Storbritannien med sista ansökningsdatum 15 oktober har sjunkit med nio procent. Det gäller utbildningar inom medicin, odontologi och veterinärmedicin samt all utbildning vid universiteten i Oxford och Cambridge. Det minskade antalet ansökningar bryter den trend av årliga ökningar som har gällt under senare år. Minskningen sätts av många i samband med resultatet av omröstningen om Brexit.

Antalet sökande till de aktuella utbildningarna var per den 15:e oktober drygt 57 000. Det är i nivå med antalet sökande de senaste åren. Av det totala antalet har alltså antalet sökande från andra EU-länder minskat med nio procent. Antalet sökande från länder utanför EU har ökat med en procent sedan förra året.

Vissa bedömare menar att osäkerheten ifråga om vilka villkor som kommer att gälla för studenter från andra EU-länder är en viktig orsak till det minskade antalet ansökningar. Den första ansökningsomgången inför läsåret öppnade den 6:e september, men regeringens besked om villkoren för EU-studenter kom bara fyra dagar före sista ansökningsdag. Beskedet innebär att studenter från EU som ansöker om en studieplats läsåret 2017/18 kommer att vara berättigade till lån och bidrag på samma villkor som tidigare. Det kommer att gälla under hela deras studietid.

UCAS, den myndighet som ansvarar för antagningen, påpekar att bara tio procent av dem som ansöker brukar göra det så här tidigt. Den fullständiga bilden kommer därför inte att bli tydlig förrän efter slutdatum för alla ansökningar i januari.

Läs i University World News om att antalet sökande från andra EU-länder minskar i Storbritannien


Var tredje internationell student har svårt att få vänner från värdlandet

De bästa tillfällena för internationella studenter i Australien att skaffa sig inhemska vänner är sociala evenemang och handledning. Föreläsningar erbjuder de sämsta tillfällena. Det visar en undersökning bland 700 internationella och inhemska studenter. Undersökningen är gjord av Council of International Students Australia.

Undersökningens resultat pekar på att situationer i utbildningen som uppmuntrar till eller kräver samarbete mellan de två studentgrupperna är viktiga för att överbrygga klyftan mellan dem. Denna klyfta är nämligen stor – en tredjedel av de internationella studenterna svarade att det är svårt att skaffa sig vänner bland de inhemska studenterna. Och mer än två tredjedelar tror inte att de inhemska studenterna är medvetna om de problem som de internationella studenterna möter.

De kontakter som trots allt knyts varar relativt kort tid. Lite mer än en fjärdedel (26 %) av de internationella studenterna svarade att den vänskap som etablerades med inhemska studenter varade mer än 12 månader.  En lika stor andel svarade att deras vänskap varade mindre än tre månader. En orsak till kortvarigheten, skulle enligt författarna som står bakom undersökningen, kunna vara att kontakten etableras för en gemensam uppgift. När uppgiften är slutförd avslutas kontakten.

Trots de hinder som finns för kontakterna är viljan att ha kontakter stor i båda grupperna. På en skala från 1 till 10 anger internationella studenter i genomsnitt värdet 8,1 för sitt kontaktintresse. Inhemska studenter angav i genomsnitt värdet 7,6.

För att öka kontakterna föreslår författarna bl.a fler gemensamma projekt i undervisningen, att internationella studenters röster ska höras på campus och att studentkårerna engageras mer. 

Läs i the PIE-News om internationella och inhemska studenters kontakter

  

Nyheter i korthet


Nederländerna: Räntan på studieskulderna sänks till noll procent

Räntan på studielån i Nederländerna sänks nästa år till noll procent. Det sker delvis mot bakgrund av att studiebidragen har slopats och att studenterna är hänvisade till lån. Uppgifter från den ansvariga myndigheten visar att omkring två tredjedelar av studenter vid universitet och högskolor tar lån för att finansiera sina studier. Den låga räntan har dessutom gjort att studenter tar lån för att spara eller för användning till kostnader som inte har med studierna att göra.

Läs i Dutch News om studielån i Nederländerna


Israel: Lärare som får dåliga resultat i kursutvärderingar misstror resultaten

Närmare tre fjärdedelar av universitetslärarna i Israel anser att studenterna använder kursutvärderingar för att hämnas. Mer än hälften anser också att studenter som presterar dåligt ger lärarna lägre betyg.  Det visar en undersökning bland drygt 2 200 lärare vid landets lärosäten. Forskarna som står bakom undersökningen menar att resultaten är oroande, oavsett om lärarnas uppfattning ger en sann bild. De ser en risk att lärarna inte är beredda att använda kursutvärderingarna för att utveckla sin undervisning.

Läs i Times Higher Education om israeliska universitetslärares syn på kursutvärderingar


Norge: Vad ska en högskola heta på engelska?

Den nystartade Høgskulen på Vestlandet ska använda beteckningen University of Applied Sciences på engelska. Högskolans interimstyrelse diskuterade nyligen om detta antyder att lärosätet mest erbjuder tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Alternativet skulle vara ”University college”. Styrelsen enades om att Applied Sciences är bäst. Det norska Kunnskapsdepartementet påtalar nu att endast högskolor med rätten att ge doktorsexamen i minst ett ämne får betecknas University of Applied Sciences. Denna rättighet har inte den nya högskolan.

Läs i tidskriften Khrono om engelsk beteckning på en norsk högskola


Sydafrika: Rektorer uppmanar samhället till åtgärder för att kunna slutföra läsåret

Rektorer vid 26 lärosäten uppmanar i ett öppet brev studentledare att inte offra akademiska värden på det politiska altaret. De uppmanas att inte ställa krav på universiteten som dessa inte rimligen kan uppfylla. Rektorerna konstaterar att det senaste årets oroligheter har haft förödande konsekvenser, inte minst i form av kostnader för förstörd egendom motsvarande SEK 640 miljoner. Om inte läsåret 2016 kan slutföras, kommer mer än 180 000 studenters inträde på arbetsmarknaden att försenas.

Läs i University World News om situationen vid universiteten i Sydafrika

 

 

 

Från redaktionen

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |