Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:34

2016-11-02

Innehåll

TACTICS – länder som kan bli stjärnor inom högre utbildning

Glöm länderna i BRICS och MINT när det gäller högre utbildning. Titta istället på länderna i TACTICS: Thailand, Argentina, Chile, Turkiet, Iran, Colombia och Serbien. Det är budskapet från Times Higher Education (THE) och University College London.  De har tillsammans bearbetat uppgifter om världens länder när det gäller högre utbildning.

De sju TACTICS-länderna har en BNP per capita på mindre än 15 000 dollar (motsv. SEK 140 000). Samtidigt finns minst hälften av den unga befolkningen i högre utbildning och deltagandet ökade med minst fem procent mellan 2011 och 2014. Dessutom ökar deras vetenskapliga publicering – de publicerar redan minst 30 000 artiklar per år, har minst ett lärosäte på THE:s World University Rankings 2016-2017 och en fältnormaliserad citeringsgrad på minst 0,75 (jämfört med genomsnittet för världen 1,0).

Nicki Horseman, analytiker vid THE, säger att länderna i BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) har gjort framsteg. De har bl.a. ökat sin genomsnittliga andel i högskoleålder som är registrerade i högre utbildning (GTER) och mängden publicerade artiklar. TACTICS-länderna ligger dock på en högre nivå: “That’s the thing that really stood out for me: that these countries that we haven’t really discussed before are, on average, better than the BRICS in terms of higher education.”

Allt är dock inte guld och gröna skogar. Tre av länderna – Chile, Argentina och Colombia – har t.ex. en särskilt stark tillväxt av befolkningen i åldrarna 15–24 år. Trots den allmänt den goda utvecklingen ifråga om högre utbildning anses inget av länderna ha funnit något effektivt sätt att dra fördel av sin snabba demografiska utveckling.

Läs i Times Higher Education om länder som kan bli stjärnor inom högre utbildning


Lärosäten och studenter planerar bojkott av regeringens nya kvalitetssystem

Endast 6 av 20 toppuniversitet i Storbritannien säger att de definitivt kommer att delta i regeringens nya kvalitetssystem för utbildning, Teaching Excellence Framework (TEF). Vid fyra universitet diskuteras det huruvida de ska delta eller inte, medan övriga inte svarade på en fråga från tidningen the Guardian.

Tidningen har ställt frågan till universiteten i den s.k. Russel Group. Av dem som svarat anger bl.a. London School of Economics, University of Bristol, King’s College London och University of Liverpool att systemets utformning riskerar att ge dem låg värdering.

Enligt det nya systemet ska universiteten ges guld-, silver- eller bronsstatus beroende på hur bra undervisning de erbjuder studenterna. De högst rankade universiteten erbjuds möjligheten att höja studieavgifterna.

Även studenterna vänder sig med det nya rankningssystemet. Sorana Vieru, vice ordförande i studentorganisationen NUS, säger att de kommer att bojkotta systemet om inte regeringen tar bort möjligheten att höja studieavgifterna. Studentorganisationen hoppas att tilläckligt många studenter ska vägra att svara på de enkäter som är en viktig komponent i utvärderingssystemet. I så fall kommer systemet inte att fungera.

Det nya rankningssystemet förväntas skapa en annorlunda lista över elituniversitet. En lista där till och med universitet som Oxford inte kommer att hamna bland de främsta. Rektorer vid universitet inom Russell Group diskuterar om möjligheten att höja studieavgifterna kommer att uppväga den potentiella skada det kan innebära att vara en del av det nya TEF-systemet. Andra frågor som diskuteras är vad som egentligen gör studenterna nöjda med sin utbildning och om studieavhopp kan påverka studenternas utvärderingar av sina utbildningar.

Läs i the Guardian om det nya utvärderingssystemet i Storbritannien och kritiken av detta


Biblioteken behöver inte räddas – de behövs för att rädda oss

“I don’t think we need to save libraries, but I do think we might need libraries to save us.” Det sade Chris Bourg, bibliotekschef vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA när hon presenterade en rapport om lärosätets biblioteksverksamhet med titeln The Future of Libraries.

Rapporten formulerar en vision för biblioteken som öppna plattformar som ger människor tillgång till information så att de kan lösa de globala problemen, t.ex. nya rena energikällor. Visionen är mycket ambitiös, närmast att jämföra med en resa till månen (moon shot) säger Chris Bourg.

I rapporten behandlas bl.a. digitalisering, open access och utveckling av lokaler. Framförallt pekas fyra grundpelare ut för bibliotekens verksamhet: samhälle och relationer, upptäckter och användning, förvaltning och hållbarhet samt forskning och utveckling.  Rapporten kommenterar detta med att  “what the report and the work of the task force say is that libraries aren’t just about buildings, and they’re not just about books.”

Chris Bourg menar att rapporten pekar ut flera alternativa handlingsvägar. Man kan välja att främst satsa på rollen som förvaltare av kunskap och ta tag i rekommendationen om att fungera som en magasin (repository) för forskningen samt utveckla nya modeller för att hantera digitala verk. Ett alternativ kan vara att utreda hur biblioteket sprider kunskap, t.ex. utveckla nya plattformar där användarna kan dela och upptäcka ny information.

Elliott Shore, generalsekreterare vid the Association of Research Libraries, säger i en kommentar att “This is a vision for MIT libraries that makes very clear the need to collaborate …. MIT knows it can’t go it alone and doesn’t want to“.

Läs i Inside Higher Education om universitetsbibliotekens framtid


Kan tillåtet antal internationella studenter kopplas till undervisningskvalitet?

Inrikesministeriet i Storbritannien analyserar just nu vilka effekter som dramatiska nedskärningar i antalet utomeuropeiska studenter kan få. Enligt vissa källor diskuterar regeringen också möjligheten att koppla hur många internationella studenter som lärosätet får anta, till dess undervisningskvalitet.

Den brittiska regeringen har givit tydliga löften om att minska migrationen till landet. Om dessa mål ska kunna uppnås måste med all sannolikhet antalet utomeuropeiska studenter minska kraftigt. Regeringen analyser nu olika scenarier för detta. Vissa bedömare menar att det kraftfullaste scenariot skulle innebära begränsning av antalet studenter från utomeuropeiska länder från omkring 300 000 till 100 000.

Vilka effekter de kraftigaste begränsningarna av antalet internationella studenter skulle få är osäkert. Många lärosäten befarar dock att det skulle kunna få allvarliga konsekvenser för deras ekonomi, men också för fortsatt genomförande av vissa kurser.

Enligt flera källor diskuterar regeringen också att koppla ihop den kommande utvärderingen av lärosätenas undervisning (TEF) med antalet internationella studenter. Resultaten i TEF skulle kunna användas för att dela upp lärosätena i olika grupper. Regeringen har tidigare lagt fram förslag till indelning i tre klasser. De lärosäten vars undervisning klassificeras i den bästa gruppen, och därmed får guldstatus, skulle enligt nuvarande diskussioner kunna öka antalet internationella studenter. Lärosäten som får silverstatus skulle kunna få behålla nuvarande antal och de som får bronsstatus skulle behöva minska antalet.

Amber Rudd, brittisk inrikesminister, sade nyligen att  regeringen ”will look at what more we can do to support the best universities and those that stick to the rules, to attract the best talent, while looking at tougher rules for students on lower-quality courses”.

Läs i Times Higher Education om effekter av färre internationella studenter i Storbritannien


Regeringen i Egypten bromsar val till landets studentkårer

De planerade studentkårsvalen i Egypten har skjutits upp. De skulle ha genomförts i november, men skjuts fram med motiveringen att reglerna måste ses över. De nuvarande studentkårsrepresentanterna ska fortsätta tills vidare. Inget nytt datum har satts för valen.

I grunden ligger en dispyt mellan utbildningsdepartementet och studenterna om valordningen. Utbildningsminister Ashraf e-Sheehy menar att de regler som fastställdes av den tidigare presidenten Hosni Mubarack ska gälla. Studenterna hävdar att ministern inte har förklarat varför just den valordningen ska gälla.

Studenternas kritik går ut på att reglerna starkt begränsar studentkårernas inflytande och dessutom ger underrättelsetjänsten stora möjligheter att påverka valen. Studenterna menar att valen ska ske med de regler som tagits fram efter Mubaraks avgång. Dessa regler gav en stor seger för regeringskritiska studentkårer.

Förutom att skjuta fram datum för valet har myndigheten för högre utbildning uppmanat landets lärosäten att engagera sig och föra en öppen dialog kring framtagandet av den nya valordningen. Studenterna tvivlar på att valen kommer att kunna genomföras detta läsår.

Utbildningsministerns uttalanden är tvetydiga och väcker tvivel, säger Amr el-Zahed från det oppositionella partiet Islamist Strong Egypt Movement. Argumentet att de tidigare valda representanterna ska sitta kvar är vilseledande. Många av dessa har redan avslutat sina studier, så deras poster är vakanta. Regeringens huvudsyfte är, menar han, snarare att fördröja valet så att det inte kan genomföras detta läsår.

Enligt juriststudenten Safwat Abdul Hameed ska studentkårsvalen enligt lagen genomföras under den sjätte veckan efter att det akademiska året startat. Om regeringen hade velat genomföra valen hade den kunnat genomföra förändringar redan förra året, menar han.

Läs i University World News om att regeringen bromsar studentkårsvalen i Egypten


Om studenterna ska delta i internationellt utbyte måste lärarna engageras

Överraskande många programansvariga (studieprogramledere) vid lärosäten i Norge ser litet värde i internationellt studentutbyte. Därför är risken stor att hon eller han tonar ned möjligheterna till utbyte och att därmed få studenter reser ut. Det visar en enkätundersökning från Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Norge.

Det är viktigt att de som står studenterna närmast uppmuntrar och skapar förutsättningar för utbyte. Det säger Arne Haugen, seniorrådgivare vid SIU. Han berättar att en av frågorna i enkäten gällde vilka hinder som finns för utbyte. Ett vanligt svar är att studenterna inte vill resa ut. Men, analyser visar att detta svar är vanligast från de programansvariga som är minst positiva till värdet av utbyte.

Utbildningsprogram som arbetar aktivt med utbyte pekar på helt andra hinder. Ofta anser de inte att det finns några hinder, eller att dessa är praktiska och administrativa. De program som har stort utbyte marknadsför möjligheterna aktivt, och de presenterar lämpliga lärosäten att resa till. Att föreslå bra utbyteslärosäten leder också till att de avtal som finns med partner utnyttjas mer och att studenterna får högre kvalitet i utbytet.

I Kanada fortsätter antalet studenter som reser ut att vara irriterande lågt. Det säger the Canadian Bureau of International Education. Samtidigt visar en enkät att närmare nio av tio studenter är intresserade av utbyte. När gapet mellan intresse och deltagande analyseras, visar svaren att 42 procent av studenterna inte anser sig ha blivit uppmuntrade att delta. Av dem som blev uppmuntrade svarade den största andelen att uppmuntran kom från vänner (35%) eller föräldrar (28%).

Läs på SIU:s webbplats om lärarnas centrala roll för studentutbytet

Läs i the PIE-news om kanadensiska studenters låga deltagande i utbyte 

Nyheter i korthet


Tanzania: Regeringen hotar att stänga fler universitet

Inspektioner har visat att många lärosäten i Tanzania håller låg kvalitet. Regeringen har nu varnat för att flera av lärosätena kan komma att stängas. Studenter som drabbas av stängningarna kommer enligt utbildningsministern att hänvisas till andra lärosäten. De kan dock behöva genomgå tester för att avgöra om de har tillräckliga kvalifikationer. Ministern påpekar att de flesta studenter som kommer ut på arbetsmarknaden efter sin examen har visat sig ha dåliga kunskaper.

Läs i Times Higher Education om stängning av lärosäten i Tanzania


Wales: Studenters död sätter sökarljuset på krisen inom stödet till studenter

Tre studenter vid universitetet i Bristol begick (troligen) självmord strax efter läsårets start. Detta har fått debatten om krisen ifråga om stöd till studenter att ta ny fart i Storbritannien.  En undersökning av tidningen the Guardian visade nyligen att antalet studenter som söker stöd (counselling) har ökat med 50 procent under de senaste fem åren. En rapport från en tankesmedja inom universitetssektorn hävdar att vissa lärosäten behöver tredubbla sina satsningar på stöd när det gäller mental hälsa.

Läs i the Guardian om brister i stödet till studenternas mentala hälsa


Indien: Ogiltiga sedlar skapar kaos även för studenter

Med bara några dagars förvarning ogiltigförklarade regeringen 500-rupies- och 1000-rupiessedeln, vilket skapade kaos i landet.  Dessa sedlar utgjorde 80 procent av all sedelanvändning i ett land där i stort allt betalas kontant. Alla medborgare tvingades på några dagar växla in de värdelösa sedlarna till nya.  Förändringen gick så fort att många studenter inte hann skaffa de nya sedlarna och det gjorde att många inte kunnat betala varken hyra, mat, litteratur eller avgifter för att få skriva tentamen.

Läs i University World News om sedelkaoset i Indien


Sydkorea: Korruptionsskandal drabbar kvinnouniversitet

En rådgivare till Sydkoreas president anklagas dels för att ha utnyttjat sin position för att pressa företag på pengar för egen vinning, dels för att få kvinnouniversitetet Ewha att anta hennes dotter. Under studierna gavs dottern dessutom goda betyg, trots minimal närvaro och sena inlämningar. Utbildningsdepartementet i Sydkorea har nu krävt att universitetet annullerar antagningen av dottern. Dessutom har rektorn fått sparken. Detta är första gången i universitetets 130-åriga historia som det drabbats av denna typ av skandal.

Läs i Times Higher Education om korruptionsskandalen vid ett kvinnouniversitet i Sydkorea

 

Från redaktionen

Äntligen! Som ni ser har vi till slut fått hjälp att justera nyhetsbrevets utformning utifrån några av de önskemål som ni lämnade in i vår läsarenkät. Vi har bytt ut den svarta färgen som stökat till det för dem som vill vidarebefordra brevet via mejl, och vi har ökat textstorleken en aning. Vi hoppas att brevet har blivit lite lättare att läsa.

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |