Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2016:2

2016-01-22

Innehåll

Fördomar om kön påverkar såväl kursutvärderingar som betygssättning

Fördomar om kön påverkar hur studenter värderar sina lärare i kursutvärderingar. Det gäller också sådant som kan uppfattas som värderingsfria aspekter, t.ex. hur snabbt läraren betygssätter och returnerar inlämningsuppgifter. En ny studie hävdar att kvinnliga lärare drabbas av fördomar i sådan omfattning att det inte går att justera resultaten så att de blir fullt användbara.

I studien har utvärderingar från ett amerikanskt och ett franskt universitet analyserats. På det franska lärosätet bearbetades utvärderingar från sex obligatoriska kurser och på det amerikanska från fyra moduler i en on line-kurs. Resultaten visar att manliga lärare får signifikant högre omdömen. Detta resultat gäller trots att en kontroll av de franska studenternas resultat på ett slutprov visade att de som hade haft en manlig lärare fick sämre resultat.

En annan ny studie visar att kvinnliga studenter med ett attraktivt yttre får bättre betyg än andra. Och mönstret är det samma oavsett om läraren är man eller kvinna. Skillnaderna mellan studenterna verkar bero på att mindre attraktiva kvinnor får lägre betyg än genomsnittet, snarare än att de mer attraktiva får högre betyg.

Vidare kunde forskarna visa att missgynnandet av de mindre attraktiva kvinnorna försvann när utbildning on line studerades. Det talar enligt forskarna bakom studien för att de lägre betygen inte kan kopplas till någon faktor som rättmätigt borde ge sådana betyg.

En av forskarna bakom betygsstudien ser två möjliga förklaringar till skillnaderna. Dels att lärarna lägger ned mer tid på studenter som är mer attraktiva, dels att de helt enkelt belönar attraktiviteten.

Läs i Inside Higher Education om fördomars roll i kursutvärderingar

Läs i Inside Higher Education om hur kvinnors attraktivitet påverkar deras betyg
 


Ryssland försvårar för examinerade att flytta utomlands

Det ryska parlamentet, Duman, förbereder restriktioner för studenter som tagit examen att resa utomlands för att arbeta. Syftet är att förhindra fortsatt ”brain drain” från landet. Restriktionerna kommer troligen att gälla de studenter från statliga universitet som fått sin utbildning betald av staten.

Nikolai Bulaev som har väckt frågan i Dumans överhus säger i en kommentar att utflyttningen av dem som tagit examen skadar landets ekonomi. Uppgifter från det ryska utbildnings- och forskningsministeriet antyder att omkring 15 procent av de nyexaminerade från ryska universitet börjar arbeta utomlands varje år. Vice ordföranden i Dumans utbildningsutskott säger att det inte kommer att bli direkta förbud för utresa. Snarare kommer det att införas krav på återbetalning av statens kostnader för utbildningen.

Förslaget har kritiserats av flera analytiker inom den högre utbildningen. Den ryska studentombudsmannen säger att regeringen inte bör straffa studenterna och hindra dem från att arbeta i västländer. Problemet är, enligt ombudsmannen, att regeringen och näringslivet bryr sig för lite om arbetsmarknaden för de nyexaminerade studenterna. Därför måste studenterna söka sig utomlands för att få arbete.

Enligt studentombudsmannen görs insatser för nyexaminerade i andra länder, t.ex. Frankrike och Kanada. Där subventioneras företag som anställer studenter eller erbjuder praktik. Till bilden hör att en stor del av de nyexaminerade vill arbeta utomlands. Enligt career.ru, Rysslands största webbplats för rekrytering av nyexaminerade, var denna andel år 2014 omkring 77 procent.

Tilläggas kan att Australiens regering nyligen föreslog att om en akademiker med studielån flyttar utomlands i mer sex månader ska studielånet börja återbetalas, se Internationellt om högskolan 2015:26.

Läs i University World News om ryska försök att hindra brain drain
 


I Norge ska regeringen prioritera åtgärder för förbättrad undervisning

Åtgärder för att förbättra undervisningens kvalitet vid universiteten ska bli en hörnsten i regeringens utbildningspolitik. Det lovar ministern för utbildning och forskning, Torbjørn Røe Isaksen. Löftet gavs nyligen vid en konferens mellan ministeriet och landets rektorer.

Ministern pekade ut fem områden där åtgärder behövs. För det första måste lärosätena ha högre ambitioner för studenternas lärande. De ska lägga ner mer tid på studierna jämfört med andra aktiviteter. Enligt Isaksen arbetar många studenter 28–29 timmar vid sidan av studierna men kan ändå klara sin examen. Det antyder att kraven inte är tillräckligt höga. Studenterna måste engageras och anstränga sig mer.

För det andra vill ministern se mer engagerande och varierade metoder i undervisningen. Det tredje området där det behövs åtgärder är skapande av ”kvalitetskulturer” på lärosätena och detta är ett ansvar för lärosätenas ledningar. Isaksen lyfte också fram internationalisering som en viktig del i kvalitetsarbetet.

Det fjärde området är att studenterna ska bli mer delaktiga i lärosätenas akademiska liv och integreras socialt. Det kommer enligt ministern att leda till färre avhopp. Slutligen efterlyste Isaksen bättre anpassning av den högre utbildningen till behoven i det norska arbetslivet.

Curt Rice, rektor vid Høgskolen i Oslo og Akershus, konstaterar att fokus nu ska vara på ambitioner och excellens i utbildningen: “We are going to have greater integration of research and teaching, include the students in research as a part of their education, and incorporate parts of the quality assurance system of research – like peer review of the teaching – in the teaching of the students.”

Läs i University World News om norska regeringens prioritering av bättre undervisning
 


Samtal i Tunisien om landets behov av utbildningsreformer

Tunisien kan stå på tröskeln till en ny revolution – denna gång av landets utbildning. Fem år efter diktatorn Ben Alis fall har en serie officiella möten organiserats för diskussioner om behovet av utbildningsreformer. Mötena startade i juni och deltagare har varit berörda ministerier, universiteten, lärarnas fackliga organisationer och studenter.

Diskussionerna har koncentrerats på styrning och ledning, livet på universitetet, utveckling av kursinnehåll samt stöd till vetenskaplig forskning. Bakgrunden till diskussionerna har varit flera negativa trender. Så är t.ex. avhoppen från universiteten många – omkring 130 000 studenter varje år enligt UNICEF. Vidare placeras Tunisien bland de fem längst ner på listan över utbildningssystemets kvalitet och studenternas akademiska kunnande när 65 länder rangordnas.

Det värsta problemet i Tunisien är nog ändå den stora arbetslösheten. Under andra halvan av 2015 var den 15 procent. Av de arbetslösa hade 32 procent en examen från högre utbildning. En orsak till problemen anses vara att universitetssystemet inte ger studenterna de kvalifikationer som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Vissa deltagare tror att förändringar kan vara möjliga att åstadkomma. Generalsekreteraren för the Public Institutes of Higher Education and Scientific Research säger t.ex. att det speciella är sammansättningen av deltagare. Han pekar på att diskussionerna förs horisontellt mellan studenter och deras lärare, inte bara på den högsta nivån. Generalsekreteraren i studenternas nationella organisation är dock mycket kritisk eftersom studenternas deltagande begränsas till vissa individer. Organisationer som hans egen, the Tunisian Students’ Union, är inte inbjudna.

Just nu pågår inga diskussioner. Det beror på de nyligen genomförda terroristattackerna i landet.

Läs på webbplatsen för Al-Fanar media om samtalen kring utbildningsreformer i Tunisien
 


Virtuella laboratorier ger nya möjligheter att utveckla utbildning via nätet

Vid University of Queensland i Australien har ett virtuellt laboratorium byggts upp och gjorts tillgängligt för forskare och lärare över hela världen. Laboratoriet drivs inom ramen för the Biomedical Education Skills and Training network (BEST), ett nätverk med över 1 700 naturvetenskapliga och medicinska forskare och lärare från 30 länder. Academic crowdsourcing kallar nätverkets ledare Nicholas Hawkins den modell som laboratoriet bygger på.

Ett liknande laboratorium finns på Arizona State University i USA, finansierat av Bill and Melinda Gates Foundation. Ariel Anbar, ansvarig för det laboratoriet, menar att detta är ett helt nytt sätt att dela material om undervisning. Det blir som en MOOC för lärare och forskare, säger han.

De båda virtuella laboratorierna skapar nya möjligheter till forskning och undervisning med tillgång till de bästa forskarna och lärarna. Och just genom att de är virtuella verkar det skapas en öppenhet för att dela information med kollegor, hävdar Nicholas Hawkins.

Den virtuella tekniken är utvecklad av företaget Smart Sparrow. Idén kom då grundaren Dror Ben-Naim ville dela material med forskare på andra sidan jordklotet. Grundtanken var att ”kan man dela musik och video via internet, borde man även kunna dela vetenskapligt material”. Systemet kan ses som en slags Wikipedia för undervisning och forskning där alla kan öppna alla dokument och lägga till material och sedan föra tillbaka det till databasen, säger Dror Ben-Naim.

Läs i Times Higher Education om virtuella laboratorier
 


Fler fördelar än nackdelar vid sammanslagning av lärosäten visar norsk utredning

En sammanslagning av tre norska lärosäten skulle ha fler fördelar än nackdelar. Det visar en utredning från Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). NIFU har analyserat konsekvenserna av en eventuell sammanslagning till en nytt lärosäte.

NIFU konstaterar att ett av lärosätena är större vad gäller antalet studenter och anställda, men i övrigt är högskolorna likvärdiga. Det gäller t.ex. deras organisation, utbildningsutbud, kompetensprofil bland lärare och forskare samt forskningsaktiviteter. Utredningen utgår ifrån Kunnskapsdepartementets politik och riktlinjer för utvecklingen av universitets- och högskolesektorn. Vidare tar utredningen upp de möjligheter ett fusionerat lärosäte skulle ha på lång sikt när det gäller sådant som att utveckla och stärka den regionala rollen, att utveckla, stärka och bredda forskningen samt starta en femårig lärarutbildning.

De nackdelar utredarna ser är att det skulle vara stora geografiska avstånd mellan lärosätets olika campus. Detta skulle försvåra bl.a. kommunikation och dessutom ge få effektivitetsvinster. Snarare finns det risk för ökad administration och byråkrati.

En fusion skulle vidare endast marginellt påverka antalet anställda, antalet sökande och antalet studenter. Detsamma gäller kvalitetsindikatorer som antalet publiceringspoäng per anställd, uppföljningen av studenterna och studenternas involvering i utbildning och forskning. Dock skulle kvalitetsindikatorer som externa forskningsmedel, antalet doktorander, internationalisering och samverkan påverkas i mycket positiv riktning av en sammanslagning.

Den största vinsten, menar NIFU, finns inom utbildningsområdet. Här skapas vid en sammanslagning fler möjligheter att genomföra masterutbildningar, grundskollärarutbildningar och forskarutbildningar. NIFU konstaterar dock att möjligheten för det fusionerade lärosätet att få universitetsstatus inte blir större än vad de olika högskolorna har idag.

Läs på webbplatsen för NIFU om effekter vid eventuell sammanslagning av tre lärosäten
 

 

Nyheter i korthet


Världen: Öppen redovisning av data och metoder ska krävas vid peer review

Författare till vetenskapliga publikationer ska redovisa både data och metoder öppet. Det är målet med en ny sammanslutning av forskare. The Peer Reviewers’ Openness Initiative (PRO) har bildats av 13 forskare från Storbritannien, USA, Australien, Tyskland och Nederländerna. Syftet är att förenkla kontroll av vetenskapliga resultat och förhindra forskningsfusk. Hittills har 225 granskare anslutit sig till PRO och deklarerat att de fr.o.m. 2017 kommer att kräva underlag, t.ex. i form av enkätfrågor och tolkningsanvisningar för filer och koder.

Läs i Times Higher Education om granskares krav på redovisning av data och metoder
 


Turkiet: Universitetslärare häktade för kritik av militära operationer mot kurder

Efter anklagelser om terrorist-propaganda har 18 universitetslärare i Turkiet häktats. De har kritiserat de pågående operationerna mot kurdiska miliser i sydvästra Turkiet. Ytterligare 130 anklagas för brott. Totalt är det drygt 1 100 lärare och forskare från 89 universitet som har undertecknat ett upprop mot operationerna. Alla utreds nu för brott och kan bli dömda till mellan ett och fem års fängelse. President Recep Tayyip Erdogan har kallat undertecknarna “the darkest of people”.

Läs i University World News om häktningar av universitetslärare i Turkiet
 


Storbritannien: Samverkan står lågt i kurs hos lärare och forskare

Samverkan med det omgivande samhället står lågt i kurs bland brittiska lärare och forskare. Den uppfattas dessutom som ett hinder i den akademiska karriären. Detta visar en nyligen genomförd intervjustudie. Den har genomförts av två forskare vid University of Sunderland och består av 27 anonyma intervjuer. Studien visar även att många lärare och forskare trodde att deras chefer ser samverkan som ren distraktion. Flera menade dessutom att lärosätena misslyckats i att både kommunicera och övervaka sina samverkansstrategier.

Läs i Times Higher Education om synen på samverkansuppgiften i Storbritannien
 


Nigeria: Naturvetenskaplig och teknisk utbildning samt lärarutbildning ska bli avgiftsfri

President Muhammadu Buhari har i budgeten för 2016 avsatt medel för att högskoleutbildning i naturvetenskap och teknik, men även lärarutbildning, ska vara gratis i Nigeria. Syftet med insatsen är att investera i landets tillverknings- och verkstadsindustri samtidigt som presidenten vill minska kompetensflykten. Vissa bedömare menar dock att den verkliga utmaningen är bristande kompetens bland universitetens lärare. Också andra kapacitetsproblem måste lösas för att den avgiftsfria utbildningen ska ge önskade resultat.

Läs på webbplatsen för Pie News om att vissa utbildningar i Nigeria ska bli avgiftsfria
 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |