Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:10

2017-03-17

Innehåll

Sexuella trakasserier har tagit ”epidemiska proportioner” vid brittiska universitet

Närmare 300 anmälningar om sexuella trakasserier från anställda mot kollegor och studenter vid brittiska lärosäten har gjorts under de senaste sex åren. Advokater och offer säger dock att de anmälda fallen bara är toppen på ett isberg. Det är tidningen the Guardian som presenterar vad den kallar uppgifter av ”epidemiska proportioner”.

Uppgifter för åren 2011/12 – 2016/17 har begärts från 120 lärosäten. Vid dessa har minst 169 anmälningar gjorts av studenter mot anställda och minst 127 anmälningar mellan kollegor. Samtidigt berättar många offer om hur de har avråtts från att anmäla trakasserier. Tidningen refererar också flera fall där interna utredningar har kommit fram till att det handlat om ”vanliga relationer”.

En advokatfirma med erfarenhet på området menar att de flesta universitet saknar effektiva mekanismer för att stoppa personal från att pressa studenter till sexuella relationer. Det saknas också disciplinära verktyg. De som är ansvariga är ofta kollegor som har en rad motiv för att inte ingripa. Dessutom är lärosätena måna om sitt rykte och försöker därför hålla det hela hemligt.

I tidningen refereras en undersökning i USA från 2015. Drygt 150 000 studenter svarade på en enkät om sexuella trakasserier.  Svaren visade att närmare åtta procent av studenterna hade varit utsatta för trakasserier från personal eller studenter. Det var dock bara var fjärde av dessa fall som hade anmälts till någon organisation eller myndighet.

Undersökningen i the Guardian visar att fem universitet har kompenserat studenter ekonomiskt. Goldsmiths, University of London, har betalat mest – drygt 190 000 pund (motsv. SEK 2 miljoner).

Läs i the Guardian om sexuella trakasserier från universitetspersonal i Storbritannien


Kvinnliga forskare publicerar färre artiklar och har färre internationella samarbeten

Trots att antalet kvinnliga forskare har ökat under de senaste 20 åren publicerar de i genomsnitt färre artiklar än sina manliga kollegor. Kvinnorna deltar också mer sällan i internationella samarbeten än män och de är mer sällan delaktiga i sektorsövergripande forskning. Samtidigt har kvinnornas artiklar lika stor påverkan som männens artiklar, mätt som citeringar och nedladdningar.

Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga forskare presenteras i en rapport som baseras på förlaget Elseviers databas Scopus. Den innehåller material från mer än 21 000 vetenskapliga tidskrifter, böcker och material från konferenser. Tolv länder/regioner ingår i undersökningen, däribland Danmark.

Rapporten visar att andelen kvinnor bland forskarna har ökat i alla de undersökta länderna. I nio av länderna/regionerna var andelen kvinnliga forskare minst 40 procent under åren 2011-2015. Ytterligare två länder låg nära denna nivå. Högst andel fanns i Portugal och Brasilien (49 %), medan Japan hade den lägsta andelen (20 %). Skillnaden mellan olika ämnesområden är stor – högst är andelen inom livsvetenskaperna (life sciences). Den lägsta andelen (mindre än 25 procent) finns inom fysiska vetenskaper (physical sciences).

I alla länder utom Japan publicerar kvinnor mindre än män, men når lika högt på olika mått för forskningens påverkan (impact measures). När det gäller innovatörer är andelen kvinnor låg men ökande. Andelen kvinnor som står som innovatörer i patentansökningar ökade från 10 procent (1996-2000) till 14 procent (2011-2015).

Enligt undersökningen samarbetar kvinnor mer sällan internationellt än vad män gör. Det gäller i alla tolv länderna. Det kan enligt undersökningen delvis bero på att kvinnliga forskare är mindre internationellt mobila.

Läs i Inside Higher Education om en studie av bl.a. kvinnliga forskares genomslagskraft


Universitet i Taiwan skriver olagliga avtal med kinesiska universitet

Mer än 150 universitet i Taiwan har skrivit avtal med kinesiska universitet om att inte behandla vissa områden i undervisningen. Det gäller politiskt känsliga frågor som bl.a. har med Taiwans oberoende att göra. Det visar en undersökning gjord av det Utbildningsdepartementet i Taiwan.

Att skriva under denna typ av avtal är inte tillåtet enligt taiwanesisk lag och anses innebära risk för begränsningar av universitetens självständighet och akademiska frihet. Utbildningsdepartementet ska inom de närmaste veckorna analysera orsakerna till att universitet har skrivit under avtalen och i vilken omfattning det förekommer.

Flera av universiteten förnekar att de skrivit under samarbetsavtal som accepterar Pekings ”ett Kina-princip”, dvs. att Taiwan är en del av Kina. Lin Ta-te, generalsekreterare vid National Taiwan University, säger t.ex. att kinesiska universitet kräver denna typ av avtal som förutsättning för samarbete. Lärosätena anser dock att det inte är frågan om avtal utan beskrivningar av hur undervisningen ska gå till.

Utbildningsdepartementet i Taiwan tagit fram nya riktlinjer till universiteten efter att de olagliga avtalen upptäckts. Katherine Chang, minister i Taiwans råd för fastlandsfrågor (Mainland Affairs Council), menar att kravet från kinesiska universitet att begränsa undervisningen är onödigt, olämpligt och orimligt och att det inte är bra för akademiskt utbyte.

I Taiwan finns drygt 30 000 studenter från Kina – en ökning från drygt 800 för tio år sedan, men en minskning jämfört med förra året. Studenterna stannar oftast bara en termin och läser vanligen kurser som inte leder till någon examen. Ytterligare knappt 10 000 går program som leder till examen.

Läs i Taipei Times om olagliga avtal i Taiwan för att få ta emot kinesiska studenter

Läs i University World News om universitetens avtal med Kina


Färre söker till polisutbildningen i Norge

Nästan 17 procent färre sökte till polisutbildning i Norge jämfört med förra året. Den norska polishögskolan skriver i ett pressmeddelande att knappt 3 800 angett polis som förstahandsval när ansökningstiden gick ut den 1:e mars. Det är drygt 700 färre än året innan.

Av de sökande till polisutbildningen är närmare 46 procent kvinnor, vilket är den största andelen kvinnor som sökt någonsin. Genomsnittsåldern är densamma som tidigare, drygt 22 år. Tor Tanke Holm, rektor på Politihøgskolen, lyfter fram att antalet sökande har ökat under flera år. Därför kan man inte förvänta sig att ökningen ska fortsätta.

I en skrivelse har Politidirektoratet krävt att polisdistrikten ska anställa fler nyexaminerade poliser. På grund av dålig ekonomi har dock endast tre av landets polisdistrikt klarat kravet att anställa nyexaminerade. Den svåra ekonomin innebar att vid årsskiftet hade endast hälften av dem som tagit examen fått jobb, trots att de fått en s.k. jobbgaranti. På Polishögskolan vågar de ansvariga inte spekulera i om detta påverkat antalet sökande till polisutbildningen.

En ny ekonomimodell tillsammans med 295 miljoner norska kronor (ung. samma i SEK) i extra satsningar till polisdistrikten ska nu göra det möjligt för alla de poliser som examinerade under 2017 att få anställning, liksom de som examinerades 2016, men inte fått jobb ännu. Totalt rör det sig om 655 polistjänster. Med dessa medel hoppas regeringen nå målet om att det ska finnas två poliser per 1 000 invånare före år 2020.

Läs i tidningen Khrono om att antalet polisstudenter minskar i Norge


Insatser krävs för att online-studenter ska fullfölja studierna – men det krävs eftertanke

I Australien har riktlinjer för att öka andelen studenter som fullföljer studier online utvecklats. Bakgrunden är att bara 44 procent fullföljer kurser online. Det ska jämföras med att 77 procent fullföljer kurser på campus.

Lärosätena uppmanas nu att se lärande online som kärnverksamhet, snarare än något ”vid sidan om”. Lärosätena bör ha standarder för bl.a. bemanning och andra resurser som är gemensamma för all undervisning på lärosätet: “If universities are going to offer online degree programs … [they must] do everything they can to ensure distance students have at least a similar level of support as those on campus.” Det säger Cathy Stone vid University of Newcastle, författare till riktlinjerna.

Enligt riktlinjerna bör lärosätena utnyttja lärande-data (learning analytics) och annat tekniskt stöd. Sådana hjälpmedel ger kunskap om studenterna och vilka framsteg de gör i sina studier. Med tekniskt stöd som bas kan mer frekvent och individanpassad kommunikation öka studenternas engagemang.

I USA ökar användningen av lärande-data snabbt. Det betyder att allt fler lärosäten behöver ställa sig kritiska frågor om hur sådana data ska användas på ett etiskt riktigt sätt. Exempel på problem är när studenter rekommenderas vissa val av kurser utifrån vad lärande-data säger om deras tidigare resultat. Råd i sådana situationer kan bli begränsande istället för utvecklande.

För att stödja ett etiskt arbete med lärande-data har ett frågebatteri tagits fram. Det ska ge underlag för dialog på lärosätena. Genom dialogen ska personal och studenter involveras på ett konstruktivt sätt, frågor om datasäkerhet ska hanteras och användningen av data ska bidra till att lärosätets mål nås.

Läs i the Australian om riktlinjer för att öka andelen studenter som fullföljer studier online

Läs i Inside Higher Education om stöd för ett etiskt användande av lärande-data


Fler internationella studenter i Nya Zeeland stannar efter examen än åker hem

Andelen internationella studenter i Nya Zeeland som stannar kvar ett år efter examen för att arbeta är högre än andelen som åker hem.  Det visar en rapport från landets utbildningsministerium. Rapporten bygger på statistik som täcker åtta år och omfattar mer än 130 000 internationella studenter.

Omkring 40 procent av de internationella studenterna hade en anställning ett år efter att de tagit sin examen. Samtidigt var det 27 procent som återvände ”over seas” som termen lyder. Ytterligare 22 procent fortsatte att studera.

Andelen som arbetade skilde sig åt beroende på kvalifikationer och ålder. Högst andel (63 %) som arbetade i landet ett år efter examen fanns i gruppen unga med en kortare examen (graduate certificate eller diploma), ofta yrkesinriktad. Åtta år efter examen hade denna andel minskat kraftigt. Då var den omkring 25 procent för dem som tagit en sådan examen.

Bland dem som avlagt en examen på bachelor-nivå var andelen som ett år efter examen arbetade i Nya Zeeland lägre, 29 procent. Andelen minskade dock relativt sett lite och var efter åtta år 25 procent.

Rapporten visar också att internationella studenter som avlagt examen tjänade mindre än sina inhemska kamrater. Det gällde alla yrkesområden utom vård och omsorg. Statistiken tillåter inte att skillnaderna i lön kan förklaras, men den skiljer inte på heltids- och deltidsarbete. En orsak kan också vara att det finns skillnader i hur väl individerna behärskar engelska.

Brett Berquist vid University of Auckland berättar att universiteten har utvecklat ett program kallat New Zealand Workplace Insights. Där paras internationella studenter ihop med alumner för att få besöka och lära känna arbetsplatsser i Nya Zeeland.

Läs i the PIE-news om andelen internationella studenter som arbetar kvar i Nya Zeeland

 

Nyheter i korthet


England: Planerna på snabb-examina riskerar att skapa A- och B-lag inom akademin

Många universitetslärare tvingas ta anställningar som enbart omfattar undervisning. Det blir effekten om snabb-examina genomförs över hela England. Kvar blir en liten elit av lärare som får möjlighet att forska. Det hävdar företrädare för universitetslärarnas fackliga organisation, University and College Union. Lärosätena har varit försiktigt positiva till de komprimerade tvååriga programmen, medan studentorganisationen NUS uttrycker oro. Företrädare för det privata Buckingham University menar att studenterna får mer för pengarna eftersom de bara behöver boende m.m. för två år.

Läs i Times Higher Education om nya tvååriga examina i England


Brasilien: Positivt särbehandlade studenter presterar lika bra som andra

Brasilianska studenter som antas via kvoter för ras eller låg inkomst och som mottar vissa typer av stipendier eller studielån har lika bra studieresultat som övriga studenter eller bättre. Det visar en analys från University of Campinas i Brasilien och University of Southern California i USA. I rapporten analyseras studieresultat för en miljon studenter inom flera olika ämnesområden. Författarna vill motbevisa tesen om att dessa studenter är sämre både som studenter och som arbetstagare.

Läs i University World News omstudieresultat hos positivt särbehandlade studenter


Spanien: Krav på legitimation för universitetslärare och på att kursplaner godkänns externt

För att få söka lärartjänster vid statliga universitet i Spanien måste lärarna ha doktorsexamen och vara personligt ackrediterade, dvs. ha legitimation. Det anges i landets nya högskolelag. Där krävs även att universiteten ska skicka in alla sina kursplaner för godkännande till den oberoende nationella myndigheten för kvalitetsbedömning och ackreditering (Aneca). De nya kraven har skapat stor frustration bland lärarna. De menar att detta skapar omfattande byråkrati och undergräver de akademiska värdena.

Läs i Inside Higher Education om den nya högskolelagen i Spanien


Världen: Ny mäklarfunktion för flyktingar som behöver fortsätta sina studier

IIE Platform for Education in Emergencies Response (IIE-PEER) – så heter ett nytt online-initiativ för att ge flyktingar möjlighet att fortsätta sina studier. Via plattformen erbjuds mer än 600 stipendier, språkutbildning och kurser online i en rad länder där flyktingar kan studera i en säker omgivning. Bakom initiativet står bl.a. Institute of International Education (IIE) i USA. Lärosäten och andra organisationer är välkomna att ansluta sig till plattformen och beskriva vad de kan erbjuda flyktingar.

Läs i University World News om en ny mäklarfunktion för flyktingar som vill fortsätta sina studier

 

 

Från redaktionen

I förra veckans nummer refererade vi artiklar från tre länder om påstådd vänstervridning inom akademin. En läsare ifrågasatte de uppgifter som gällde Storbritannien. De kom via tidningen the Telegraph från Adam Smith Institute (ASI). Detta är tydligen en tämligen högerinriktad tankesmedja. Vi borde, enligt läsaren, inte ha tagit upp denna artikel, alternativt borde vi ha påpekat den politiska orienteringen hos ASI.

Vi kan konstatera att nyhetsbrevet aldrig ska vara värderande, endast refererande. Vi menar att i sammanhanget platsar även denna nyhet, eftersom vi hittade liknande tongångar från två andra länder.  Men, det skadar naturligtvis inte att vi lämnar upplysningen om politisk orientering vidare även till övriga läsare. Vilket nu är gjort!

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |