Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:11

2017-03-24

Innehåll

10 miljoner till internationalisering av lärarutbildningen i Norge

Regeringen i Norge vill att lärarutbildningarna ska öka sitt internationella samarbete. Bakgrunden är att relativt sett få studenter vid utbildningen till grundskollärare deltar i utbyten med andra länder. En undersökning som Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) gjorde 2016 visar att lärarstudenterna är de som har lägst deltagande i utbyten.

Det nya programmet etableras i samband med att den nya femåriga utbildningen för grundskollärare startar hösten 2017. SIU får i uppdrag att hantera tio miljoner till ett nytt program. Medlen tas från den post i budgeten för 2017 som avser uppföljning av det s.k. Lærerløftet - På lag for kunnskapsskolen (red: Lärarlyftet – tillsammans för kunskapsskolan).

Harald Nybølet, chef för SIU, säger i en kommentar att programmet kommer att leda till att fler reser ut – både studenter och anställda. Minst lika viktigt är dock enligt Nybølet att samarbete med andra länder och utbyten bidrar till att de som inte reser ut får fler internationella perspektiv i sin utbildning.

När SIU:s undersökning lades fram 2016 kommenterades den av Marianne Aasen från Arbeiderpartiet. Hon menade att det finns lärosäten som är duktiga på internationalisering av lärarutbildningen. De har bl.a. skräddarsydda program med ett begränsat antal utländska partner. Med dessa har man ett nära ämnesmässigt samarbete. Hon påpekade också att redan i den s.k. Kvalitetsreformen 2003 knäsattes principen om att alla studenter ska ha möjligheter att delta i utbyten i andra länder. Men, sade Aasen då, vi vet att denna princip inte tillämpas tillräckligt seriöst.

Läs på norska regeringens webbplats om internationalisering av lärarutbildningen

Läs på SIU:s webbplats om en undersökning av studentutbyte


Irland skärper lagar mot företag som skriver uppsatser åt studenter

Nya lagar och förordningar på Irland ska hindra företag som mot betalning skriver uppsatser åt studenter. Med de nya lagarna vill landets utbildningsdepartement stoppa möjligheterna att komma runt universitetetens arbete för att avslöja plagiat. Dagens program söker efter text som kopierats från andra källor. Att upptäcka om ett företag istället för en student skrivit en uppsats är svårt.

Richard Burton, utbildningsminister på Irland, säger att regeringen planerar att ta fram lagar som gör det möjligt att åtala företag. Han överväger även ett förbud för dessa företag att marknadsföra sina tjänster.

Problemens omfattning är svår att uppskatta. Omkring 1 000 studenter i Irland har ställts inför disciplinnämnd för plagiering sedan 2010, enligt Irish Times. Dock konstaterar tidningen att antalet plagiat kan vara högre då ett antal universitet inte lämnat några uppgifter till tidningen.

På nätet finns ett dussintal företag som erbjuder denna service. I Irland finns bl.a. Write My Assignments. Företaget beskriver sig i sin reklam sig som ett utvecklingsföretag som erbjuder stöd till privatpersoner och företag. Stödet ges via kvalificerade skribenter och forskare. Företaget framhåller särskilt att det inte ägnar sig åt plagiat. De hävdar att de uppsatser som erbjuds skrivs av mentorer som studerat vid universitet under de senaste tre till fem åren, och fått höga betyg. För Irish Times berättar företaget att de har omkring 350 uppdrag per år.

Läs i Irish Times om företag som skriver uppsatser åt betalande studenter


Lärosäten i Nederländerna får snart erbjuda hela studieprogram utomlands

Snart kan universitet I Nederländerna med all sannolikhet etablera fullständiga filialer utomlands och erbjuda hela examina. Det sker efter två år av politisk debatt. Klartecken har givits av parlamentets ena kammare och beslut väntas snart i den andra kammaren.

Enligt nuvarande lagstiftning får lärosätena ge del-examina utomlands. Studenterna måste tillbringa en del av sin totala studietid – minst en fjärdedel – i Nederländerna. Detsamma gäller studenter som deltar i program för s.k. joint eller double degree. De som deltar i denna typ av program måste också betala studieavgifter till såväl det nederländska lärosätet som dess utländska partner. När reglerna för joint degrees ändras kommer studenterna bara att betala avgift till sitt hemlärosäte i Nederländerna.

Utbildningsminister Jet Bussemaker säger att lyckade exempel från andra länder visar att också Nederländerna kan få fördelar av att erbjuda utbildning utomlands. Det handlar inte minst om att göra landets högre utbildning synlig säger hon: “You also see that foreign institutions with campuses overseas abroad are rising in the international rankings.”

Flera lärosäten har framfört önskemål om att kunna etablera filialer utomlands. Till dessa hör University of Groningen som planeraratt etablera sig i Yantai i Kina. Där ska sex examina erbjudas.

Enligt den kommande lagstiftningen måste de lärosäten som vill erbjuda utbildning utomlands kunna visa att de tillför nya värden (added values). Till restriktionerna hör också att offentliga medel inte får användas till etableringen, liksom att bara program som också ges i Nederländerna får erbjudas utomlands.

Läs i the PIE-news om att universitet i Nederländerna ska få etablera sig utomlands


Japan satsar på att behålla internationella studenter efter deras examen

I Japan är det just nu högsta prioritet att internationella studenter som tagit examen i landet stannar kvar där för att arbeta. För att åstadkomma detta subventionerar regeringen praktikplatser i företagen, ger stöd för att hitta arbete, ökar antalet kurser i japanska och förenklar processerna för att få uppehållstillstånd efter examen.

Åtgärderna är en del i ett program kallat Japan Revitalization Strategy 2016. I denna är ett av de mål som regeringen ställt upp att öka andelen internationella studenter som får arbete, från nuvarande 35 procent till 50 procent år 2020.

Företrädare för dem som arbetar med rekrytering till näringslivet menar att det pågår en omfattande förändring av den japanska arbetsmarknaden. Det hänger samman med att alltfler företag planerar för en expansion utomlands. Då behövs bl.a. personal med språkkunskaper.

Enligt officiell statistik var det år 2015 drygt 15 000 internationella studenter som fick arbete i Japan efter sin examen. Det var en ökning med drygt 20 procent jämfört med året innan. Totalt sett var antalet internationella studenter i landet närmare 260 000. Det totala antalet personer med internationell bakgrund på arbetsmarknaden i Japan var en miljon, av totalt 65 miljoner.

Av de internationella studenterna kom majoriteten, 63 procent, från Kina. Också från Sydkorea och Vietnam kom många studenter. De yrkesområden där flest internationella studenter fick anställning var försäljning och marknadsföring, översättning och tolkning samt IT-tjänster.

Det finns problem, säger, myndigheten Employment Service Center for Foreigners. Till dem hör att företagen förväntar sig att de internationella studenterna ska behärska japanska som de infödda.

Läs i University World News om internationella studenter i Japan


Harvard och MIT dominerar rankning inom ämnen

Harvard University placerar sig på första plats inom 15 ämnen och Massachusetts Institute of Technology i 12 ämnen. Det är ett av resultaten av den senaste omgången av QS World University Rankings by Subject.

QS hävdar själva att deras rankning är den största och mest heltäckande av alla som hittills gjorts i världen. Den omfattar mer än 11 000 placeringar i 46 akademiska ämnen. Antalet lärosäten som bedömts är drygt 1 100 från sammanlagt 74 länder. Rangordningen baseras på artiklar i databasen Scopus och citeringar (exkl. självciteringar). Dessutom har ett stort antal omdömen från lärare/forskare och från arbetsgivare inhämtats.

Utöver Harvard och MIT är det bara Oxford University som placerar sig i topp i mer än ett ämne. Oxford tar förstaplatsen i fyra ämnen. Enligt QS visar årets resultat att USA, Storbritannien, Kanada och Australien tar något färre höga placeringar än tidigare. Förbättrade resultat jämfört med tidigare år noteras för Östeuropa och Asien. Länder i Afrika, Latinamerika och Mellanöstern saknas helt bland de tio bästa inom respektive ämne.

Inte helt oväntat har Kina förbättrat sitt resultat, från 58 förra året till 78 i år bland de 50 högst placerade lärosätena i olika ämnen.  Det kan jämföras med att Indien endast har fyra lärosäten som placerar sig bland de 50 i topp.

Enligt QS är resultaten förvånansvärt stabila över tid. Endast i sex ämnen var det nya lärosäten som placerades högst. Till dessa hör dock några riktigt tunga ämnen, nämligen matematik där MIT har tagit över förstaplatsen från University of Cambridge och historia där Harvard är den nya ledaren.

Läs i University World News om en rankning per ämne


Afrikanska länder kan inte genomföra planer och strategier för högre utbildning

Två tredjedelar av Afrikas länder har både policyer och strategier inom forskning, teknologi och innovation. Dock saknas kapacitet i många länder för implementeringen. Det visar 2017 års rapport från den Zimbabwe-baserade organisationen African Capacity Building Foundation.

Forskning, teknologi och innovation är underutvecklade områden i de flesta afrikanska länderna. Det är ett resultat av att det finns få högutbildade, liten expertis, små finansiella resurser och dålig finansiering av infrastruktur och utrustning. Därför misslyckas universitet och forskningsinstitut med att effektivt utveckla och sprida kunskap och innovationer för att öka den socioekonomiska tillväxten. En orsak är de prioriteringar som länderna gör, säger rapporten. I genomsnitt satsar länderna bara omkring 0,5 procent av sin BNP på forskning och innovation.

Afrika står för ca 5 procent av världens totala BNP, men endast 1,3 procent av satsningarna på forskning och innovation, visar rapporten. Den konstaterar också att det saknas 4,3 miljoner ingenjörer och 1,6 miljoner forskare inom jordbruksvetenskap för att kunna implementera den första tioårsplanen inom Afrikanska unionens Agenda 2063.

Trots problemen saknas inte vilja, energi och hopp för framtiden bland unga afrikanska forskare. Det menar Abdallah Daar, medlem av Alliance for Accelerating Excellence in Science in Africa, vars syfte är att främja utvecklingen av akademiskt ledarskap, vetenskaplig excellens och innovation i Afrika.

Att genomföra strategierna kommer att ta lång tid, fortsätter Daar, men riktningen och ambitionen att lyckas är mycket tydlig. Dock varnar rapporten för att Afrika kommer att halka efter i den globala tekniska utvecklingen, om inte länderna satsar på öka sin kapacitet inom forskning, teknik och innovation.

Läs i University World News om avsaknaden av investeringar forskning och innovation i Afrika 

Nyheter i korthet


Storbritannien: Förbjud litteraturlistor så sätter den tekniska utvecklingen fart

Universitetslärare bör sluta att tala om litteraturlistor (reading lists). Den terminologin skapar ett överdrivet beroende av pappersbaserat utbildningsmaterial och förminskar värdet av material som finns online. Det hävdade bibliotekarier vid en konferens som Jisc, de brittiska lärosätenas gemensamma organisation för IT-frågor, nyligen anordnade. Att tala om litteraturlistor är olyckligt eftersom det för tanken till tryckta källor och gör att elektroniska resurser kommer i andra hand. Sådana resurser behöver utvecklas så att studenterna kan använda dem mer aktivt.

Läs i Times Higher Education om risken med att tala om litteraturlistor


Kina: De flesta studenter återvänder hem efter studier utomlands

Omkring 80 procent av de studenter från Kina som studerat utomlads återvänder hem. Det visar statistik från Kinas utbildningsministerium. Under 2016 var det drygt 430 000 studenter som återvände. Antalet studenter från Kina som studerar i andra länder var förra året närmare 545 000. Det var en ökning från 523 000 året innan. Drygt 90 procent finansierade själva sin vistelse utomlands. Omkring 30 000 hade stipendium från kinesiska staten och av dem återvände 98 procent.

Läs i the PIE-news om kinesiska studenters utlandsstudier


Turkiet: Närmare 15 000 syrier är inskrivna vid turkiska universitet

Närmare 15 000 syrier genomgår utbildning vid 35 statliga och 8 privata universitet runt om i Turkiet. Av dessa genomför 3 500 sin utbildning inom ramen för ett stipendieprogram. En tredjedel är kvinnor. Omkring 1 100 läser på masternivå och 350 är doktorander. Den turkiska myndigheten Higher Education Board (YÖK) anger att antalet syriska studenter ökat från 5 000 läsåret 2014/15 till 10 000 läsåret 2015/16 och nu 15 000.

Läs i Hurriyet Daily News om antalet syriska studenter i Turkiet.


Tyskland: Att bli av med stämpeln som elituniversitet är inte så farligt

Att förlora ställningen som elituniversitet påverkar status och ger färre studenter för ett universitet. De negativa effekterna är dock relativt små. Det visar en studie inom ramen för Tysklands excellensinitiativ. Detta används sedan 2006 för att fördela forskningsmedel mellan universiteten. Samtidigt visar rapporten att antalet studenter inte ökar påtagligt när ett universitet får status som elituniversitet. Enligt rapporten borde det vara lättare att få stämpeln än att ta bort den, eftersom borttagandet påverkar mer än att få den.

Läs i Times Higher Education om effekter av status som elituniversitet

 

 

 

Från redaktionen

Efter publiceringen av förra veckans nyhetsbrev påpekade en läsare att vi använt ett olämpligt språkbruk. Han reagerade över ordet ras och föreslog att vi istället skulle tala om etniskt ursprung. Det är ett rimligt påpekande tycker vi. Förklaringen till vår användning är nog att den ursprungliga artikeln var amerikansk och där verkar användningen vara OK. Vi ska försöka anpassa oss till svenskt språkbruk! 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |