Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:16

2017-05-05

Innehåll

Ny Mooc ska visa flyktingar i Storbritannien vägen till högre utbildning

Med hjälp av en Mooc ska det bli enklare för flyktingar att hitta vägen till högre utbildning i Storbritannien. Kursen ska ge stöd för hela processen, från beslut om var studierna ska genomföras till vilken hjälp de får när de anländer.   

Språkutbildningsföretaget Cambridge English Language Assessment leder utvecklingen av kursen och samarbetar med flyktingar i landet. Kiron Open Higher Education – den tyska organisationen för utbildning online –  deltar också liksom the British Council. Kursen ska ges av FutureLearn, ett företag ägt av det statliga brittiska Open University.

Kursen kommer att omfatta tre veckor och starta denna månad. Då hoppas arrangörerna ha 250 studenter och till nästa kurs i november räknar de med 900 deltagare.

Första veckan ska ägnas åt antagningsprocessen samt vilka typer av kurser och lärosäten som finns. Under andra veckan ska studenterna få tips om hur de gör en ansökan, bl.a. att skriva ett personligt brev och vilken nivå av kunskap i engelska som krävs. Den sista veckan ska ägnas åt frågor om bl.a. finansiering av studierna, hur studierna går till och vilka aktiviteter som erbjuds vid sidan av studierna.

Under hela kursen kommer studenterna att få tips om andra kostnadsfria resurser i allt från engelska språket till information om stipendier. Kursen ska ledas av Ahmad al-Rashid, en flykting från Syrien som just nu läser en masterutbildning vid University of London.

En viktig tanke med att göra en kurs i Mooc-form är det sociala momentet. Deltagarna kommer att kunna interagera med experter inom olika områden liksom med andra studenter som har liknande erfarenheter.

Läs i the PIE-news om en mooc för flyktingar i Storbritannien


Kanadas forskningsminister kräver att fler kvinnliga professorer rekryteras

Universiteten i Kanada måste satsa mer för att rekrytera kvinnliga professorer. Det kräver Kirsty Duncan, federal forskningsminister i Kanada. Vid ett möte med landets universitetsrektorer konstaterade hon att dubbelt så många män som kvinnor nominerats som professorer till Canada Research Chairs (CRC) – landets särskilda program för forskningstjänster. 

CRC startades för 17 år sedan för att skapa 2 000 forskningstjänster vid landets universitet. Syftet är att öka kvaliteten inom teknik, naturvetenskap, hälsovetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Programmet omsätter totalt 265 miljoner kanadensiska dollar per år (motsv. SEK 1,7 miljarder). I december 2016 var 30 procent av totalt 1 612 tjänster tillsatta med kvinnor.

Vid flera tillfällen har programmet anmälts för diskriminering. Det har resulterat i att universiteten sedan 2012 årligen till regeringen måste rapportera om antalet rekryterade kvinnliga professorer. Kirsty Duncan menar att om inte universiteten frivilligt rekryterar fler kvinnor kan regeringen behöva ta till tvångsåtgärder. Hur det skulle gå till preciserar hon dock inte.

Vianne Timmons, rektor på University of Regina, menar att universiteten är mycket medvetna om snedrekryteringen. Hon konstaterar att det är ett generellt problem för alla tjänster, inte bara ett problem för CRC-programmet. Rektorerna tar frågan allvarligt och diskuterar den kontinuerligt för att finna lösningar. Timmons hoppas att ministern inte kommer att ta till tvångsåtgärder. Förslag på åtgärder har lyfts fram för att komma åt problemet, t.ex. att de universitet som inte lyckas rekrytera fler kvinnor ska få minskade anslag.

Läs på nyhetssajten CTV News om att fler kvinnliga professorer behöver rekryteras


Ny kritik mot Konfuciusinstitut vid amerikanska universitet

Vid många Konfucius-institut råder begränsad yttrandefrihet, formella och informella språkkrav samt särskilda uppförandekoder. Dessutom har värduniversiteten gjort eftergifter som innebär begränsningar i deras autonomi. Det visar en rapport från amerikanska National Association of Scholars (NAS), en intresseförening för lärare och forskare. NAS försvarar liberal arts-utbildningar, akademisk frihet och kvalitet i amerikansk högre utbildning.

Mer än 100 amerikanska universitet och högskolor har ett Konfuciusinstitut, dvs. en centrumbildning för kinesisk språkutbildning och kultur. Instituten har funnits i ett tiotal år och är finansierade av den kinesiska regeringen genom myndigheten Hanban.

Konfuciusinstituten är kontroversiella. Vissa menar att det är bra att det finns institutioner som undervisar i det kinesiska språket och kulturen. Det gäller särskilt när de federala statliga medlen till humaniora och språk minskar. Andra menar att amerikanska lärosäten offrar sin akademiska frihet i och med att de är värdar för dessa institut.

År 2015 stängdes Konfuciusinstitutet på University of Chicago. Det gjordes efter protester från 100 lärare vid universitetet. De protesterade mot att Hanban vid anställning av lärare, och i utbildningen av dem, hindrat yttrandefrihet och krävt lojalitet mot Kina. Vid McMaster University i den kanadensiska provinsen Ontario har Konfuciusinstitutet stängts sedan det visat sig att en anställd inte fick tillåtelse att vara medlem i Falun Gong-rörelsen.

Rapporten rekommenderar att universitet stänger sina Konfuciusinstitut. Den menar att då Hanban har möjlighet att påverka kurser och program vid universiteten minskar den akademiska friheten. Därutöver rekommenderas bl.a. ökad transparens och att avtal kring anställningskontrakt och finansiering offentliggörs.

Läs i Inside Higher Education om kritiken mot Konfuciusinstituten vid amerikanska universitet


Internationell sampublicering mellan privat och offentlig forskning har stort inflytande

Internationellt samarbete mellan privat och offentlig forskning har i genomsnitt större inflytande (impact) än internationellt samarbete som bara involverar offentlig forskning. Det framgår av en rapport som gjorts på uppdrag av den danska regeringen.

Rapporten analyserar bl.a. de artiklar som var resultatet av internationell samverkan mellan offentlig och privat forskning, där både danska och internationella forskare ingick. Av dessa artiklar återfanns 4 procent inom 1 procent av världens mest citerade under första året efter publicering och under perioden 2010–2013.

I rapporten undersöks forskningsproduktionen i Danmark, omfattningen av samverkan mellan offentliga och privata partner samt företagens ekonomiska resultat.  Rapporten visar att offentligt producerade vetenskapliga artiklar som sampubliceras med internationella partner citeras drygt 40 procent oftare än nationella artiklar. Vidare framgår det att danska företag som publicerar vetenskapliga artiklar i genomsnitt har 14 procent högre produktivitet än företag som inte publicerar någon forskning.

Enligt rapporten bidrar publicering av vetenskapliga artiklar till företagens resultat genom att deras tillgång till och samverkan med offentlig forskning ökar. Företagens interna forskningskapacitet ökar också, liksom deras påverkan på utvecklingen inom respektive forskningsfält.

Samverkan mellan offentliga och privata partner kan innehålla gemensam forskning, utbildning och utbyte av personal, kommersialisering och informella kontakter. Vetenskaplig publicering är en av flera samarbetsformer. Den är dock särskilt viktig eftersom forskningen är långsiktig till sin natur och skapar ny kunskap vilket kan ge innovationer. Dessutom innebär sampublicering ett särskilt nära samarbete.

År 1995 publicerades drygt 6 700 danska forskningsartiklar. Antalet ökade till drygt 16 300 år 2013, varav drygt 10 procent baserades på offentlig och privat samverkan. 

Läs i University World News om inflytandet från sampublicering mellan offentlig och privat sektor


Rekordmånga återkallade artiklar från Kina sätter sökarljuset på vetenskaplig oredlighet

Förlaget Springer Nature ska återkalla mer än 100 vetenskapliga artiklar. De flesta har kinesiska författare inom det medicinska området. Grunden för återkallandena är misstankar om att granskningsprocessen (peer review) inte har gått rätt till. Flera av de kinesiska författarna hör hemma på några landets mest ansedda universitet. Till dessa hör Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Fudan University och China Medical University.

De aktuella artiklarna lämnades in med uppgifter om att granskning skett av etablerade forskare. Dock visade sig de angivna epost-adresserna till dessa forskare vara felaktiga. Istället för att gå till granskarna ledde adresserna tillbaka till artiklarnas författare. Några författare har använt publiceringsagenter. Sådana har ökat kraftigt i antal under senare år.  Enligt den fristående organisationen China Association for Science and Technology (CAST) har artikelförfattarna betalat mellan 600 och 5 500 dollar (motsv. SEK 5 300–48 500) till agenterna.

Enligt CAST kommer problemen att minska. Orsaken är att Kina nu omorganiserar sitt system för styrning av forskning inom naturvetenskap och teknik. Granskning och kontroll före publicering ska förstärkas.

De första reglerna i Kina om hantering av vetenskaplig oredlighet (academic misconduct) publicerades så sent som hösten 2016. Där definierar utbildningsministeriet sex typer av oredlighet: plagiarism, fraud, falsification, inappropriate authorship, providing false information and dealing in papers (handel med artiklar).

Reglerna anger att de som ertappas med vetenskaplig oredlighet kan straffas med offentlig kritik, återkallande av forskningsanslag, utmärkelser och hederstitlar samt uppsägning och andra åtgärder. Också lärosätena kan komma att straffas.

Läs i University World News om Kinas problem med vetenskaplig oredlighet


Flera länder i Asien satsar på utlandspraktik i grannländerna

Praktik i Sydostasien respektive Indien ska ge studenter i Singapore en chans att utvecklas. Detta ska i sin tur bidra till att Singapores näringsliv utvecklas snabbare.  I det ena programmet ska studenterna få praktik i de inhemska företag som är verksamma i andra länder i regionen. Det andra programmet bygger på samarbete med den indiska näringslivsorganisationen Confederation of Indian Industry (CII).

Singapores statliga organisation för utveckling av internationell handel säger att både länderna i ASEAN och Indien är kända marknader, men Singapores engagemang måste både breddas och fördjupas.

Programmet för samverkan med inhemska företag vänder sig till studenter som går sista året på grundutbildningen. Högpresterande studenter ska kopplas ihop med företagens utlandskontor och få kostnader för resor och uppehälle betalda. Praktiken ska pågå i 12 veckor.

Samarbetet med Indien är en utvidgning av ett existerande program för ”unga talanger”. Genom ett nytt avtal får studenterna tillgång till de 8 000 företag som är medlemmar i indiska CII. Via programmet ska företag i Singapore kunna få ”Indien-klar” arbetskraft.

I Taiwan satsar regeringen på ett program för internationalisering av högre utbildning. Satsningen ingår i landets New Southbound Policy. Denna syftar till att stärka banden med länder inom ASEAN, Sydostasien och Oceanien. 

Internationaliseringen ska ske inom sju områden, bl.a. studentrekrytering, sommarskolor för internationella studenter och praktik utomlands för inhemska studenter. Vidare ska konsortier av lärosäten kunna få finansiering bl.a. för att bygga akademiska allianser inom ASEAN och etablera regionala utbildningscentra för sydostasiatiska språk. Totalt satsar regeringen motsvarande SEK 125 miljoner årligen under tre år. 

Läs i the PIE-news om Singapores satsning på utlandspraktik

Läs i the PIE-news om Taiwans satsning på internationalisering 

Nyheter i korthet


Danmark: Ny lag om behandling av vetenskaplig oredlighet

Folketinget har beslutat att inrätta en nämnd som ska behandla allvarliga fall av vetenskaplig oredlighet. Sådan oredlighet definieras som fabricering, förfalskning och plagiering som gjorts uppsåtligen (forsaetligt) eller genom grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller redovisning av forskning. Mindre allvarliga fall ska hanteras av de berörda lärosätena. Det senare gäller brott mot allmänt erkända normer för ansvarsfull forskning och andra rekommendationer på lärosätes-, nations- eller internationell nivå. Lagen hänvisar bl.a. till den danska kodexen för integritet i forskningen.

Läs på webbplatsen för danska utbildningsministeriet om vetenskaplig oredlighet


Iran: Antalet internationella studenter i landet ökar

För närvarande finns omkring 52 000 internationella studenter i Iran. I maj 2015 var antalet ca 35 000. Ökningen har blivit möjlig genom att många kurser ges på engelska. Landets lärosäten har arbetet hårt för att få fler internationella studenter. Ansträngningarna har särskilt inriktats på studenter från Asien, Afrika och Latinamerika. Omkring 50 procent av dem finns inom humaniora (inkl. persiska språket), 30 procent inom det tekniska området och 17 procent inom medicinsk vetenskap. 

Läs i Financial Tribune om ökningen av antalet internationella studenter i Iran


Storbritannien: Universitetsreformen har till slut röstats igenom

Den stora reformen av högre utbildning i Storbritannien har slutligen röstats igenom i parlamentet. Reformen inkluderar en modell för betygsättning av utbildningskvalitet (Teaching Excellence Framework, TEF). Resultaten i TEF ska hjälpa studenterna att välja universitet. Universitet med höga betyg får dessutom rätt att höja studieavgifterna. Reformen inkluderar en striktare användning av begreppet universitet. Reformen har dragit ut på tiden då den kritiserats från många håll, bl.a. i överhuset. Kritiken har gällt risk för minskad autonomi för universiteten.

Läs i University World News om den beslutade reformen av högre utbildning i Storbritannien


EU: EU-kommissionen initierar rättsliga åtgärder mot Ungern

EU-kommissionen har med ett brev till den ungerske premiärministern Viktor Orban tagit ett första steg mot en rättslig process. Kommissionen begär en förklaring till den nya lag som anses strida mot EU:s konstitution. Det gäller lagen som tvingar Central European University i Budapest att stänga. Brevet sändes efter en debatt i EU-parlamentet. I debatten, där Orban deltog, hävdade han att Ungern alltid respekterat EU:s regelverk, men menade att EU behöver reformeras. Hans yttrande skapade diskussion och kritik i EU-parlamentet.

Läs i tidningen Foreign Policy om EU-kommissionen initiativ till rättsliga åtgärder mot Ungern

/

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |