Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:18

2017-05-19

Innehåll

Genusvetenskapen under attack i många länder

I Ungern, Polen, Tyskland och andra länder siktar populistiska politiker in sig på ämnet genusvetenskap. Det anklagas för att vara en liberal, pseudovetenskaplig ideologi, som underminerar moderskap och avskräcker kvinnor från att skaffa barn.

Slaget om genusvetenskapen pågår för fullt i Ungern. En oroshärd har varit planerna på en mastersutbildning i genusvetenskap vid Eötvös Loránd Science University (ELTE) i Budapest. Det skulle i så fall bli den första sådana vid ett offentligt universitet i landet. Högt uppsatta politiker har sagt att planerna är ett slag i ansiktet på traditionella värderingar och att genusvetenskap har tvivelaktigt vetenskapligt värde. Kanske som ett motmedel meddelar regeringen nu att en ny examen ska inrättas i ”familjevetenskap”.

I Polen har attackerna mot genusstudier en lång historia. Förra året föreslog ministern för forskning och högre studier att tidskrifter med inriktning på genus, och på homosexuella frågor, skulle fråntas sin officiella status.  Det skulle visserligen inte påverka universitetens och forskarnas autonomi, men ministern beklagade att bl.a. EU-medel används till ”pseudoscience”.

I Tyskland krigar det nya partiet Alternative für Deutschland mot genusvetenskapen. Partiet hävdar att det inte är ett seriöst ämne och att det hotar den naturliga uppdelningen mellan män och kvinnor. Partiet säger det vill avsluta statligt stöd till forskning och undervisning inom ämnet.

Exempel finns också från Ryssland där European University i St Petersburg riskerar att bli av med sitt universitets-tillstånd pga. arbete inom genusvetenskap. I USA kommer kritiken från det som kallas alt-right-rörelsen. Debattören Milo Yiannopoulos kräver att ämnet ska läggas ner vid samtliga offentligt finansierade lärosäten.

Läs i Times Higher Education om attackerna mot genusvetenskapen


I USA ska insatser för jämlikhet och mångfald ingå i utvärdering av lärare

All personal ska arbeta aktivt med frågor om jämlikhet (equity), mångfald och inkludering. Deras insatser ska tas upp vid den återkommande utvärderingen av personalen. Kraven ställs vid University of Wisconsin-Eau Claire i USA fr.o.m. år 2018. Den nya policyn är kontroversiell, men enligt förespråkarna blir den ett effektivt sätt att omsätta värderingar i aktiv handling.

Eau Claire är en liten stad med huvudsakligen vita invånare och det lokala universitet avspeglar sin omgivning. Rektorn, sedan fyra år, beskriver sig själv som en heterosexuell vit man, knappast beredd på att leda arbete med jämlikhet, mångfald och inkludering. Men kraven i samhällsdebatten att ta hänsyn till klimatfrågor, rekrytering av underrepresenterade grupper m.m. gjorde behovet av åtgärder tydligt.  Dessvärre sammanföll detta med kraftiga nedskärningar i delstatens anslag till högre utbildning.

De interna diskussionerna om hur lärosätet skulle nå målet om 20 procent studenter från minoritetsgrupper landade i en ny policy. Utöver de tre uppgifterna för universiteten – undervisning, forskning och samverkan (service) – skulle en fjärde läggas till: “all professors are expected to contribute to university efforts towards equity, diversity and inclusivity.”

Den fjärde uppgiften ska kunna inkluderas i någon av de andra tre, men den ska utvärderas separat. Lärarnas insatser kan bl.a. göras i undervisning och kursutveckling, vetenskapligt arbete (scholarly activity), fortbildning eller genom särskilda insatser riktade till underrepresenterade grupper av studenter.

Den nya policyn har starkt stöd, men det finns också kritik. Bland annat gäller det att språket – och kriterierna – i policyn är mycket vaga. Vidare sägs att policyn gör det som varit innovativt och lustfyllt till något ganska likgiltigt.

Läs i Inside Higher Education om nya sätt att förverkliga mål om mångfald och jämlikhet


Peer review kan underlättas av robotar

En automatiserad plattform som erbjuder artikelförfattare och tidskrifter hjälp med statistik. Det kan förbättra och snabba upp processerna kring sakkunniggranskning, peer review. Det menar Chadwick DeVoss, grundare och chef för StatReviewer i rapporten What Might Peer Review Look Like in 2030?

Artificiell intelligens används redan idag inom vissa delar av vetenskaplig publicering, menar DeVoss. Exempel på sådan användning är att via nätet identifiera nya potentiella sakkunniggranskare. Ett annat exempel är att avslöja plagiat och fabricerad data. Ett tredje område är att upptäcka felaktiga statistiska test som forskare gjort eller upptäcka när avgörande data saknas i en artikel.

Automatisering skulle också kunna användas för att verifiera en artikelförfattares identitet, att förutse artiklars påverkansfaktor och även för att föreslå nyckelord, skriver DeVoss i rapporten. Han menar att inom en snar framtid kommer sådana tekniker att utvecklas och bli kraftfulla verktyg som gör att många av de frågor som idag kräver stor arbetsinsats kommer att verka triviala.

Samtidigt betonar DeVoss att automatisering av publiceringsprocesserna, inklusive beslut om en artikel ska publiceras eller ej, kan liknas vid ett sluttande och extra slipprigt plan. Processerna är mycket svåra att automatisera fullt ut. Redaktörerna och sakkunniggranskarna har idag en central uppgift i att välja ut viktiga vetenskapliga artiklar ur den stora mängden forskning. Denna uppgift krävs det människor till. Men, datorerna kan användas till att minska tiden för publicering och till att göra vetenskaplig kommunikation snabbare.

Läs i Inside Higher Education om hur datorer skulle kunna användas vid vetenskaplig publicering


Internet-plattform ska ersätta agenter för internationell rekrytering

Kostnaderna för rekrytering av internationella studenter ska minska, liksom inflytandet från rekryteringsagenter. Samtidigt ska valmöjligheterna när det gäller att studera i landet öka. Detta vill den nystartade kanadensiska organisationen, International Higher Education Group (IHEG), åstadkomma med hjälp av en ny plattform.

Plattformen ska hjälpa internationella studenter att välja universitet, att minska studieavgifterna och att få stipendier. Det säger David Wheeler, ordförande i IHEG och tidigare bl.a. prorektor vid Plymouth University i Storbritannien. De internationella studenterna kommer att kunna klara av det första året av utbildningsprogrammen utan studieavgifter genom att följa internetbaserade kurser. Målgruppen är framförallt studenter från ”emerging economies”.

David Wheeler säger att plattformen ska omfatta fler universitet, från olika delar av landet. De internationella studenter ska få ett större utbud än vad dagens agenter kan erbjuda. Initialt kommer systemet troligen att innehålla 20–30 universitet i USA, 10 i Kanada, 10 i Storbritannien och förhoppningsvis några i Australien. Wheeler räknar med att plattformen under de första åren högst ska omfatta 75 universitet från olika delar av världen. Han tror att hundratusentals studenter ska lockas till plattformen eftersom den är kostnadsfri för studenterna och ger stora valmöjligheter.

Plattformen ska finansieras via medlemsavgifter från de deltagande lärosätena. Avgiften kommer att vara omkring 50 000 kanadensiska dollar (motsv. SEK 320 000) per lärosäte. Avkastningen på denna investering kommer att vara tjugofaldig för de mellanstora lärosätena, menar David Wheeler.

Wheeler tänker sig också plattformen ska bli ett samarbetsorgan för de deltagande universiteten. Det ska möjliggöra såväl utbildnings- som forskningssamarbete mellan de deltagande lärosätena.

Läs i Times Higher Education om den nya kanadensiska plattformen för studentutbyte


Värdet av kursutvärderingar varierar mellan ämnena

Kursutvärderingar (SET) är särskilt känsliga för lärare inom ämnen som matematik och statistik. Där får lärarna ofta mindre goda omdömen än inom ämnen av icke-kvantitativ natur. Det visar en analys av utvärdering av närmare 15 000 kurser gjorda av drygt 325 000 studenter vid New york University.

De ämnen som ingick i analysen var matematik och statistik respektive engelska, historia och psykologi. De förstnämnda klassificerades som kvantitativa och de senare som icke-kvantitativa.

En nyligen publicerad meta-studie av kursutvärderingar ifrågasatte en del tidigare uppfattningar om kursutvärderingar. Det handlade främst om sambandet mellan studenternas resultat och omdömen i kursutvärderingarna. I meta-studien hävdades att detta samband bl.a. berodde på för små urval och andra metodologiska problem i analyserna. En av författarna har nu gått vidare med analyser på ämnesnivå.

I den nya analysen hävdar författarna att “Professors teaching quantitative courses are far more likely not to receive tenure, promotion and/or merit pay when their performance is evaluated against common standards”. De visar att för lärare i kvantitativa ämnen är det 1,88 gånger troligare att de inte når upp till den genomsnittliga nivån för alla ämnen och 3,17 gånger troligare att de inte når upp till omdömet ”very good”.

Allra tydligaste blir skillnaderna i omdömen om bara matematik och engelska ingår i analysen. Medan 71 procent av kurserna i engelska ligger över den genomsnittliga nivån, är motsvarande värde för matematik 21 procent.

Analysen visar också att fördelningen av omdömen skiljde sig åt. I icke-kvantitativa ämnen var fördelningen sned och de genomsnittliga nivåerna höga. Omdömena i de kvantitativa ämnena var nästan normalfördelade.

Läs i Inside Higher Education om en analys av kursutvärderingar


Tyskland måste hantera bristen på studentbostäder

Under de närmaste fyra åren krävs investeringar på omkring 3,3 miljarder euro (motsv. SEK 32 miljarder) för studentbostäder i Tyskland. Av dem behövs ca 2 miljarder för att bygga studenthem som kan erbjuda billiga bostäder och ca 1,3 miljarder för renovering av redan studenthem. Det hävdar Deutsches Studentenwerk (DSW), en samverkansgrupp för landets 58 organisationer som erbjuder studenterna service av olika slag.

Behoven förs fram i en vädjan till både delstater och den federala regeringen. Bakgrunden är bl.a. att hyresnivåerna har stigit snabbt. Det är därmed mycket ont om studentbostäder till överkomliga priser för landets 2,8 miljoner studenter. En orsak till de stigande priserna är de låga räntorna på sparande i bank och andra privata investeringar.  Bristen på bostäder blir särskilt tydlig i början av terminerna. Många studenter tvingas bo tillfälligt i gymnastiksalar och andra halvt publika lokaler. 

För att göra de nödvändiga investeringarna behöver DSW få 1,45 miljarder euro. Resterande medel kan organisationen själv svara för. Inför de kommande tyska valen i september har DSW nu uppmanat politikerna att överväga vad man kallar en social pakt för högre utbildning för att hantera bl.a. bostadsfrågan. DSW pekar på den pakt som slutits mellan delstaterna och den federala staten för att stärka universiteten och forskningen. Den har fungerat mycket bra som ram för samarbete mellan de två nivåerna, bl.a. för utvecklingen av det s.k. Excellens-initiativet.

DSW framhåller att det är stora skillnader mellan delstaterna när det gäller bostadsfrågan. Organisationen lyfter särskilt fram Bayern där politikerna subventionerar varje studentrum med 32 000 euro (motsv. SEK 310 000).

Läs i University World News om bristen på studentbostäder i Tyskland 

Nyheter i korthet


Australien: Studenterna ska betala mer men universiteten får mindre

Studenterna i Australien ska betala 7,5 procent mer i studieavgifter. Det gäller fr.o.m. år 2021. Det är en del i den budget som regeringen nu lägger fram. Vidare sänks tröskeln för vid vilken inkomst de som tagit examen ska börja betala av på sina studielån. Universiteten får för sin del minskade anslag med 2,8 miljarder australiensiska dollar (motsv. SEK 1,8 miljarder). Dessutom annonserar regeringen ett effektivitetsavdrag om 2,5 procent per år 2018 och 2019.

Läs i University World News om högre utbildning i budgeten för Australien


Storbritannien: Universiteten måste ta tag i användningen av ”study drugs”

Landets lärosäten borde överväga att införa drogtester i samband med tentamina. Det säger experter i Storbritannien när tiden för vårens examina nu närmar sig. Bakgrunden är att användningen av s.k. smarta droger har ökat kraftigt i Storbritannien. I maj förra året publicerades t.ex. en undersökning i Oxford som visade att 15,6 procent av studenterna använde sådana droger utan att ha blivit ordinerade dem. Studentkåren vid Oxford University har infört workshopar för att informera studenterna om farorna.

Läs i the Guardian om användning av “smarta droger” i Storbritannien


Sydkorea: Landets nye president vill bryta de statliga universitetens monopol

Sydkoreas nyvalda president, Moon Jae-in, vill bryta de statliga universitetens monopol och hierarkin mellan dessa universitet. Han vill också minska den höga ungdomsarbetslösheten (närmare 10 %) och studieavgifterna, som är bland de högsta i världen. Han vill ta bort kravet på utbildning vid statliga universitet för att få arbeta inom staten. Detta favoriserar, menar han, kandidater från de mest prestigefulla huvudstadsuniversiteten på bekostnad av sökande från andra delar av landet.

Läs i University World News om vad Sydkoreas nye presidents vill göra inom utbildning och forskning


Japan: Färre platser vid universiteten i Tokyo men fler vid universitet i regionerna

Regeringen i Japan vill minska antalet studenter vid Tokyos prestigeuniversitet. Antalet studenter i huvudstaden har kontinuerligt ökat de senaste åren och utgör nu nästan 20 procent av landets alla studenter. I andra delar av landet har lärosätena svårt att fylla sina kurser. Regeringen vill även minska antalet ungdomar som flyttar in till de stora städerna. Därför ska satellitcampus etableras i nregionerna. Vidare ska det bli möjligt att genomföra studierna både i Tokyo och vid regionala universitet.

Läs i The Japan News om regeringens förslag för att minska antalet studenter i Tokyo

 

Från redaktionen

Kära läsare, nästa vecka innehåller en extra helgdag och – för en del av er – en klämdag. Många av er kommer troligen att vara lediga och därmed inte kunna läsa nyhetsbrevet. Vi har därför valt att göra uppehåll i utgivningen. Vi återkommer med nästa nummer fredagen den 2:e juni.

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |