Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:22

2017-08-25

Innehåll

Resultatbaserad anslagsfördelning kan ha negativa effekter

Många lärosäten i USA begränsar antagningen av mindre väl förberedda studenter eller sänker examenkraven. Syftet är att andelen studenter som tar examen ska vara hög och att lärosätena därmed ska få större anslag. En del av problematiken kopplas till de privata, vinstdrivande, lärosätena. Problemen finns främst i de mer än 30 delstater där delar av anslagen fördelas med hjälp av indikatorer som mäter resultat.

Uppgifterna redovisas i en studie från University College London (UCL) där policy för tillträde till högre utbildning i USA och Storbritannien jämförs. Författarna uppmanar Storbritannien att noga beakta de negativa effekterna av resultatbaserad anslagsfördelning som redovisas från USA. Det görs med hänvisning till den nyligen genomförda utvärderingen av undervisningen i Storbritannien – Teaching Excellence Framework (TEF).

TEF avses bli grunden för resultatbaserad anslagsfördelning. En analys av de första resultaten visar att vissa universitet kan ha dragit fördel av att ha en studentgrupp från mer gynnade omständigheter.

Studien från UCL uppmanar också Storbritannien att noggrant ta del av de möjliga negativa effekter som den omfattande expansionen av vinstdrivande lärosäten i USA haft. Det görs mot bakgrund av att den brittiska regeringen har talat sig varm för ett ökat antal alternativa anordnare av högre utbildning i landet.  Expansionen i USA var kraftig fram till år 2010, men därefter minskade intresset snabbt. En orsak till detta var att ett stort antal studenter vid de vinstdrivande lärosätena misslyckades att ta examen eller hade stora studieskulder och små chanser att betala tillbaka dem.

Läs i Times Higher Education om negativa effekter av resultatbaserad anslagsfördelning


Studenter i Australien måste betala mer, men aktiv fundraising ökar universitetens intäkter

Regeringen i Australien planerar att minska anslagen till landets lärosäten. En beräkning från intresseorganisationen Universities Australia (UA) visar att år 2021 kommer de federala anslagen att ha minskat med en miljard australiska dollar (motsv. SEK 6,4 miljarder). Istället ska studenternas avgifter öka.

Utbildningsminister Simon Birmingham hävdar att de federala anslagen ska öka med 23 procent. Enligt UA kommer dock närmare 90 procent att gå till ökade studielån som ska betalas tillbaka. UA menar att studenterna kommer att få betala en större andel och skattebetalarna en mindre andel. Regeringen håller med om detta och säger att fördelningen av kostnaderna måste utjämnas till skattebetalarnas fördel. Dessutom, säger regeringen, ökade finansieringen per student med 15 procent mellan åren 2010 och 2015. Under samma period ökade universitetens kostnader bara med 9,5 procent.

En undersökning bland universiteten I Australien och Nya Zeeland visar att de ökar sina investeringar för att samla in pengar (fundraising) och för att knyta sina alumner närmare lärosätet. Bakgrunden är en ökad medvetenhet om den stora betydelse som filantropi kan ha. Det visar den årliga studien av gåvor till lärosätena i de två länderna.

De lärosäten som ingår i studien har det senaste året ökat investeringarna i fundraising och relationer med alumner med 11 respektive 15 procent. Bland annat har antalet personer som arbetar med fundraising under samma period ökat från 418 till 450. Resultatet är att för de främsta lärosätena i landet – den s.k. Group of Eight – ökade värdet av stora donationer med 47 procent under det senaste året. Övriga lärosäten ökade sina totala inkomster från donationer med 55 procent.

Läs i University World News om minskade federala anslag till universitet i Australien

Läs i University World News om satsningar på fundraising i Australien och Nya Zeeland


Japan satsar på excellent forskning vid regionala lärosäten

Ökade forskningsresurser vid regionala lärosäten i Japan ska förbättra landets konkurrenskraft. Att vissa lärosäten får ökade forskningsresurser ska också minska avståndet mellan landets topp-universitet och de regionala lärosätena.

Satsningen på grundforskning vid regionala lärosäten ska öka väsentligt. Medlen ska sökas av respektive lärosäte, men satsningens fokus kommer att ligga på de lärosäten som kan visa framgångar inom sin forskning. Ett viktigt syfte är att skapa ökat samarbete med forskare och lärosäten i andra länder. Vilken forskning som bedrivs är delvis underordnat. Det är de internationella kontakter som är viktiga, konstaterar japanska utbildningsdepartementet.

Många forskare är positiva till initiativet. Anslagen till forskningen vid mindre och regionala lärosäten är eftersatt, menar en företrädare för University of Tokyo. Detta projekt kommer att hjälpa många universitet som nu kämpar för sin överlevnad. De kämpar med nedskärningar av antalet studieplatser och svårigheter att rekrytera personal.

Japans ekonomi har drabbats hårt av den totalt sett minskande befolkningen. Dessutom har många lämnat regionerna och flyttat till storstäderna. Det har lett till att regionerna uppmanat regeringen att öka finansieringen av de regionala lärosätena för att få de unga att stanna.

Redan 2007 uppmärksammade regeringen problemen för de japanska universiteten. Därför initierades satsningen World Premier International Research Center Initiative för att öka universitetens internationella konkurrenskraft. Medlen riktades då framförallt till de stora och forskningstunga universiteten. Nu vill regeringen med detta initiativ alltså stärka även de lärosäten som ligger utanför storstadsregionerna.

Läs i University World News om den japanska regeringens satsningar för att stärka regionala lärosäten


Var femte student i Australien har utsatts för sexuella trakasserier på sitt universitet

Närmare sju procent av studenterna har blivit sexuellt antastade och drygt 20 procent har blivit trakasserade på campus under de senaste två åren. Det visar en undersökning bland 31 000 studenter i Australien. Undersökningen har gjorts av the Australian Human Rights Commission och fått stor uppmärksamhet.

I februari anklagades universiteten i Australien för att aktivt dölja sexuella övergrepp. Anklagelserna kom när det visade sig att endast sex avstängningar (expulsions) av studenter skett trots att mer än 500 anmälningar gjorts. Efter det har universitetens intresseorganisation Universities Australia (UA) antagit en tio-punktsplan för landets lärosäten. I den ingår bl.a. utveckling av principer för relationer mellan personal och studenter. Vidare ska utbildning anordnas för den personal vid lärosätena som har mest kontakt med studenterna. UA har också inrättat en särskild telefonlinje för stöd till studenter.

Undersökningen visar att det är fyra gånger vanligare att kvinnor antastas sexuellt i studentboenden (university residence) än män. Bland studenter på avancerad- och/eller doktorandnivå (post-graduate) är det vanligare att personal trakasserar eller antastar dem.

Trots årtionden av rapporter om sexuella antastanden i universitetsmiljöer är många offer fortfarande omedvetna om vart de ska vända sig för att rapportera överfallen. Endast sex procent av studenterna i undersökningen ansåg att deras universitet hade gjort tillräckligt för att informera om vilka rutiner som gäller och vilket stöd som finns att få. Av de studenter som blev antastade var det 86 procent som inte hade gjort någon formell anmälan.

Australiens utbildningsminister Simon Birmingham har skrivit till landets 39 universitet för att få deras kommentarer till undersökningens resultat.

Läs i Sydney Morning Herald om sexuella trakasserier vid universitet i Australien


I Norge vill IBM införa individuella lärande-journaler

En lärande-journal, liknande en patientjournal, bör följa dig under hela din utbildning från förskola till avslutade högre studier. Det menar IBM:s direktör i Norge, Nina Wilhelmsen. En digital journal skulle hjälpa elever att bli sedda, omhändertagna och bättre förstådda. Det skulle också leda till en bättre individuell uppföljning av eleverna, menar Wilhemsen.

Förslagen från IBM framfördes under ett seminarium om digitalisering av utbildningen på Arendalsuka, Norges version av Almedalsveckan. Utöver lärande-journalen vill Nina Wilhelmsen även att lärarna ska ha tillgång till en digital assistent som kan inhämta och behandla data och sörja för att elevernas undervisning genomförs enligt den absolut senaste forskningen.

Torgeir Waterhouse från intresseorganisationen IKT Norge framförde att ny teknik gör att vi måste ändra på vårt sätt att arbeta. Det betyder bl.a. att utnyttja artificiell intelligens i våra utbildningar. Att inte göra det vore som om vi skulle ha valt att inte använda böcker, menade han.

I april undertecknade Högskølen i Oslo og Akershus (HiOA) ett samarbetsavtal med IBM Norge om artificiell intelligens. Programmet Watson, som avtalet gäller, är en programvara som kan lära sig utan att behöva programmeras på traditionellt sätt. Man kan berätta saker för den och programvaran förstår och lär nytt. Man kan även ge Watson stora mängder osorterad data som programmet sedan ordnar.

Motivet för IBM att samarbeta med HiOA är det kommande stora behovet arbetskraft som kan arbeta med artificiell intelligens. IBM ska bidra med ekonomiska resurser, gästföreläsare och konkreta projekt där studenterna kan bidra till att lösa verkliga problem.

Läs i den norska tidskriften Khrono om digitalisering av utbildning


I USA minskar hets-drickandet bland studenter

Andelen studenter som dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle (binge drinking) minskar. Det sker efter många års ökning. Samtidigt ökar sådant drickande bland dem i motsvarande ålder som inte studerar. Uppgifterna presenteras på EurekAlert! – en nyhetsportal som drivs av American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Uppgifterna på EurekAlert! kommer från en studie som inleddes 1988. Då tillsattes en arbetsgrupp för att undersöka det omfattande drickandet på universitet och högskolor. Gruppen skulle också föreslå hur problemen skulle kunna åtgärdas. En första rapport publicerades 2002 och nu redovisas data t.o.m. 2014.

Resultaten bygger på enkätundersökningar bland ungdomar i åldrarna 18–24 år. Binge drinking definieras som fem eller fler drinkar vid minst ett tillfälle de senaste 30 dagarna. Analysen av tillgängliga data visar att andelen studenter som redovisar binge drinking ökade från 42 till 45 procent mellan åren 1999 och 2005. Därefter sjönk andelen till 37 procent år 2014. För ungdomar som inte studerade ökade istället andelen från 36 till 40 procent mellan åren 1999 och 2014.

Trenden mot minskat binge drinking kan enligt arbetsgruppen bero på de åtgärder som lärosätena har vidtagit.  Det handlar bl.a. om ett särskilt verktyg – CollegeAIM, Alcohol Intervention Matrix – som utvecklats som stöd för universitet och högskolor. Detta presenterades 2015 och hjälper lärosätena att välja bland åtgärder som är evidensbaserade.

Utöver lärosätenas åtgärder kan den ekonomiska krisen 2008 ha minskat drickandet genom att inkomsterna sjönk. Också införandet av en gräns för alkoholnivån i blodet vid bilkörning kan ha påverkat utvecklingen.

Läs på hemsidan för AAAS om att s.k. binge drinking minskar bland studenter i USA

 

Nyheter i korthet


Danmark: Århus universitet satsar på ”Open Science” i stället för patent

Århus universitet satsar på en ny modell för finansiering av grundforskning via företag. Modellen kallas open science. Den innebär att varken universitetet eller företaget får ta patent på de upptäckter som görs under forskningsprocessen. När projektet är slut ska resultaten vara öppna för alla. Genom att inte arbeta med patent räknar universitetet med att spara in kostnader för juridisk rådgivning. Hittills har sex stora företag, bl.a. Lego, satsat pengar i grundforskning enligt den nya modellen.

Läs i Times Higher Education om en ny dansk modell för forskningsfinansiering


Storbritannien: Universitetsförlag censurerar artiklar efter kinesiska påtryckningar

Cambridge University Press har tagit bort drygt 300 artiklar och bokrecensioner från China Quaterlys hemsida, ett av bolagets kinesiska förlag. Det sker efter att den kinesiska regeringen hotat att blockera hemsidan. Artiklarna som tagits bort är analyser som gäller protesterna på Himmelska fridens torg, Tibet och Taiwan. Kritiker menar att hoten är en följd av den politiska turbulensen i Hong Kong och en del av förberedelserna inför det kommunistiska partiets kongress senare i år.

Läs i Times Higher Education om censur av forskningsartiklar i Kina


Nordkorea: Amerikanskt universitet i Nordkorea kan tvingas stänga

Nordkoreas enda universitet i västerländsk regi, Pyongyang University of Science and Technology, kan tvingas stänga. På grund av Nordkoreas kärnvapensprängningar ger inte USA tillstånd för sina medborgare att resa till landet efter den 1 september. Vidare råder USA amerikanska medborgare att lämna landet före samma datum. De omkring 80 lärarna vid universitet är framför allt personer som har både amerikanskt och sydkoreanskt medborgarskap. För att inte behöva stänga söker nu universitetet lärare från andra länder.

Läs i Inside Higher Education om att det amerikanska universitetet i Nordkorea kan behöva stänga


Globalt: Andelen kvinnliga rektorer ökar sakta

Bara 36 av de 200 lärosätena överst på rankinglistan från Times Higher Education leds av kvinnor. Det motsvarar 18 procent, vilket  är en ökning med en procentenhet sedan förra årets mätning. Bland länderna ligger Sverige fortfarande i topp med kvinnor som ledare för fyra av de sex lärosätena som finns på 200-listan. Av alla de länder som finns representerade på listan är det 28 som inte har några kvinnor alls som rektorer.

Läs i Times Higher Education om andelen rektorer som är kvinnor

Från redaktionen

Kära läsare - du och de andra 1589 prenumeranterna (och alla andra förstås) är välkomna åter till Internationellt om högskolan! Detta är första numret för höstterminen, men det ska som vanligt följas av ett nummer (nästan) varje vecka fram till jul.

Mycket har hänt i högskolevärlden under sommaren. Vi har liksom tidigare år bevakat nyhetflödet och gjort ett urval av nyheter som vi tror kan intressera den svenska publiken. Det blev en omfattande sammanställning, som inom kort kommer att läggas ut på vår webbplats. Håll utkik efter den!

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Linda Gerén


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |