Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:25

2017-09-15

Innehåll

Kurslitteratur som open access – ett sätt att få studenterna att fullfölja utbildningen

En av fem hoppar av de högre utbildningarna i Australien. Det senaste initiativet för att få studenterna att stanna är öppen tillgång till kurslitteraturen på nätet. Experter lyfter ofta fram ekonomiska anledningar till att studenterna hoppar av sina studier. Samtidigt är studenterna kritiska till den alltför dyra kurslitteraturen. Med inspiration från bl.a. USA har därför Australian National University (ANU) på prov publicerat sex kursböcker inom juridik, språk och botanik som open access.

Försöket visar att dessa böcker lästs extra mycket. De har laddats ner 27 000 gånger i år. En utvärdering av experimentet visar att mer än 90 procent av studenterna tycker att systemet varit bra samtidigt som studenterna har bättre studieresultat än tidigare. Jämförelser med andra länder, bl.a. en studie från Virginia State University i USA, visar samma resultat: studenterna får högre betyg, färre hoppar av och fler fullföljer sina studier.

Rätt sorts kurslitteratur som är anpassad till undervisningen kan hjälpa studenterna att ta sig igenom sina studier. Det gäller särskilt under det första studieåret och det är därför ett viktigt pedagogiskt redskap, konstaterar James Arvanitakis, dekan vid Western Sydney University. Efter att ha infört en egen open access-kursbok kunde han konstatera att antalet underkända sjönk från närmare 24 till 2 procent.

Studenterna är positiva till ANU:s försök, men menar att för att detta ska bli mer än bara ett experiment måste regeringen ta sitt ansvar. Den måste se till att studenterna har tillgång till nödvändiga verktyg för att klara sina studier, det menar National Union of Students.

Läs i the Australian om experimentet att publicera kurslitteratur som open access


Storbritanniens regering vill samarbeta med EU inom forskning och innovation - även efter Brexit

Storbritanniens regering vill skapa en ny typ av samarbetsavtal med EU istället för att bygga vidare på dagens överenskommelser. Det framkommer i ett dokument som publicerades i förra veckan.

Enligt dokumentet eftersträvar regeringen en dialog med EU i skapandet av en ny överenskommelse. Den ska belysa det gemensamma intresset av ett fortsatt nära samarbete för att främja såväl Storbritanniens som EU:s utveckling. Slutsatsen i dokumentet är att det finns ett antal tidigare samarbetsavtal att bygga på, men att framtida överenskommelser ska vara mer ambitiösa än dessa. Storbritannien hoppas på en öppen dialog för att nå detta mål.

Dokumentet sänder en tydlig signal till forskar- och innovationssamhället att regeringen värderar deras arbete högt och att vi vill fortsätta samarbetet med våra europeiska partner. Det säger David Davies, ansvarig för Brexit i Storbritannien. Vi vill attrahera de bästa att komma till Storbritannien för att fortsätta att utveckla denna viktiga sektor, fortsätter han.

Förutom att påtala att man vill ha fortsatt nära samarbete med EU lyfter regeringen i dokumentet fram Storbritanniens fördelar. Det handlar om att landet har flera världsledande universitet, högt citerade forskare och fler nobelpristagare än alla andra länder utanför USA. Regeringen påtalar även att Storbritannien är ett av de fem viktigaste partnerländerna i forskningssamarbete för varje medlemsland i EU.

Scientists for EU, en intresseorganisation som röstade mot Brexit, menar att dokumentet helt saknar förslag för att överbrygga problemen med Brexit. Organisationen menar att regeringen snarare ”bara säljer varm drömlik dimma” i sina skisser till framtida samarbete med EU.

Läs i University World News om post-Brexit- samarbete inom forskning och innovation


Varken antal tweets eller alumners löner är bra mätetal i universitetsvärlden

Kommentarer på Twitter om vetenskapliga artiklar kan karaktäriseras som mekaniska och i avsaknad av egna synpunkter. Det är därför tveksamt att använda tweets för att utvärdera forskning. Att mäta aktivitet på sociala medier kan t.o.m. skada forskningen. Det skriver författarna bakom en studie av den aktivitet på Twitter som forskningsartiklar genererade.

I studien analyseras 8 200 tweets om ca 4 350 vetenskapliga artiklar. De rör odontologisk forskning.  Aktiviteten på Twitter kom från 2 200 twitter-konton i USA. Flest tweets, 264 stycken, fick en artikel om paracetamol. Av dessa kom 75 procent från ett och samma konto. De innehöll en länk till artikeln och i övrigt bara att den gällde ”paracetamol research”.  Om bara ett tweets från respektive konto räknades minskade det totala antalet för denna artikel till 15.

Bakgrunden till studien är de senaste årens tryck på forskarna att använda sociala media för att sprida sin forskning. Att mäta antalet tweets som en publicering genererar är ett av flera alternativa mätetal som företag, bl.a. Altmetrics, erbjuder.

I Storbritannien har universitets- och forskningsminister Jo Johnson meddelat att de mätetal som ingår i TEF, dvs. utvärdering av undervisningen, ska förändras och kompletteras. Bland annat ska uppgifter från den stora studentenkäten National Student Survey ges en halverad tyngd jämfört med i den första omgången. Vidare ska nya data om alumnernas lönenivåer föras in som kompletterande mätetal.

Förändringarna ska införas fr.o.m. nästa TEF-omgång, 2017/18. Efter att den har utvärderats ska en femårig cykel inledas.  Kritiker menar att nyheterna bara kommer att stärka den befintliga hierarkin och gynna de forskningstunga lärosätena.

Läs i Inside Higher Education om kritik mot användning av Twitter för att utvärdera forskning

Läs i Times Higher Education om förändringar i TEF – utvärderingen av universitetens undervisning


Gruppintervju vid antagning och examination med elever i klassrum prövas för lärarstudenter

Antalet lärosäten i Japan som använder intervjuer vid antagning av studenter till lärarutbildning ökar stadigt. Vid den gångna vårens antagning var det 22 av 44 lärosäten som använde intervjuer. Genom intervjuerna hoppas lärosätena att bättre kunna avgöra om de sökande kommer att vara lämpliga som lärare. Bakgrunden är omfattande psykiska problem bland lärare, liksom övergrepp på elever och andra ihändelser.

Vid Chiba University användes fram till förra året enbart resultat från ett skriftligt prov vid antagningen. Från och med vårens antagning har resultaten på the National Center Test for University Admissions kompletterats med gruppintervjuer av totalt 405 sökande. Intervjuerna har skett i grupper med fem sökande i varje, som intervjuats under 15 minuter.

Förutom frågor om motivet för att söka till lärarutbildningen ställdes bl.a. frågan om hur en tänkt situation med mobbning skulle hanteras. Syftet var att se hur väl de sökande kunde samverka med andra. En av de ansvariga för antagningen säger att "We wanted to be able to check … if they have the communication skills to build a good rapport (samverka) with students and parents."

I Australien kan lärarstudenter fr.o.m. nästa år komma att behöva visa sina kunskaper på plats i klassrum med elever, innan de får ut sin examen. Denna modell för bedömning har utvecklats genom projekt vid två lärosäten. Förslaget diskuteras nu och ett försök som ska omfatta mer än 2 000 studenter planeras. Kritiker av förslaget menar att en fokusering på avslutningen av lärarutbildningen är fel. De avgörande frågorna uppstår inte förrän läraren börjar arbeta i skolan.

Läs i japanska dagstidningen the Mainichi om intervjuer vid antagning av lärarstudenter

Läs på radiostationen RN:s webbplats om avslutningsprov för lärare i Australien (kort text)


I Libyen har åtta universitet stängts efter oroligheterna i landet

Av Libyens 20 universitet är bara 12 fortfarande öppna. Orsaken är den oroliga situationen i landet, som bl.a. hänger ihop med den ekonomiska tillbakagången, den omfattande tillgången på vapen och frånvaron av rättssäkerhet. En effekt av våldet är att många universitetslärare nu flyr landet.

Sedan landets ledare Mu’ammar al-Qadhafi avsattes har universiteten förvandlats till slagfält. Beväpnade grupper kämpar om att utöka sin makt. En orsak till den oroliga situationen är att landet har två rivaliserande regeringar.Enligt kritiker har ingen av dem något verkligt intresse för att skydda utbildningsinstitutioner eller för att utveckla verksamheten.

Professor Ahmed bin Suwaid vid Tripoli University Medical School avgick från sin post efter att ha blivit misshandlad av en grupp beväpnade studenter. De krävde att få examensfrågor i förväg. Professorn säger i en kommentar att “For me the biggest shock was the university administration’s submissive attitude (eftergivenhet) to the threats”. Suwaids fru som är lärare vid ett annat universitet har också avgått efter att ha blivit hotad av studenter som hon underkänt.

I mars stormade beväpnade män al-Marqab University in Alkhams City öster om Tripoli i ett försök att skrämma studenter och personal. I april kidnappades Salem Mohammed Beitelmal, professor i marin teknik (marine engineering) vid Tripoli University. Han har sedan dess inte hörts av.

Säkerhetsproblemen är alltså stora, men universiteten lider också av andra olagliga aktiviteter. Dit hör försäljning av droger, stölder och plundring. Vissa studenter är också aktiva inom olika väpnade grupper samtidigt som de studerar. De bär vapen på sig också i universitetets lokaler.

Läs i al-fanar media om universitetens svåra situation i Libyen


Utbildningsexport allt viktigare för finska lärosäten

Åbo universitet har hittills sålt sin modell för arbete mot mobbning till 17 länder. Åbo akademi hoppas för sin del att kunna locka magistersstudenter från Kina, Indien och Pakistan till sin utbildning i Finland. Båda lärosätena ingår i det som kallas Finland University. Företaget arbetar dels med utbildningsexport, dels med marknadsföring av de utbildningar som universiteten har.

Finland University förhandlar som bäst med flera s.k. start-up-företag om att tillverka och sälja utbildningsteknologi. Det finländska kunnandet ska t.ex. kunna användas i appar och spel. ”Än så länge är verksamheten bara i sin början”, säger Kalervo Väänänen, rektor för Åbo universitet, ”men jag är övertygad om att utbildningsexport i framtiden kommer att vara en betydande inkomstkälla för universiteten.”

För Åbo akademi gäller arbetet nu att marknadsföra sina utbildningar. Det kommer att krävas stora insatser eftersom studenter från länder utanför EU eller EES-området numera ska betala studieavgifter på motsvarande omkring SEK 100 000 eller mer per läsår. Inkomsterna ska främst användas till internationellt arbete och till att utveckla examensprogrammen. En del av avgifterna betalas också tillbaka som stipendier till utländska studenter.

En ytterligare form för utbildningsexport är att erbjuda akademisk utbildning i andra länder. Ett första finländskt fjärrcampus var Östra Finlands universitets miljöforskningscenter, the Sino-Finnish Environmental Research Centre. Det invigdes 2009 vid universitetet i kinesiska Nanjing. Tanken på att etablera fjärrcampus är inte särskilt spridd i Finland, men vid Åbo universitet har man också börjat fundera på det. Åbo akademi hade för sin del åren 1995–2014 ett projekt i Tanzania där man hjälpte till att höja standarden på lärarutbildning.

Läs på webbplatsen för Svenska Yle om Finlands utbildningsexport 

Nyheter i korthet


Tyskland: Universiteten planerar för ett liv utan Elsevier

Lån mellan bibliotek och delad forskning mellan kollegor gör att lärosätena i Tyskland kan klippa banden till förlaget Elsevier. Och det ska kunna ske utan att utnyttja olagliga vägar som Sci-Hub. Det menar de som förhandlar för universiteten. Som exempel nämns situationen vid två stora tyska universitet. Deras tillgång till publikationer från Elsevier stängdes av i januari. Sedan dess har respektive lärosätes bibliotek bara fått några tiotal förfrågningar från forskare om artiklar. Förfrågningarna har klarats genom lån mellan biblioteken.

Läs i Times Higher Education om striden mellan förlaget Elsevier och de tyska lärosätena


Globalt: Kinesiska universitet klättrar på rankningslistorna

Kinesiska universitet har för första gången belagt två av de översta 30 platserna på den rankning som görs av Times Higher Education. Också längre ned på listorna har kinesiska lärosäten gjort bra ifrån sig. Andra nationer i Asien, inte minst Sydkorea, har fått känna av konkurrensen från Kina. Det gäller också University of Tokyo som backat. Den största förlusten detta år avser University of California, Berkely, som faller från 10:e till 18:e plats på listan.

Läs i University World News om årets rankning från Times Higher Education


Storbritannien: Cambridge överväger att tillåta dator istället för handskrivna tentor

Cambridge University kan komma att överge en 800-årig tradition. Diskussion pågår om att låta studenterna använda dator istället för att skriva sina tentamina för hand. För 15–20 år sedan skrevs allt för hand. Numera används handskrift bara vid tentamina. Studenterna använder istället sina datorer till inlämningsuppgifter och uppsatser. Lärarna säger att de får allt svårare att läsa studenternas handskrivna provsvar. Samtidigt är lärarna oroliga för att kunskapen att skriva för hand ska försvinna.

Läs i the Guardian om att Cambridge eventuellt ska överge handskrivna tentamina


Nederländerna: Antalet studenter ökar medan de statliga anslagen minskar

Alltfler studenter tar examen i Nederländerna, särskilt vid tekniska lärosäten, men finansieringen hänger inte med. Detta visar en analys från Rathenau Institute – ett oberoende forskningsinstitut. Mellan 2009 och 2016 har antalet kandidatexamina ökat med 33 procent och masterexamina med 29 procent. Statens finansiering har endast ökat med 13 procent. Under samma period var dessutom inflationen 10 procent. Det är risk för att de tekniska universiteten måste säga nej till studenter pga. minskade resurser och färre lärare.

Läs i Dutch News om minskande statliga anslag till högre utbildning i Nederländerna

 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Linda Gerén


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |