Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:34

2017-11-17

Innehåll

Fler och fler brittiska universitet erbjuder utbildning på icke-högskolenivå

Intäkterna för brittiska universitet har generellt sett ökat med 26 procent sedan läsåret 2009/10, medan regeringens budget för vuxenutbildning (adult skills) minskat med 24 procent. Det visade en rapport från tankesmedjan Policy Exchange 2015. Nu har en annan trend blivit tydlig. Brittiska universitet mer än dubblar sina intäkter genom lärlingsutbildningar, praktikplatser och just vuxenutbildning.

Ökningen av universitetens intäkter gäller de senaste två åren – från närmare 13 miljoner pund 2014/15 till närmare 32 miljoner pund 2016/17 (motsv. SEK 139–352 miljoner). Statistik visar också att antalet praktikplatser i högre utbildning tiofaldigats de senaste sex åren – från 5 700 läsåret 2011/12 till 61 000 läsåret 2016/17.

Ett exempel på ökningen är Middlesex University som nyligen lanserade sin femårsstrategi. I denna definierar universitetet sig som ett kompetensuniversitet (university for skills) med stort fokus på nya utbildningar som inkluderar praktik.

Officiell statistik visar även att fler och fler universitet har startat teknisk utbildning på eftergymnasial nivå, men som inte räknas som högskoleutbildning. Regeringen har nyligen aviserat att man inom kort kommer att utvärdera dessa utbildningar. Utvärderingen är enligt Times Higher Education (THE) ett tecken på att dessa utbildningar ökat i antal. Också utbildning i form av förberedelsekurser inför fortsatta studier (year-zero courses) har startats av vissa universitet.

THE menar att fler och fler universitet är på väg in på en utbildningsmarknad som traditionellt sett hanterats av andra typer av utbildningsanordnare. Kirsti Lord vid Association of Colleges – intresseorganisationen för dessa anordnare – menar att de goda samarbeten som funnits mellan universitet och college har minskat då konkurrensen om studenterna ökat.

Läs i Times Higher Education om att fler och fler universitet vidgar sitt utbildningsutbud (delvis betalvägg)


Önskemål om säkra rum har stor påverkan på lärosäten i USA

Vad har komikern Lenny Bruce och dramatikern Bertolt Brecht gemensamt? Jo, förutom att båda är döda skapar de protester bland studenter och oro bland personalen på universitet i USA.

Vid Brandeis University skulle en nyskriven pjäs om den kontroversielle stå-upp-komikern Lenny Bruce sättas upp nu i november. Pjäsen skulle ges i anslutning till en kurs omkring de frågor som tas upp i den.  Lenny Bruce, som dog 1966, gjorde karriär genom att bryta mot sociala konventioner.

Pjäsen om Lenny Bruce har skrivits av en alumn från universitetet. Efter organiserade protester huvudsakligen från vänsterinriktade studenter och alumner, har lärare vid universitetet beslutat att skjuta uppförandet till våren. Författaren har dock valt att flytta pjäsen och lärosätet har därmed förlorat rätten att sätta upp den. Motivet till protesterna är enligt dem som protesterar att pjäsens innehåll är stötande.

Vid Knox College har en planerad uppsättning av Bertolt Brechts pjäs Den goda människan i Sezuan ställts in. Motivet är protester från studenter mot pjäsens hantering av frågor om etnicitet (race).  Den tyske dramatikern Bertolt Brecht var en uttalad antifascist och antikapitalist som flydde till USA under andra världskriget.

Till skillnad från situationen vid andra lärosäten anklagar lärare vid Knox College sig själva för att inte ha presenterat pjäsen på rätt sätt för studenterna. Lärarna menar att pjäsens starka känslor gör att utbildningsmomentet skulle gå förlorat. Protesterna gäller bl.a. att huvudpersonen är en prostituerad kvinna i ett (fiktivt) Kina. Det allmängiltiga innehållet handlar om moral, girighet och kärlek.

Läs i Inside Higher Education om pjäsen om Lenny Bruce

Läs i Inside Higher Education om den inställda uppsättningen av Den goda människan i Sezuan


Danska studenter är överraskade av vad deras utbildning kräver

Mer än hälften av nya studenter i Danmark upptäckter att studierna är mer krävande än de tänkt sig. Endast 15 procent menar att utbildningen är mindre krävande än vad de trott. Det visar en enkät som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har genomfört bland nyantagna studenter. Analysen gäller drygt 10 000 studenter som började sina studier hösten 2016 och som var kvar februari 2017.

Enkätsvaren visar att studierna upplevdes som krävande, oavsett om studenterna hade högt eller lågt genomsnittsbetyg från gymnasiet. Svaren visar även det är vanligare att studenter som lägger många timmar i veckan på förberedelser och föreläsningar upplever studierna som mer krävande än förväntat. EVA:s undersökning visar dessutom att både de studenter som upplever studierna mer och de som upplever dem mindre krävande än förväntat, dubbelt så ofta överväger att hoppa av studierna jämfört med dem som upplever studierna vara så krävande som de förväntade.

Jens Philip Yazdani, ordförande i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning menar att gymnasiet måste bli bättre på att prata om förväntningarna inför fortsatta studier på universitet. Idag genomförs många gånger bara frivilliga studiebesök eller mässor, men det ger inte tillräckligt insikt i vad det innebär att studera på universitet. Genom bättre studievägledning och praktik skulle förväntningarna bli mer realistiska, konstaterar han.

Men vad än orsakerna är menar många att stressen och otrivseln bland studenterna ökar. Barn och unga har det sämre idag än för 20 år sedan, konstaterar Eva Secher Mathiasen, ordförande i Dansk Psykolog Forening. Många har dessutom tydliga stressymptom på ett annat sätt än tidigare, säger hon.

Läs i Universitetsavisen om att många studenter upplever sin utbildning mer krävande än förväntat


Forskare utvecklar eget alternativ till publicering på ResearchGate och Academica.edu

En grupp forskare håller på att ta fram en ideell webbplats för nätverkande och publicering som alternativ till ResearchGate och Academia.edu. Den nya plattformen ScholarlyHub kommer att drivas av medlemmarna och vara gratis för användarna. Innan plattformen kan komma igång på allvar behövs dock 500 000 euro (motsv. SEK 4,9 miljoner) för att bygga den.

Projektet leds av Guy Geltner, professor på University of Amsterdam. Han var tidigare en ivrig användare av Academia.eu men har börjat tvivla på om och hur hans arbete och data används för kommersiella syften. Efter samtal med många kollegor som inte kunde se något alternativ tog han initiativ till den nya plattformen.

Efter ett par års arbete publicerades ScholarlyHub nyligen, samtidigt som en insamlingskampanj startades för att finansiera det fortsatta projektet. Om man når insamlingsmålet är tanken att medlemsavgiften till plattformen ska vara 25 euro per person och år.

Målet om 500 000 euro kan vara svårt att nå, medger Geltner. Det finns dock inget slutdatum när pengarna måste vara inne. Han hoppas att många vill investera i projektets vision: att ändra status quo för vetenskapligt nätverkande och publicering.

SchlarlyHub startar vid en bra tidpunkt, konstaterar April Hathcook vid New York University. Under det gångna året har publiciteten kring plattformar för spridning av forskning varit stor. Bakgrunden har varit juridiska strider omkring plattformarna. Det har ökat medvetenheten om hur plattformarna arbetar. Hathcook hoppas nu att forskarna är villiga att skjuta till pengar till en plattform som fokuserar på forskningen för forskningens egen skull, en plattform som sköts av forskarna själva.

Läs i Inside Higher Education om den nya nätverks- och publiceringsplattformen ScholarlyHub


Både i Irland och i Kanada knyts lärosätenas finansiering till ökad jämställdhet

Universitet i Irland som inte ökar jämställdheten kan få minskad forskningsfinansiering. Det säger Mary Mitchell O’Connor, minister för högre utbildning och forskning. Vi har blivit tvungna att tala allvar för att få resultat. Nu går det inte att komma undan. Uppnår inte universiteten jämställdhet blir det straffåtgärder, fortsätter Mitchell O’Connor.

Idag är hälften av alla universitetslärare i Irland kvinnor, men av dessa är andelen docenter endast 29 procent och andelen professorer 21 procent. Hittills har inget universitet haft en kvinnlig rektor. Jämställdheten ska nu uppnås genom en treårig nationell handlingsplan.

Mitchell O’Connor har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över rekryteringen av den akademiska personalen och deras karriär. Det har bl.a. framkommit att det finns problem med transparens i dessa processer. Samtidigt medger ministern att många universitet arbetar medvetet med dessa frågor. Det behöver andra universitet lära sig av.

I Kanada har det gått sex månader sedan forskningsminister Kirsty Duncan hotade lärosätena med minskad finansiering om de inte uppnår bättre jämställdhet. Detta hot har gett resultat. Mer än hälften av dem som bedöms för någon av landets 150 professurer inom programmet Canada Research Chair är kvinnor, konstaterar Duncan. I den senaste nomineringsrundan till de sjuåriga professurerna, som finansieras gemensamt av tre forskningsråd, är 41 procent kvinnor. Det är den högsta siffran sedan programmet inrättades för 17 år sedan, säger Duncan.

Universities Canada, med 92 medlemslärosäten, ställer sig bakom ministerns initiativ. Nyligen beslutade organisationen också om sju principer för mångfald. Det ska bl.a. bli lättare att spåra data om mångfalden vid lärosätena.

Läs i University World News om den irländska regeringens initiativ för ökad jämställdhet

Läs i tidningen Province om den kanadensiska regeringens initiativ ökad jämställdhet


Färre internationella studenter i Danmark, men de bidrar till landets ekonomi

Antalet studenter på engelskspråkiga utbildningar vid yrkes- och professionshögskolorna i Danmark har minskat rejält. Minskningen är närmare 28 procent och större delen avser troligen internationella studenter.

Søren Pind, utbildnings- och forskningsminister, säger att det behöver städas upp i dessa utbildningar. Många som går dem utbildas inte primärt för den danska arbetsmarknaden. Analyser visar att knappt var femte studerande från de engelskspråkiga utbildningarna är kvar i Danmark två år efter genomförd utbildning, säger ministern.

Uddannelses- og Forskningsministeriet undersöker nu hur många av studenterna från de engelskspråkiga diplomingenjörsutbildningarna som stannar i Danmark. Detsamma ska göras för studenter från universitetens bachelor- och masterutbildningar.

Samtidigt med minskningen visar en annan analys att internationella masterstudenter i Danmark ger stort bidrag till den danska ekonomin. Under perioden 2007-2011 bidrog de drygt 5 000 studenterna med omkring 4 miljarder danska kronor (motsv. SEK 5,2 miljarder), sedan kostnaderna för utbildningen och ”välfärdskostnader” räknats av. Analysen är genomförd på uppdrag av Danske Universiteter (DU), SUHF:s danska motsvarighet.

Anders Bjarklev, ordförande för DU, menar att det finns en tendens att se internationella studenter som en ekonomisk börda. Tanken är att många av studenterna får stöd av olika slag från den danska staten och att de ofta, efter genomförd utbildning, återvänder till sitt hemland. Analysen visar dock att de bidrar till landets ekonomi.

Enligt analysen från DU är 60 procent av studenterna kvar i landet efter ett år. Efter åtta år är fortfarande 30 procent kvar. Då arbetar 64 procent av dem som stannat kvar heltid och 13 procent deltid, konstaterar Bjarklev.

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2017/markant-faerre-studerende-er-optaget-pa-de-engelsksprogede-uddannelser

Läs i University World News om internationella studenters bidrag till Danmarks ekonomi

 

Nyheter i korthet


Kenya: Över 8 000 icke-disputerade universitetslärare i Kenya kan förlora sina jobb

Över 8 000 universitetslärare i Kenya riskerar att förlora sina jobb eller bli degraderade. Regeringen har beslutat att fr.o.m. 2018 ska alla universitetslärare vara disputerade. Syftet är att höja kvaliteten på den högre utbildningen. De som inte är disputerade kommer endast att kunna anställas som handledare (tutorial fellows). Av totalt 16 000 akademiska lärare är 400 professorer, 600 är docenter, färre än 7 000 är disputerade lärare medan övriga 8 000 endast har en masterexamen.

Läs i University World News om att många universitetslärare i Kenya kan förlora jobbet


Indonesien: Regeringens tar initiativ för att hejda islamister vid universiteten

Studenter vid Institute of Agricultural Studies i Indonesien har svurit en ed att ställa sig bakom ett kalifat. En av Indonesiens extrema islamistiska grupper, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) är drivande för detta. Ett nyligen publicerat dokument visar att 20 procent av landets studenter är medlemmar av HTI. Nu regerar landets president. Han menar att ett kalifat strider mot landets grundlagar och är ett hot mot landets säkerhet. Presidenten har lanserat en kampanj mot extremism och förbjudit HTI.

Läs i Reuters om islamisk extremism bland studenter i Indonesien


USA: Många kan tänka sig att begränsa yttrandefriheten vid universiteten

Det är inte bara studenter som ifrågasätter yttrandefriheten. Det gäller även allmänheten.  Många amerikaner är konflikträdda vad gäller yttrandefriheten på campus. Det visar en studie från Bucknell University. Bland 1 200 enkätsvar fanns brett stöd för yttrandefriheten. Samtidigt fanns en vilja att begränsa den. Det gällde t.ex. uttalanden som är sexistiska och aggressiva mot minoriteter, liksom undervisning om radikala idéer. Resultaten var totalt sett desamma för demokrater och republikaner, men skilde sig åt ifråga om vad som borde begränsas.

Läs i Inside Higher Education om amerikaners syn på yttrandefriheten på campus


Australien: Ny plattform ska hjälpa studenter att kommunicera sin kompetens

Monash University i Australien har lanserat en plattform som ska hjälpa studenter att beskriva sin kompetens och arbetsgivare att hitta rätt personer att anställa till ingångsjobb. Plattformen – Monash Talent – utnyttjar spelmekanismer.  Studenterna ska genomföra en rad spel som genom en bestämd uppsättning kriterier fångar kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga karaktärsdrag hos studenterna. Under utvecklingen av plattformen har mer än 1 000 arbetsgivare deltagit.

Läs i the PIE-news om ett nytt sätt för att matcha studenter och ingångsjobb

 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marita Hilliges


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |