Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:35

2017-11-24

Innehåll

Alkoholproblem får lärosäten i USA att förbjuda aktiviteter i studentföreningar

Rektorn för Florida State University (FSU) har utfärdat ett förbud mot vissa studentföreningar (fraternities and sororities – enkönade sociala föreningar). Åtgärden är ett försök att motverka den alkoholkultur som många elever introduceras i redan under tidigare skolformer, och som – enligt rektorn John E. Trasher – ibland uppmuntras av föräldrar.

Förbudet vid FSU är det senaste i raden av liknande åtgärder vid andra lärosäten i landet. Bakgrunden är ett dödsfall för några veckor sedan, då en 20-årig student och medlem i en landsomfattande studentföreningen Pi Kappa Phi hittades livlös efter en fest.

Den döde studentens föräldrar stödjer rektorns förbud, men andra föräldrar har anklagat rektorn för att förstöra deras barns sociala liv. Detta antyder enligt Trasher att vissa föräldrar uppmuntrar eller åtminstone samtycker till en riskabel alkoholkultur.

Rektorn erkänner att verkningsfulla reformer är svåra att genomföra. Det finns t.ex. en risk för att studenterna förlägger sina fester utanför lärosätets lokaler. Därmed skulle det bli svårare att ha någon slags tillsyn.

Vid ett annat lärosäte – Texas State University – har alla aktiviteter vid vissa studentföreningar ställts in tillsvidare med hänvisning till dödsfallet nyligen. Lärosätet kommer att göra en översyn av studentföreningarnas verksamhet på campus. Bland annat ska förslag till nya regler för föreningarna tas fram. I reglerna ska ingå att föreningarna förbinder sig att ta lärosätets värdegrund på allvar.

Vid tre andra lärosäten som under de senaste åren har ställt in de flesta studentföreningarnas aktiviteter och fester har åtgärderna resulterat i förändringar av policyer, bl.a. att det ska finnas nyktra funktionärer vid alla fester.

Läs i the Chronicle of Higher Education om förbud mot studentföreningar vid vissa amerikanska universitet

Läs i the Chronicle of Higher Education om åtgärder mot alkoholmissbruk vid vissa amerikanska universitet


Undervisningen på de norska lärosätena står stadigt på egna ben

Undervisningen och arbetet med den är inte bara en angelägenhet för den enskilde läraren. Den är inte heller dåligt organiserad eller värdemässigt nedprioriterad i förhållande till forskningen. Det menar lärare och forskare i den högre utbildningen i Norge enligt en rapport från forskningsinstitutet Nokut.

Rapporten är en fortsättning på den s.k. Underviserundersøkelsen som gjordes 2016. Det var en pilotundersökning bland den akademiska personalen inom åtta utvalda utbildningstyper. I den nu presenterade fortsättningen har Nokut intervjuat 33 lärare och forskare.

Enligt analysdirektör Ole-Jakob Skodvin visar undersökningen att kulturen bland lärarna/forskarna i huvudsak är engagerad, öppen, utforskande och delande. Rapporten ger enligt honom därmed en viktig nyansering som bör lyftas fram i debatten om utbildningskvalitet. Påståendena om att undervisningen är nedprioriterad och står i skuggan av forskningen finns det goda grunder för att avvisa. Den akademiska personalen känner dock en ökande press när det gäller prioriteringen mellan forskning och undervisning, säger Skodvin.

Den nya analysen bekräftar enligt Nokut bilden från undersökningen 2016 att undervisningsarbetet oftast är ett samarbete mellan flera lärare, ofta i arbetslag. Detta samarbete gäller också ämnesmässiga frågor, inte bara administration. Vidare förstärks bilden av att de allra flesta lärare och forskare deltar i undervisningen och att den uppfattas som stimulerande för den egna forskningen. Och när det gäller prioriteringen säger en av de intervjuade: "Når valget står mellom å sluttføre en forskingsartikkel og å gjennomføre undervisningen, legger vi bort forskningsartikkelen. Den får vente".

Läs på Nokuts webbplats om den norska akademiska personalens inställning till undervisning


Universitet i Storbritannien bryter mot regler för marknadsföring

Sex brittiska universitet har tvingats att lägga ner kampanjer för att marknadsföra sina lärosäten. Det är myndigheten Advertising Standards Authority (ASA) som har granskat påståenden i marknadsföringen. Granskningen har visat att en rad lärosäten inte har kunnat presentera stöd för de påståenden som görs.

Till de lärosäten som tvingats lägga ned kampanjer hör University of Leicester som inte kunnat bevisa att det tillhör ”top 1%” i världen. Falmouth University har inte kunnat visa att det är “number one arts and creative university” i Storbritannien och Teesside University har inte kunnat visa stöd för att det är “top university in England for long-term graduate prospects”.

ASA säger att de kritiserade kampanjerna bryter mot regler för marknadsföring i Storbritannien. Myndigheten har därför förbjudit de aktuella påståendena nu och i framtiden. Granskningen motiveras med ökande oro för hur lärosätena försöker locka till sig studenter. Många av dem kommer att lämna lärosätena med stora skulder som ska återbetalas. Om de då har vilseletts av marknadsföringen är det enligt ASA mycket allvarligt.

Budskapet till lärosäten är att de noga måste tänka igenom vilka påståenden de gör.  Om de hävdar viss placering i rankning nationellt eller globalt, hur nöjda studenterna är, vilka chanser de som examineras har på arbetsmarknaden eller liknande, måste de ha bra på fötterna: ”make sure you practice what you teach: play by the advertising rules, in particular by backing up your claims with good evidence.”

ASA ska nu utfärda råd för universitetens marknadsföring, så att de inte ska riskera att bryta mot de brittiska lagarna för annonsering.

Läs i the Guardian om olaglig marknadsföring av brittiska universitet


Åtgärder mot sexuella trakasserier på universiteten diskuteras i flera länder

En landsomfattande undersökning bland studenter om sexuella trakasserier från personalens sida. Det ska den nationella brittiska studentkåren National Union of Students (NUS) genomföra vid landets universitet.

Studenterna ska få svara på frågor om de själva har utsatts för eller varit vittnen till sexuella övergrepp från personalen och vilka erfarenheter de har av att rapportera sådant beteende till sitt lärosäte. Bakgrunden till undersökningen är att en tredjedel av de brittiska universiteten saknar policy för relationer mellan personal och studenter. Orsaken till detta är enligt NUS en kombination av frånvaro av forskning på området och bristande förståelse.

En av dem som är engagerade i undersökningen, Anna Bull, påpekar att uppgifter från USA visar att en av sex kvinnliga studenter på master- eller doktorandnivå har erfarenheter av sexuella trakasserier eller övergrepp. I många fall känner sig studenterna svikna av sina lärosäten när de försöker anmäla sexuella övergrepp.

I Norge har lärosätena beslutat att inrätta en gemensam kommitté i arbetet mot sexuella trakasserier inom akademin. Det gjordes under möte med representantskapet för Universitets- og høgskolerådet (UHR), dvs. Norges motsvarighet till SUHF. Utöver inrättande av kommittén vill lärosätesledningarna att problemen ska kartläggas och att forskning på området ska starta.  Efter förslag från Norsk studentorganisasjon (NSO), kan det bli aktuellt med frågor om sexuella trakasserier i den årliga Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Rektorn vid Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen, säger i en kommentar att lärosätena inte kan förbjuda relationer mellan vuxna människor, men det gäller att komma ihåg den assymmetri i maktförhållandena som råder mellan lärare och studenter.

Läs i the Guardian om en kommande undersökning av sexuella trakasserier i Storbritannien

Läs i e-tidningen Khrono om planerade åtgärder mot sexuell trakasserier i norsk högre utbildning


Risk att många forskare från EU-länder lämnar Storbritannien på grund av Brexit

Risken är stor att många forskare från EU lämnar Storbritannien på grund av Brexit. De saknar information om vilka möjligheter det kommer att finnas att stanna i landet. Det visar en rapport från British Academy. Brittiska universitet har tidigare varnat för att många duktiga lärare och forskare från EU kommer att lämna landet. Nu påtalar British Academy riskerna med de stora oklarheterna om möjligheten att få stanna.

Värst kan språk- och ekonomiämnena vid brittiska universitet drabbas. Där är omkring en tredjedel av lärarna från EU. Därefter följer matematik, fysik, klassiska vetenskaper (classics) och teknisk kemi där knappt en tredjedel är från EU. Var fjärde lärare i statsvetenskap och internationella relationer är från EU. I vissa regioner är det i vissa ämnen upp till varannan lärare som är från EU. Läget är särskilt akut på Nordirland. Där är en fjärdedel av alla lärare från ett EU-land.

Det är viktigt att regeringen snarast möjligt klarar ut premisserna för internationella lärare och forskare i Storbritannien, menar Ash Amin, British Academys talesperson i internationella frågor. Rapporten pekar tydligt på att risken är mycket stor att Storbritannien förlorar sin topposition inom högre utbildning och forskning om inte regeringen löser dessa frågor snarast, fortsätter Amin. British Academy uppmanar regeringen att garantera att alla utländska forskare och deras familjer får stanna.

Totalt arbetar idag omkring 40 000 utländska lärare och forskare i Storbritannien. De utgör 12 procent av alla lärare och forskare. De flesta av dessa, 17 000, arbetar i London och sydöstra England. I Skottland finns omkring 4 500 utländska lärare och forskare.

Läs i Guardian om risken att många utländska lärare och forskare lämnar Storbritannien pga. Brexit


Flera utbildningsfrågor togs upp på EU:s toppmöte i Göteborg

Att stärka Erasmus+ var en av de punkter som kommissionen föreslog att EU-ländernas ledare skulle diskutera på toppmötet i Göteborg i förra veckan. Kommissionen föreslog att ledarna på mötet skulle ge ange en strategisk inriktning för arbetet med programmet.

Ambitionen för Erasmus+ borde, enligt ett policy-dokument som kommissionen lade fram före mötet, vara att fram till 2025 dubblera antalet deltagare i Erasmus+. En särskilt viktig grupp är enligt kommissionen de som har en missgynnad (disadvantaged) bakgrund. På en presskonferens efter mötet framförde EU:s president Jean-Claude Juncker bl.a. att fler lärare behöver ta del av programmet.

Kommissionen föreslog också att mötet borde besluta om arbete för att förbättra språkkunskaperna i Europa. År 2025 bör enligt förslaget alla som slutar motsvarigheten till gymnasieskolan ha goda kunskaper i två språk utöver sitt modersmål. Vidare föreslog kommissionen att ömsesidigt erkännande av examina och av studie-perioder utomlands ska vidareutvecklas. Det skulle kunna åstadkommas genom att bygga vidare på redan existerande samarbeten för validering av examina.

Ytterligare förslag som gäller högre utbildning rörde utveckling av verkligt europeiska universitet. Tanken är att universitet ska kunna arbeta i nätverk och samarbeta smidigt över nationsgränser. De ska också kunna konkurrera internationellt. Konkret föreslogs att ett lärosäte med inriktning på europeisk och transnationell styrning och ledning (governance) ska inrättas. Enligt förslaget bör the European University Institute i Florens bli värd för det nya lärosätet.

Syftet med kommissionens förslag är att till år 2025 ha skapat en European Education Area. 

Läs på EU-kommissionens webbplats om åtgärder som kan skapa en European Education Area

 

Nyheter i korthet


Australien: Avbrotten är oförändrade trots kraftigt breddad rekrytering

Andelen studenter i Australien som avbryter sina studier är i stort sett densamma som för flera årtionden sedan. Det är enligt Universities Australia, landets motsvarighet till SUHF, ett extraordinärt resultat. Bakgrunden är att rekryteringen har breddats kraftigt. Sedan regeringen 2008 beslutade om en expansion av den högre utbildningen har rekryteringen ökat med 55 procent från de lägre socioekonomiska grupperna. Ökningen från regionerna och landsbygden har varit 48 procent, från urbefolkningar 89 procent och av studenter med funktionshinder 106 procent.

Läs i University World News om breddad rekrytering och avbrott i Australien


Afrika: Plattform för publicering med peer review i efterhand

The African Academy of Sciences (AAS) lanserar nästa år en plattform för publicering av vetenskapliga artiklar. Artiklarna ska publiceras direkt och granskningen ska ske i efterhand, s.k. open peer review. Efter publicering ska granskning ske av experter runt om i världen. Granskningsresultaten ska publiceras på plattformen, tillsammans med namnen på dem som granskat. Författarna ska sedan kunna revidera sin artikel utifrån granskarnas kommentarer. Förutom peer review ska artiklarna genomgå vissa grundläggande kontroller, bl.a. utifrån etiska aspekter.

Läs i University World News om en afrikansk plattform för vetenskaplig publicering


Danmark: Genom nygammal Filosofikum ska studenterna förberedas för ämnesstudierna

Bildning ska vara kärnan i dansk högre utbildning. Genom bildningen ska studenterna kunna möta framtidens arbetsmarknad. Det säger Søren Pind, utbildnings- och forskningsminister. Han har tillsatt en inspirationsgrupp som ska diskutera hur en introduktionsutbildning (filosofikum) skulle kunna se ut. Det bör vara en gemensam introduktionsutbildning med filosofi, historia och etik men också bl.a. naturvetenskap och teknik, för alla nybörjarstudenter. Fokus i utbildningen ska ligga på kritiskt tänkande. Filosofikum fanns under lång tid i Danmark, men avskaffades 1971.

Läs i Berlingske om tanken på en gemensam bildningskurs för alla studenter


Singapore: Krav på publicering gör att risken för vetenskaplig oredlighet ökar

Med ökad konkurrens inom akademin ökar risken för vetenskaplig oredlighet. Det säger forskare i Singapore. Risken har alltid funnits, men ökar när valet är att publicera eller försvinna. Publiceringskravet beror till stor del på att National University of Singapore och Nanyang Technological University har klättrat i rankningslistorna. Och de vill behålla sina positioner. Antalet artiklar som dras tillbaka pga. oredlighet är förhållandevis få, men har ökat. Det kan dock finnas stora mörkertal enligt tidningen the Straits Times.

Läs i The Straits Times om att forskare varnar för oredlighet i forskningen i Singapore

 

 

Från redaktionen

Kära läsare, fram till jul återstår förutom denna utgåva ytterligare tre. Men sedan är det slut. Den internationella omvärldsbevakningen i SUHF:s regi upphör nämligen, åtminstone i nuvarande form. Det beror delvis på att jag – Gunnar – tänker gå i ”hel” pension. I samband med detta har styrelsen för SUHF beslutat att nyhetsbrevets utgivning inte ska fortsätta.

Om det blir någon fortsatt omvärldsbevakning återstår att se. Men, innan vi skiljs åt vill vi gärna få in synpunkter från er, bl.a. på det vi gjort hittills. Vi kommer därför inom kort att skicka ut en läsarundersökning. De synpunkter vi får in ska förhoppningsvis kunna användas i en diskussion om en eventuell fortsättning i någon form.

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marita Hilliges


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |