Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:36

2017-12-01

Innehåll

Politisk enighet i Danmark om ny modell för fördelning av anslag till högre utbildning

Alla partierna i det danska Folketinget är överens om en ny modell för fördelning av anslagen till landets högre utbildning. Reformen omfattar 13 miljarder danska kronor (motsv. SEK 17,3 miljarder).

Enligt regeringen flyttas fokus från kvantitet till kvalitet. Regeringen menar också att modellen är enkel, genomskinlig och ger mer utrymme för lärosätenas egna prioriteringar. Samtidigt ingår en rad punkter som förutsätter politiska prioriteringar.

För att säkerställa möjlighet till utbildning i hela Danmark införs ett grundanslag till utbildningar utanför Stor-Köpenhamn, Århus, Odense och Ålborg. Varje lärosäte utanför dessa kommuner får upp till 12 miljoner som grundläggande anslag.

Den nya modellen baseras på tre grundelement: Grundbidrag (25 %), Aktivitetsbidrag (67,5 %) och Resultatbidrag (7,5 %). Av grundbidraget är 5 procent beroende av hur målen uppfylls i det strategiska avtal som lärosätet har slutit med regeringen. Vidare får lärosätena tillägg för bl.a. studenter som är barnlediga, sjuka eller som har bidrag pga. funktionsnedsättning.

Mätning av utbildningens kvalitet ska ske genom enkätundersökningar bland studenter, nyexaminerade och eventuellt lärare. Formerna för mätningen ska diskuteras vidare av Folketingets partier.

Aktivitetsbidraget ska ha ett nära samband med antalet studerande. För universiteten ska fördelningen av ämnen på olika ersättningsnivåer inte ändras, men för de s.k. professionsutbildningarna ska en förenkling ske, från 49 grupper till 10. Resultatbidraget baseras på utbildning som är slutförd inom ”normerad” tid (inkl. tre månader) och på sysselsättning efter examen.

Det danska rektorskollegiet är kritiska till den nya modellen, inte minst det ökade politiska inflytandet. Kritik riktas också mot att enkäter till studenter ska ha inflytande på fördelningen av anslag.

Läs på danska regeringens webbplats om ny modell för fördelning av anslag till högre utbildning

Läs i tidningen Information om universitetens syn på den nya danska modellen för anslagsfördelning


Rektorn för Oxford University varnar för att kunskapsklyftan undergräver demokratin

Kunskapsklyftan mellan dem som har utbildning och dem som inte har det blev tydlig i samband med Brexit-omröstningen. Klyftan kan bli ett demokratiproblem. Den menar Louise Richardson, rektor för Oxford University. Hon tog upp frågan i sin föreläsning Educational Inequality in a Populist Era i samband med en kampanj för samhällsvetenskaperna (Campaign for Social Sciences) i London nyligen.

I föreläsningen jämförde hon Brexit-omröstningen och det senaste presidentvalet i USA. I båda kampanjerna blev det tydligt att varken inkomst, ålder eller etniskt ursprung avgör hur folk röstar. Enligt Richardson är det istället vilken utbildningsnivå personen har.

I Storbritannien röstade bara var fjärde person med högskoleutbildning för att lämna EU, medan tre fjärdedelar utan sådan utbildning röstade för att lämna EU, konstaterade hon. Motsvarande värden gällde i presidentvalet i USA. Där röstade tre fjärdedelar av de vita amerikanerna utan college-utbildning på Donald Trump.

Utbildningsklyftan kan få påtagliga konsekvenser, menade Richardson. Den kan skada grundvalarna för den representativa demokratin. Denna kräver att vi har en gemensam värdegrund, bl.a. att vi har respekt för kunskap. Men om kunskap endast uppfattas som ett verktyg för de rikas makt, kan den underliggande gemensamma förståelsen av demokrati undergrävas, hävdade Richardson.

Universiteten har därför enligt Louise Richardson en viktig uppgift i att påtala ojämlikhet vad gäller utbildning. För att bli trovärdiga måste vi dessutom vara rättvisa vid antagning och ha en transparent beslutskultur. Vad gäller samhällsvetenskaperna menade Louise Richardson att ämnesföreträdarna har en uppgift i att ta fram metoder och verktyg för att förstå problematiken kring kunskapsklyftan bättre.

Läs i Times Higher Education om utbildningsklyftan och demokratin (delvis betalvägg)


Norges forskningsråd har gjort en framtidsanalys fram till 2030

Digitalisering, innovation inom offentlig sektor och marknadsmöjligheter inom klimatområdet. Det är fokusområden i den analys av tiden fram till 2030 som Norges forskningsråd har gjort. Fokusområdena är valda för att förändringstakten inom dem troligen blir stor. Takten kommer dessutom sannolikt att öka. Det handlar också om områden där det behövs ökade kunskaper för att vi ska göra de rätta vägvalen.

Framtidsanalysen är en del av den norska regeringens långtidsplan för forskning. I processen har 300 aktörer från universitet och högskolor, näringsliv och myndigheter deltagit. Förutom förslag på åtgärder inom de tre fokusområdena innehåller analysen förslag till en generell forsknings- och innovationspolitik. Denna politik bör enligt Forskningsrådet vara mer utmaningsdriven än idag.

Forskningsrådet tror att fler- och tvärvetenskap, liksom tvärsektoriell innovation, behövs för att kunna lösa framtidens utmaningar. Sådana ansatser ska ersätta dagens ämnes-, professions-och sektorsindelade forsknings- och innovationspolitik.

Norge bör enligt Forskningsrådet satsa på några få områden där landet är världsledande. Till områdena bör kopplas strategier för inhämtande av kunskaper och teknologi som kan användas brett i samhället. Lika viktigt som att arbeta med innovationer blir spridning av dem och att innovationer skalas upp. Utvecklingen av infrastruktur för tester av nya lösningar bör prioriteras.

För att det ska vara möjlighet för Norge att bli världsledande krävs stora investeringar i infrastruktur. Vidare bör användarna bli delaktiga i alla satsningar. Forskningens legitimitet och innovationsprocessens effektivitet är helt beroende av att medborgare och användare tydligt involveras.

Slutligen påtalar Norges Forskningsråd att det behövs tydligare och större satsningar på digitalisering för att möta alla utmaningar.

Läs på Norges Forskningsråds webbplats om framtidsanalysen kring forskning och innovation


Regeringen i Kina drar åt tumskruvarna på utländska lärosäten

Kommunistpartiet i Kina har beordrat lärosäten med utländsk finansiering att etablera parti-avdelningar och ge partisekreterare makt över lärosätenas beslut. Detta sker nu, trots att garantier tidigare lämnats om akademisk frihet för dessa lärosäten.

Åtgärderna är en effekt av att kommunistpartiet vill stärka sin politiska kontroll över utbildning på alla nivåer. Vid den nyligen avslutade partikongressen sade president Xi att: “Government, military, society and schools — north, south, east and west — the party is leader of all.”

Det finns nu mer än 2 000 lärosäten som samägs av kinesiska och utländska universitet. Alla dessa har tillkommit sedan år 2003 då sådana arrangemang blev tillåtna. Vissa av dem, t.ex. New York University Shanghai, har egna campus. Andra, t.ex. University of Pittsburgh, har sin verksamhet inom ett kinesiskt lärosäte. I det senare fallet gäller det Shanghai Jiao Tong University.

Enligt direktiven från Kinas utbildningsministerium ska partisekreterarna ges samma status som rektor och en plats i styrelsen. Det kan enligt vissa bedömare få mycket stor betydelse. Orsaken är att det ofta krävs enighet i styrelsen för viktiga beslut. Det kan t.ex. gälla rekrytering till högre tjänster och beslut om budget. Partisekreterarna kan därmed i praktiken få veto i styrelsen. Rektorn för New York University Shanghai säger dock i en kommentar att den partisekreterare som redan finns i dess styrelse aldrig har lagt sig i frågor om akademisk frihet.

När det gäller kravet på inrättande av en partiavdelning anges att den ska ha kontroll över verksamheten och kunna påverka viktigare administrativa frågor.

Läs i Financial Times om hur Kina ökar inflytandet över utländska lärosäten i landet (betalvägg)


Utbyten mellan Kina och Taiwan begränsas från ömse håll

Antalet studenter från Kina som får studera i Taiwan har skurits ned av den kinesiska regeringen. Samtidigt har Kina offentliggjort planer på att erbjuda ett stort antal lärare från Taiwan att komma till fastlandet på utbyte. Regeringen i Taiwan har för sin del sagt nej till det ökade lärarutbytet.

De begränsningar i antalet studenter från Kina som får resa ut för att studera i Taiwan – även i form av utbyte – infördes efter det senaste valet i Taiwan. Begräsningarna gäller dock inte bara studenter utan också turistresor från Kina till Taiwan. Samtidigt erbjuder regeringen i Peking fördelaktiga villkor för studenter från Taiwan när det gäller studier och arbete.

I den kinesiska provinsen Fuijan var antalet studenter som reste till Taiwan på utbyte 6 800 för tre år sedan. Förra året begränsades antalet till 3 400 och i år tillåter regeringen i Peking 2 000 utbytesstudenter.

Antalet studenter från Taiwan som studerar i Kina uppgår nu till 11 000 och ökar med ca 2 000 årligen. Ökningen kan komma att bli ännu större pga. de fördelaktiga villkor som Kina erbjuder studenter från Taiwan.

Regeringen i Taiwan ser kontinuerligt över landets utbyten med Kina. Just nu utreds också misstänkta besök från Kina till Taiwan. Det handlar bl.a. om kinesiska tjänstemän som besöker Taiwan under falskt namn eller deltar i politiskt känsliga aktiviteter.

Läs i Taipei Times om att Taiwan eftersträvar balans i utbyten med Kina


I Norge har sexuella trakasserier fått konsekvenser under de senaste åren

Under senare år har sexuella trakasserier från flera anställda vid universitet och högskolor i Norge fått konsekvenser för dem själva. Till konsekvenserna hör varning, degradering, disciplinstraff (ordensstraff) och avsked. E-tidningen Khrono har frågat några lärosäten om vilka erfarenheter de har och det visar sig att dessa är mycket olika.

Vid Universitetet i Tromsö känner man inte till något fall, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – har bara behandlat ett fall, medan universitetet i Bergen (UiB) på central nivå har behandlat elva fall de senaste tio åren. Enligt ledningen för UiB finns därutöver fall som har hanterats på lägre nivå och så finns det troligen ett mörkertal.

Rektorn vid Högskolan i Oslo och Akershus, Curt Rice, säger i en kommentar att ”Jeg hører den riktige retorikken fra rektorene, vi sier alle de riktige tingene om nulltoleranse og vi jobber alle med strukturer og systemer, men jeg opplever at arbeidet går veldig tregt”.

Frågan om sexuella trakasserier inom akademin har varit mycket aktuell i Norge ända sedan i våras. Då anklagades en professor vid Universitetet i Stavanger för bl.a. sådana trakasserier. Nu har frågan avgjorts genom att professorn har avskedats.

Att avskeda en professor är en mycket ovanlig åtgärd i Norge. Det finns i modern tid bara tre kända fall, varav ett gällde sexuella trakasserier mot studenter och personal. Det bör tilläggas att avsked är betydligt allvarligare än uppsägning. Den som avskedas måste lämna sitt arbete omgående.

Läs i e-tidningen Khrono om konsekvenser för förövare i Norge av sexuella trakasserier

Läs i e-tidningen Khrono om avskedanden av professorer i Norge

 

Nyheter i korthet


Sydafrika: Svarta lärare/forskare är snart fler än de vita

Under det senaste årtiondet har andelen svarta forskare i Sydafrika ökat från 26 procent år 2005 till 35 procent år 2015. Nu finns det starka indikationer på att förändringen kommer att accelerera. Mer än 4 000 (27 %) av landets lärare/forskare går i pension under det närmaste årtiondet. Huvudelen är vita. Det kommer att ge utrymme för unga svarta lärare/forskare. De kommer troligen att utgöra en större andel än de vita någon gång mellan 2020 och 2025.

Läs i Nature om att andelen svarta lärare/forskare i Sydafrika ökar


Tjeckien: Krav på ökad marknadsorientering väntas efter valet nyligen

Universiteten i Tjeckien förväntas bli mer inriktade på företagens behov. Enligt partiprogrammet för ANO, partiet som nyligen vann valet, ska lärosätena förse landet med experter utifrån statens strategiska beslut. ANO vill också ha mer praktik i utbildningen, liksom kvalitetsgranskning som säkerställer att de som examineras möter arbetsmarknadens behov. Vissa bedömare menar dock att ANO:s intresse för högre utbildning är mycket begränsat. Det är därför osäkert om förväntningar kommer att bli verklighet.

Läs i Inside Higher Education om ökad marknadsorientering i Tjeckisk högre utbildning


Malaysia: Regeringen sätter stopp för nya universitet

Det finns tillräckligt många universitet i landet. Det menar regeringen i Malaysia och stoppar nyetableringar. Det gäller både nationella och internationella universitet. Flera utländska universitet har campus i landet. Samtidigt säger regeringen ingenting om hur länge stoppet ska gälla eller hur man ska nå målet om att ha 250 000 internationella studenter i landet år 2025, menar lokal media. Men, säger utbildningsministern, vill ett topprankat universitet starta ett campus i landet är regeringen beredd att tänka om.

Läs i Pie News om att den malaysiska regeringen sätter stopp för nya universitet


USA: Visstidsanställda lärare har den största undervisningsbördan

Två tredjedelar av undervisningen vid amerikanska lärosäten genomförs av visstidsanställda lärare. Många av dem har löner som ligger nära fattigdomsgränsen. De anställs ofta på deltid, terminsvis eller på ett till två år. De tvingas ofta undervisa vid flera lärosäten för sin försörjning och kallas därför ”road scholars” eller ”freeway flyers”. Det visar en enkätundersökning bland knappt 800 visstidsanställda lärare i Florida. Syftet med att använda visstidsanställda lärare var ursprungligen att undervisningen skulle knytas närmare arbetslivet.

Läs i University World News om det stora antalet visstidsanställda vid amerikanska lärosäten

 

 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Marita Hilliges


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |