Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF
SUHF

Internationellt om högskolan, 2017:8

2017-03-03

Innehåll

Styrning av universitet och relationen mellan universiteten och staten i fokus

I Danmark vill regeringen i ett lagförslag tydliggöra rollen för universitetens styrelser, förändra tillsättningen av externa ledamöter och stärka dialogen mellan ministeriet och styrelserna. Regeringen förväntar sig att lagförslaget ska stärka ledningsstrukturen och därmed minska statlig detaljstyrning. Danska universitet är egna juridiska personer (selvejende institutioner) med styrelser där externa ledamöter är i majoritet.

Förslag till externa ledamöter ska tas fram av en oberoende, extern, valberedning. Denna ska vara knuten till respektive lärosäte. Beslut om de externa ledamöterna ska tas av ett separat utskott. Valberedningen ska även ta fram kandidat till ordförande, som sedan ska godkännas av regeringen. Kritiker av lagförslaget menar att valberedningens sammansättning minskar inflytandet för såväl anställda som studenter.

Enligt lagförslaget tydliggörs att styrelsen har det strategiska ansvaret för att lärosätet bedriver forskning och forskningsbaserad utbildning på högsta internationella nivå samt för att forskning och utbildning utvecklas kontinuerligt. I lagförslaget sägs också att ordförande är ansvarig för en kontinuerlig dialog med regeringen samt att de externa styrelseledamöterna tillsätts på egna meriter och att deras gemensamma kompetenser ska avspegla universitets uppdrag.

Styrningen av universiteten står i centrum också för en analys från det norska forskningsinstitutet NIFU. Analysen gäller styrning av högre utbildning i Norge, Sverige, Finland, Nederländerna och Storbritannien. Enligt NIFU har fler och länder externa ledamöter i styrelserna, men antal och former varierar. Detsamma gäller utnämning av ordförande och ordförandes roll. Dock påtalar NIFU att relationen mellan lärosätena och regeringarna blivit mer och mer strategisk.

Lärosätenas prestationer diskuteras särskilt. Prestationerna mäts antingen genom utvärdering eller genom kontrakt mellan regeringen och universiteten. Studien visar att det inte (ännu) finns något tydligt samband mellan kontrakt och faktiska prestationer.

Läs på danska regeringens webbplats om förslag för att stärka ledningen vid danska universitet

Läs på NIFU:s webbplats en analys av styrning av högre utbildning i fem länder


Danska politiker vill förbjuda bönerum på skolor och lärosäten

Socialdemokraterna i Danmark är eniga med Dansk Folkeparti om att bönerum ska förbjudas på offentliga utbildningsinstitutioner i Danmark.  Saken har diskuterats i Folketinget, men beslut har inte fattats ännu. Orsaken är att socialdemokraterna vill veta mer om sakfrågan innan de stöttar förslaget från Dansk Folkeparti.

Till de problem som refereras i den pågående debatten hör att material från en fundamentalistisk islamsk rörelse har hittats i bönerummet på en yrkeshögskola i Köpenhamn. Vidare hävdar debattörer att icke-muslimska studenter har tvingats bort från bönerummet på samma högskola och att muslimska elever har pressats till att praktisera islam under skoltid.

Bönerum har funnits på vissa gymnasieskolor, högskolor och universitet i Danmark sedan ett tiotal år tillbaka. Rummen har främst utnyttjats av muslimer. Enligt Dansk Folkeparti är bönerummen i realiteten islamska och det kolliderar enligt partiet med Danmarks status som kristet land. Enligt en talesman för Socialdemokraterna bör det inte finnas bönerum på offentliga institutioner. Partiet påpekar dock att ett eventuellt förbud inte bara skulle gälla muslimer. Regeringen vill för sin del inte förbjuda bönerummen, men avser att i brev till landets rektorer uppmana dem att stänga rummen.

Universiteten har inte hört talas om att det finns några problem med att ha bönerum: ”Tværtimod er de et signal om rummelighed og højt til loftet, som universiteterne repræsenterer”, det säger direktören i intresseorganisationen Danske Universitetet Jesper Langergaard till Jyllandsposten.

Läs i universitetstidningen Uniavisen om debatten om bönerum i Danmark

Läs i tidningen Information om debatten om bönerum i Danmark


Kommunistpartiet stärker sitt grepp om Kinas universitet

Kommunistpartiets grepp om Kinas topp-universitet ska stärkas genom inspektioner. Det är den senaste åtgärden för att öka den ideologiska kontrollen. Inspektionerna sägs ingå i arbetet mot korruption, men kommer att omfatta betydligt mer.

Arbetet mot korruption har generellt sett minskat under senare tid. Samtidigt har den ideologiska kontrollen av medierna, sociala medier och advokater ökat.  Carl Minzner, kinaexpert vid Fordham University i USA, menar att detta arbete nu påverkar universiteten på allvar.

I uttalanden från partiets centralkommitté sägs att inspektionerna ska fokusera på att lärosätena skapar “a clean political environment” och att utbildningen styrs av marxistiska principer. Enligt Minzner påminner språkbruket om det som användes innan myndigheterna slog till mot advokater för två år sedan.

År 2013 fick landets universitet direktiv om att undvika sju områden i undervisningen. Dit hörde pressfrihet, västerländsk demokrati och medborgerliga rättigheter. Partiets nästa steg var att uppmana universiteten att undvika undervisningslitteratur med västerländska värderingar. Carl Minzner menar att åtgärderna har skapat självcensur, särskilt sedan övervakningskameror satts upp i allt fler föreläsningssalar.

Lärare/forskare rapporterar att resor utomlands nu begränsas till fem dagar för besök i ett land och sju dagar vid besök i två länder. Varje individ får bara göra två resor per år. Valet av forskningsämnen har också påverkats. Det gäller särskilt ämnen inom juridik, historia och annan samhällsvetenskap. Det som  var okontroversiellt före 2016 får nu ingen finansiering.

Willy Lam vid Chinese University i Hongkong menar att de nya åtgärderna hänger samman med kommunistpartiets allmänna osäkerhet. Kinas ekonomiska mirakel är över och myndigheterna väntar sig social oro säger han.

Läs i University World News om situationen för universiteten i Kina


Lovande utveckling av bedömning utan standardiserade prov

Bedömning av vad studenter lärt sig kan ske genom att utgå från verkliga studentarbeten. Bedömningen ska inte bygga på någon form av ”neutrala” prov. Det innebär att komplexiteten i lärandet byggs in i bedömningsmodellen istället för att man försöker eliminera den. Det är en av slutsatserna från det omfattande VALUE-projektet i USA.

Syftet med VALUE är att utveckla metoder för bedömning av lärande som inte bygger på prov och betyg. Projektet drivs av the Association of American Colleges and Universities (AAC&U) med stöd av bl.a. Bill & Melinda Gates stiftelse och det amerikanska utbildningsdepartementet.

Projektet har analyserat tre områden: skriftlig kommunikation, kritiskt tänkande och kvantitativ förmåga. De första resultaten visar att studenterna har lyckats mycket bra med att utveckla sitt skrivande, ganska bra när det gäller kritiskt tänkande, men mer begränsat ifråga om kvantitativa förmågor.

Projektet baseras på drygt 20 000 studentarbeten från 92 högskolor. Alla arbeten kom från studenter som hade genomfört 75 procent av de kurser som krävdes för en bachelor-examen.

Arbetena bedömdes av närmare 300 erfarna lärare. De satte betyg på arbetena utifrån bedömningsmallar (rubrics) som AAC&U tidigare har utvecklat.

Lärarna var i mycket hög grad överens om hur betygen skulle sättas. Överensstämmelsen varierade mellan 84 procent för vissa dimensioner av kvantitativ förmåga och 94 procent för vissa dimensioner av skriftlig kommunikation.

Terri Rhodes, ansvarig för VALUE-projektet, säger i en kommentar att  betyg länge ansågs vara  ”good measures of learning, and they still are — except that they rely heavily on content mastery … Employers and others want to see that students have learned “transferable” skills, not just content.”

Läs i Inside Higher Education om bedömning av lärande baserat på studentarbeten


Trots snabb expansion är klassklyftorna tydliga inom Irlands högre utbildning

Den högre utbildningen i Irland är tydligt klassuppdelad. Det hävdar tidningen Irish Times. Tidningen har undersökt andelen studenter vid olika lärosäten som har stipendier (grants). Med denna indikator visar tidningen att studenter från familjer med bättre ekonomi har väsentligt större sannolikhet att studera på landets topp-universitet.

Möjligheten att få stipendium beror huvudsakligen på studentens egen eller föräldrarnas inkomst.  Gränsen för att kunna få stipendium går vid omkring 40 000 euro (motsv. SEK 380 000) i årsinkomst eller i vissa fall ett högre belopp. Hänsyn tas dessutom till bl.a. antal barn i hushållet.

Andelen studenter med stipendium vid de prestigefyllda lärosätena University College Dublin och Trinity College Dublin, var förra året 27 respektive 28 procent. Vid regionala tekniska högskolor (institutes of technology) var andelarna väsentligt mycket högre. Vid Letterkenny IT vad andelen 74 procent och vid Athlone IT var den 73 procent.

Skillnaderna i andel studenter som tar emot stipendium visar enligt Irish Times att de välbeställda familjerna behåller greppet om platserna på universiteten. Det gäller trots den snabba expansionen av antalet platser inom den högre utbildningen, det s.k. free fees-initiative där en stor del av studieavgifterna togs bort för ett par årtionden sedan och en lång rad program för att bredda antagningen.

Läs i Irish Times om klassklyftorna inom landets högre utbildning


Stort motstånd mot universitetsstatus för privata högskolor i Grekland

De 28 privata högskolorna i Grekland kommer inte att få universitetsstatus inom överskådlig tid. I och med ett EU-beslut från 2008 måste de privata utbildningarna dock erkännas som yrkesutbildningar. Det ger möjlighet att arbeta inom den grekiska staten, men högre utbildning har alltid varit statlig i Grekland och enligt den grekiska konstitutionen, artikel 16, finns inga andra möjligheter. Frågan har nu aktualiserats av oppositionsledaren Kyriakos Mitsokis.

De 28 högskolorna erbjuder främst utbildningar med inriktning på ekonomi och administration, på kandidat-, magister- och masternivå. För att komma runt artikel 16 är de kopplade (affiliated) till utländska lärosäten. De drivs som franchise-universitet. Utbildningarna ackrediteras bl.a. genom Storbritanniens Naric-kontor. Huvuddelen, 22 av högskolorna, är kopplade till engelska universitet och sex till amerikanska. Det finns också kopplingar till franska, belgiska och schweiziska lärosäten.

Två av högskolorna är formellt sett filialer till lärosäten i andra länder. Det gäller en högskola i Thessaloniki vars moderlärosäte är University of Sheffield, och en i Aten som är filial till University of Indianapolis.

Totalt har de privata högskolorna ca 15 000 studenter. Av dessa är 20-25 procent av studenterna inte grekiska statsmedborgare. Det kan jämföras med de statliga universiteten där endast 2,5 procent inte är grekiska medborgare.

I parlamentet har Syriza-partiet 144 av den styrande koalitionens 153 platser och många av ledamöterna är universitetslärare. I en partideklaration anges att de grekiska statliga universiteten är ”bastioner (strongholds) för demokratin”. Också folket är splittrade i frågan om lärosätenas status. En opinionsundersökning av handelskammaren i Aten visar att ungefär lika många är för som emot.

Läs i The Pie News om privata högskolors status i Grekland 

Nyheter i korthet


Pakistan: Våldet på landets lärosäten ökar

Studenterna i Pakistan är djupt splittrade utefter språkliga, politiska och religiösa linjer. Under det senaste halvåret har det varit ett dussin sammanstötningar mellan olika grupper av studenter.  I november förra året dödades två studenter när rivaliserande grupper stötte samman utanför University of Hazara in Masehra. Senare togs 145 studenter in till förhör av polisen för upplopp. Sedan 1984 är studentkårer förbjudna i landet. Förbudet har nu kritiserats för att det ökar motsättningar att inga ansvariga ledare finns.

Läs i tidningen the Express Tribune om studentvåld i Pakistan


Australien: Universitet accepterar att muslimska män inte tar kvinnor i hand

Flera ledande universitet i Australien rekommenderar studenterna att respektera det muslimska förbudet mot att ta det motsatta könet i hand. Syftet är att skapa en större förståelse för den muslimska identiteten. Vissa lärosäten rekommenderar också att muslimska studenter inte ska tillönskas God jul eller Glad påsk. Australiens studentorganisation NUS menar att universitet och högskolor ska inkludera muslimska studenter och acceptera deras tro. Det konservativa partiet ser reglerna som ett steg mot att införa sharia-lagar på universiteten.

Läs i the Australian om att lärosäten accepterar det muslimska förbudet mot att skaka hand

(Betal-länk)


Världen: Unga akademiker skriver korrekt men tråkigt

Unga akademiker i västvärlden tar det säkra före det osäkra och är konservativa när de skriver. Syftet är att vara säkra på att bli publicerade. Det hävdar Richard Robison, professor emeritus vid Murdoch University, Australien. De unga forskarna skriver metodmässigt korrekt, men tråkigt. Dessutom de är alltför försiktiga, vilket dock akademin premierar. Äldre akademiker, som inte har något att förlora, tar ut svängarna på ett annat sätt, konstaterar Robison. De blir ofta publicerade på grund av att de är kända.

Läs i Times Higher Education om skillnaden mellan unga och äldres forskares sätt skriva


USA: Fler och fler universitet arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläppen

Koldioxidutsläppen från närmare 400 universitet i USA har sedan 2007 minskat med 8 procent. Anledningen är att universiteten över gått från att elda med kol och olja till naturgas. Det visar en rapport från University of New Hampshire. De lärosäten som ingår i analysen är till 60 procent statliga och till 40 procent privata. Rapporten visar även att fler och fler lärosäten sedan två årtionden arbetar mer strategiskt med minskad miljöpåverkan och långsiktigt hållbara campus.

Läs i tidskriften Daily Campus om hur amerikanska universitet minskar koldioxidutsläppen

 

 

 

 

 

Redaktion

Gunnar Enequist

Lars Alberius

Ansvarig utgivare

Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |