Behovet av en språkstrategi för Sverige - slutrapport med förslag

10 juli 2017

Frågan om språkämnena vid svenska universitet och högskolor har varit föremål för diskussion under många år. För att få en överblick över framför allt det totala utbildningsutbudet men även forskningen i språkämnen vid landets lärosäten har SUHF:s styrelse tillsatt en arbetsgrupp att analysera frågan.

Arbetet har resulterat i rapporten Behovet av en språkstrategi för Sverige. Projektet är indelat i två delar. Dels görs en kartläggning av språkämnena vad gäller utbudet, antalet helårsstudenter och helårsprestationer, vilka utbildningar som finns på forskarnivå samt en sammanställning av lärar- och forskarkompetensen vid landets lärosäten, och dels har en utredning analyserat behovet av språkkompetens hos ett antal myndigheter och hjälporganisationer. Bakgrunden till utredningen är den stora migrations- och flyktningsströmmen till Sverige de senaste åren och frågan hur lärosätena kan bidra i arbetet till snabbare integration.

Rapporten avslutas med några samman­fattande kommentarer och förslag att gå vidare dels till SUHF:s medlemslärosäten, men även på nationell nivå.

I arbetet har ett antal områden lyfts fram som nödvändiga att uppmärksamma gällande språkämnen vid Sveriges universitet och högskolor. Ansvaret för att arbetet drivs vidare vilar på lärosätena själva såväl som på olika typer av övergripande insatser.

Ett förslag är att lärosätena använder den här presenterade kartläggningen som ett instrument för att planera och utveckla språkutbildningen vid det egna lärosätet och gärna även för att stimulera forskning inom språkämnen. Olika typer av satsningar bör göras inom ramen för både nationella och internationella nätverk och samarbeten.

Lärosätena bör även, eventuellt som en del av samarbetet inom SUHF, öka samarbetet för att finna samordningsmöjligheter så att även de minsta språken kan bibehållas inom landet. Sådant samarbete kan även vara nödvändigt för de större språken när det gäller utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. Inom ramen för lärosätenas samarbete så bör även möjlig­heterna som erbjuds via nätbaserad undervisning tillvaratas i syfte att öka tillgängligheten och öka studentunderlaget. 

På nationell nivå vore det önskvärt att en utredning tillsätts med syfte att föreslå en genomarbe­tad språkstrategi för Sverige och att ett sådant arbete även kan inkludera de särskilda krav på fördjupad språkkompetens som en ökad migration innebär. I detta sammanhang bör det också övervägas om särskilda satsningar och uppdrag är nödvändiga för att kompetensen inom de allra minsta språken ska kunna bibehållas i landet.

Ett annat område som särskilt behöver behandlas i en nationell språkstrategi är den moderna språkvetenskapen som behandlar olika aspekter av Sveriges flerspråkighet och svenska som andraspråk. Även detta område kan vara lämpligt för särskilda satsningar eller uppdrag.

Behovet av en språkstrategi för Sverige - slutrapport med förslag från Arbetsgruppen för språkämnen