Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Information från SUHF:s kansli, december 2015

17 december 2015

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

SUHF:s styrelse har under 2015 haft åtta sammanträden: 20 januari, 24 februari, 23 april, 9 juni, 25 augusti, 16 september, 17 november och 15 december.

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Vid förbundsförsamlingen på Göteborgs universitet i oktober behandlades bland annat:

 • SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen 2016
 • Verksamhetsplanen för SUHF för 2016 fastställdes
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor lämnade sin slutrapport. Rapport jämte bilagor finns här
 • Förbundsförsamlingen ställde sig bakom de första fyra rekommendationerna om uppdrag och finansiering av SwePub. I rekommendation fyra beslutades om följande nya skrivning: ”Universitet och högskolor bör få uppdrag och finansiering att tillgängliggöra sin vetenskapliga och kvalitetssäkrade data för publicering till SwePub”. Förbundsförsamlingen menade att den femte rekommendationen att universitet och högskolor ska ”kvalitetssäkra data om sin vetenskapliga publicering enligt de nationella riktlinjer som fastställs av det styrande organet för SwePub” är att gå alltför långt.
 • Förbundsförsamlingen beslutade att SUHF ska fortsätta publicera nyhetsbrevet Internationellt om högskolan under 2016.

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

 • SUHF:s inspel till den forskningspolitiska propositionen 2016, november 2015
 • Skrivelse till Utbildningsdepartementet angående basåret, september 2015
 • Yttrande till Utbildningsdepartementet angående upplåtande av studentbostäder, juni 2015
 • Ett gemensamt inspel till en sammanhållen strategi för internationalisering av svensk högre utbildning, maj 2015

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor: slutrapport 2014-2015, oktober 2015
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: System för forskningsfinansiering och kvalitet – en internationell kunskapsöversikt
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Ett otuktat utvärderingslandskap inom högre utbildning och forskning växer fram – kan det leda till bättre kvalitet? Karin Röding
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Kvalitetskonferens den 18 augusti 2015 på Konstfack, program
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Lägerapport om rankningar, Magnus MacHale-Gunnarsson
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Om lärosätens rätt att ansvara för utbildningsutvärderingarna i ett nationellt kvalitetssystem, oktober 2014
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Seminarium kring utveckling av kvalitetssystem, program, april 2015
 • Expertgruppen för kvalitetsfrågor, slutrapport 2014-2015, bilaga: Seminarium kring utveckling av kvalitetssystem II, program, november 2015
 • Rapport från arbetsgruppen för lagen om offentlig upphandling och fastighetsfrågor angående universitets och högskolors lokalanskaffningar och upphandlingsrättsliga frågor, oktober 2015
 • Stipendiefinansierad forskarutbildning – kartläggning och förslag till rekommendationer, oktober 2015
 • Learning together for change Conference-report, April 2015

Alla SUHF:s publikationer finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, se här

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Genomförda arrangemang

Under 2015 genomfördes totalt 23 seminarier eller konferenser inom ramen för SUHF. Konferensdokumentationen finns att hämta här

Januari
16: Dialogseminarium i Stockholm för högskoleledningar och forskningsfinansiärer (96 deltagare).

Mars
26: Förbundsförsamling på Högskolan Dalarna (65 deltagare).

April
27-29: SUHF:s Afrikaprojekt i Arusha, Tanzania, för forskare med anknytning till Education for All (EFA) (211 deltagare).
29: Det nya kvalitetssystemet (del 1) på Stockholms universitet för kvalitetsansvariga eller motsv (97 deltagare).

Maj
7-8: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), vårkonferens på Säröhus, Göteborg, för ekonomichefer m.fl. (69 deltagare, utvärderas varje gång nogsamt).
20: Framtidens lärandemiljöer i Kista, för lärare, fastighetschefer, bibliotekschefer, personer som arbetar med högskolepedagogisk utveckling, studenter, m.fl. (107 deltagare).

Juni
1: Forum för bibliotekschefer på Stockholms universitet, för bibliotekschefer (32 deltagare).
30: Seminarium under Almedalsveckan tillsammans med SFS (ca 130 deltagare).

Juli
1: Halvdag med seminarier under Almedalsveckan (ca 170 som mest).

Augusti
18: Kvalitets- och utvecklingsarbete inom administration, Konstfack, Stockholm, för chefer inom högskoleadministrationen (193 deltagare).

Oktober
9: Forskningsadministration i fokus på Norra Latin, Stockholm, för personal på central-, fakultets- och institutionsnivå (285 deltagare).
20: Jubileumskonferens på Göteborgs universitet för alla intresserade (130 deltagare).
21: Förbundsförsamling på Göteborgs universitet (70 deltagare).

November
5-6: Forum för bibliotekschefer på Vår Gård, Saltsjöbaden, för bibliotekschefer (34 deltagare).
6: Det nya kvalitetssystemet (del 2) på Uppsala universitet, för kvalitetsansvariga eller motsv. (116 deltagare).
10: Arbetsgivardagen på KTH för rektorer och förvaltnings- och personalchefer (52 deltagare).
12: Ledning och styrning på Stockholms universitet, för alla intresserade (70 deltagare).
12-13: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens på Nova Park, Knivsta, för ekonomichefer m.fl. (70 deltagare).
18: Ledning och styrning på Göteborgs universitet, för alla intresserade (70 deltagare).
25: Konferens om meritering inom forskning, utbildning och samverkan på Norra Latin, Stockholm (79 deltagare).

December
1-2: HR i högskolan på Örebro universitet för HR-personal (260 deltagare).
2: Ledning och styrning på Malmö högskola, för alla intresserade (72 deltagare).
4: Det akademiska lärarskapet. Konferens om högskolepedagogik, Stockholm, för högskoledningar och högskolepedagogiskt ansvariga (81 deltagare).

Kommande arrangemang

Följande seminarier/konferenser är hittills planerade för 2016, men det kommer fler.

Januari
15: Dialogseminarium i Stockholm för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

April
14: Förbundförsamling på Örebro universitet, för lärosätesledningar

Maj
12-13: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), vårkonferens Luleå, för ekonomichefer m.fl.

27: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens, för bibliotekschefer

Juli
4: Om jämställdhet, tillsammans med Genussekretariatet, prel.

5 (kl 8-9): Seminarium under Almedalsveckan tillsammans med SFS, prel.

6 (kl 12-16): Halvdag med seminarier under Almedalsveckan, prel.

Oktober
18: Årskonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för alla intresserade

19: Förbundsförsamling på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för högskoleledningar

November
10-11: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens, för bibliotekschefer

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar på det här

Remissyttranden

 • En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap, Ds 2015:41, november 2015
 • UHR:s föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskolläraryrket, november 2015
 • Högre utbildning under 20 år, oktober 2015
 • Delrapport från Ledningsutredningen, oktober 2015
 • Mer trygghet och bättre försäkring, augusti 2015
 • För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning, juni 2015

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Katarina Bjelke tillträdde som universitetsdirektör vid Uppsala universitet den 1 april. Hon var tidigare departementsråd och chef vid forskningspolitiska enheten, Utbildningsdepartementet.

Karin Jakobsson tillträdde under våren som förvaltningschef på Ersta Sköndal högskola. Hon kom då från Karolinska institutet.

Louise Stjernberg tillträdde som rektor på Röda korsets högskola i augusti. Hon var tidigare dekan vid Blekinge Tekniska högskola.

Kerstin Tham tillträdde som rektor på Malmö högskola den 1 november. Hon var tidigare prorektor på Karolinska institutet.

 

Med önskan en god jul och ett gott nytt år!

Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |