Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF:s kansli december 2012

21 december 2012

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen den 19 december

Styrelsen hade sista sammanträdet för året och mandatperioden den 19 december. Ett antal gäster var inbjudna till mötet. Bland annat fördes diskussioner med Lars Haikola om ledar- och rektorsutbildningarna inom SUHF i relation till Universitetskanslersämbetets nya uppdrag. Styrelsen träffade även generaldirektörerna för Vinnova och Vetenskapsrådet för överläggningar kring de uppdrag myndigheterna fått inom ramen för forsknings- och innovationspropositionen, m fl aktuella frågor.

På styrelsemötet avtackades även Peter Gudmundson och Kerstin Norén som lämnar sina poster när mandatperioden går ut vid årsskiftet.

Styrelsens protokoll finns efter justering tillgängligt här.


SUHF:s styrelse 2013-14

Vid Förbundsförsamlingen på Chalmers tekniska högskola den 17 oktober utsågs en ny styrelse för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2014. Nya i styrelsen blev Helen Dannetun, Linköpings universitet, Bo–Erik Gyberg, Stockholms dramatiska högskola och Karin Röding, Mälardalens högskola. Bo-Erik Gyberg valdes dessutom med omedelbar verkan till den vakanta posten i styrelsen som uppkommit efter Johannes Johanssons bortgång i maj.  

Pam Fredman (ordförande), Marita Hilliges (vice ordförande), Ann Fust, Lena Gustafsson och Anders Söderholm fick förtroendet för ytterligare en mandatperiod i styrelsen.


Rekommendationer och skrivelser

Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och viss avgiftsskyldig utbildning

Styrelsen beslutade den 19 december att anta REK 2012:1 Rekommendationer om hantering av vissa avgiftsskyldiga studenter och viss avgiftsskyldig utbildning. Rekommendationen rör bland annat lärosätesregelsamlingar, anstånd och studieuppehåll, ändring av avgiftsstatus samt hanteringen av forskarutbildningen i relation till avgifterna.

Rekommendationen tillsammans med övriga av Förbundets rekommendationer finns att läsa här.

 

Skrivelse om behovet av att förändra lärosätenas rådighet över lokalfrågor

SUHF har den 21 november lämnat en skrivelse till Finansdepartementet med rekommendationer om en rad angelägna förändringsområden kring lokalförsörjningen. Skrivelsen pekar dels på frågor rörande Akademiska Hus och dess ägardirektiv, dels på behovet av förändringar av regelverket kring lärosätenas lokalhantering, t ex hyresavtalens längd och hanteringen av donationer.   

Skrivelsen återfinns här.


Slutrapport och skrivelse till regeringen om behov av åtgärder kring anordnandet av högskoleprovet

SUHF har utifrån Högskoleprovsgruppens slutrapport och Förbundsförsamlingens beslut den 7 november gjort en skrivelse till regeringen om behovet av åtgärder kring anordnandet av högskoleprovet. Bland de åtgärder som föreslås är att föra över ansvaret för högskoleprovet i sin helhet till Universitets- och högskolerådet.


Skrivelsen, med bilagd slutrapport Stykkevis og delt, finns att läsa här.

 

Skrivelse till regeringen om budget för Horizon 2020 och Erasmus for all

SUHF har i en skrivelse till regeringen den 6 november gett sitt stöd till och informerat om EUA:s skrivelse om att värna budgeten för Horizon 2020 och Erasmus for all i de kommande budgetförhandlingarna. 

SUHF:s och EUA:s skrivelser är publicerade här.

 

Skrivelse till regeringen om behovet av revideringar av regelverk och processer kring hanteringen av avgifter

SUHF lämnade den 1 november en skrivelse till Utbildningsdepartementet med en lista på åtgärdsbehov rörande regelverk och processer kring hanteringen av avgiftsskyldiga studenter och sökande.  

Skrivelsen är tillgänglig här.


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor inrättad

SUHF har inrättat en expertgrupp för forskningsadministrativa frågor som börjar sitt arbete under våren 2013. Ordförande för gruppen är Jörgen Tholin, Göteborgs universitet. Ludvig Edholm, också Göteborgs universitet, är verkställande ledamot i gruppen.

Mer information finns på gruppens hemsida.

 

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer ordnade workshop om KB:s inflytandestruktur

I samband med sitt sammanträde på SUHF den 23 november ordnade Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer en workshop för personer verksamma i grupper inom ramen för KB:s inflytandestruktur. Orsaken var bl a ett led i att stärka den löpande återkopplingen mellan SUHF och de olika personer som Förbundet utsett till KB-grupper, som överenskoms i det avtal mellan SUHF och KB som slöts 2011.

 Ytterligare information om Forum för bibliotekschefers aktiviteter finns här.

  

Fyllnadsval till Expertgruppen för studieadministrativa frågor

Carina Malmgren, Malmö högskola, har utsetts till ny ledamot i Expertgruppen för studieadministrativa frågor. Hon ersätter Eva Ekstedt Salzmann som lämnade uppdraget under hösten.

Minnesanteckningar från Expertgruppen för studieadministrativa frågor finns tillgängliga på denna länk.   

 

SUHF:s Framtidsgrupps slutrapportering

SUHF:s arbetsgrupp som ser på högskolesektorn till 2030 avslutas under våren. Gruppen, under ledning av Anders Söderholm, Mittuniversitetet, tar fram ett manifest som ska fastställas av Förbundsförsamlingen i mars.

Framtidsgruppen kommer även att ta fram en antologi som bygger vidare på de teman som finns med i manifestet. Antologin beräknas att presenteras i samband med ett seminarium i Almedalen till sommaren.

Mer information om Framtidsgruppen och dess arbete finns på deras sida.  

 

Nya ledamöter och uppdrag för arbetsgivargruppen

SUHF:s arbetsgivargrupp har fått ett nytt uppdrag och delvis ny sammansättning för perioden 2013 -2014. Gruppen leds fortsatt av Pam Fredman. Övriga ledamöter är Ann Fust, Uppsala universitet, Marianne Granfelt, SUHF, Anders Hamsten, Karolinska Institutet, Randi Hellgren, Linköpings universitet, Sigbritt Karlsson, Högskolan i Skövde, Anders Söderholm, Mittuniversitetet.

Uppdraget och sammansättningen för gruppen finns även på deras hemsida.

 

Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Expertgruppen för kvalitetsfrågor kommer under 2013 arbeta särskilt med ett framåtsyftande arbete kring ett framtida kvalitetsutvärderingssystem. Ett led i detta arbete är tre samrådsmöten med lärosätena i februari. Dessutom kommer man att göra en pilotstudie kring en utvärderingsmodell som koncentrerar sig på kvalitetsarbetsvärderingar.

Arbetet redovisas löpande på gruppens sida, samt i en slutrapport till Förbundsförsamlingen i oktober.

 

Study Destination Sweden och SUHF

SUHF handhar, efter en överenskommelse, administration och ekonomi för nätverket Study Destination Sweden (SDS), där 27 lärosäten deltar. Det innebär bl a att SDS hemsida finns på SUHF:s server, på denna länk.

Orförande i SDS är Jörgen Sjöberg, Chalmers, med Lars Holberg, Linköpings universitet, som verkställande ledamot.


Kommande SUHF-arrangemang

Dialogseminarium med forskningsfinansiärer 18 januari

Den 18 januari 2013 arrangerar SUHF till ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten i Stockholm.

Information om arrangemanget finns här.

 

Rektorsmöte i Steningevik 22-23 januari

SUHF anordnar rektorsmöte den 22-23 januari i Steningevik. Inbjudan har gått ut separat där också anmälan kunnat göras.


Mer information om mötet finns här.

 

Akademins framtida rum – Ett seminarium om det kreativa ledarskapet 31 januari – 1 februari

Expertgruppen för kvalitetsfrågor och Framtidsgruppen arrangerar ett gemensamt seminarium riktat till lärosätesledningarna. Seminariet kretsar kring frågor som: vad påverkar vårt sätt att leda och hur skapar vi bästa förutsättningar för kreativa processer?


Seminariet hålls på Dans- och cirkushögskolan i Stockholm. Evenemanget är inte kostnadsfritt utan deltagandet kostar 900:- per person. Information om program, målsättning med seminariet och hur man anmäler sig finns på denna sida.

 

Samrådsträffar om kvalitetssystemet i februari

SUHF:s Expertgrupp för kvalitetsfrågor har i uppdrag att skapa ett underlag som ska ligga till grund för SUHF:s ställningstagande rörande önskvärda egenskaper hos nästa nationella kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning. Expertgruppen har följt det nuvarande svenska systemets funktion och även studerat hur systemen i andra länder fungerar.


Expertgruppen vill nu bjuda in till tre samråd där företrädare för alla lärosäten inbjuds att diskutera frågan på grundval av både egna erfarenheter och ett underlag som Expertgruppen kommer att ta fram.


Samråden kommer att äga rum i Stockholm, 8 februari, Malmö, 13 februari och Göteborg, 21 februari. Mer information om tid plats och anmälan finns här.


Nordisk rektorskonferens 28 februari – 1 mars      

Nordiska universitetssamarbetet, NUS, ordnar en nordisk rektorskonferens 28 februari – 1 mars. Konferensen hålls i Helsingfors. Inbjudan till lärosätesledningarna går ut i särskild ordning.

 

NUS/NUAS-konferens 21-23 augusti

NUS i samarbete med NUAS anordnar sin återkommande internationella konferens på Hanaholmen i Helsingfors den 21-23 augusti. Inbjudan kommer att skickas ut under våren.

 

Se även SUHFs kalendarium.


Nytt från sektorn

På nya poster

Rolf Wolff är sedan 1 juli ny rektor på Handelshögskolan i Stockholm. Han är professor och har varit verksam i ledande position på flera lärosäten såväl i Sverige som utomlands, bland annat på Göteborgs universitet och Chalmers.

Anders Hamsten tillträder som ny rektor för Karolinska institutet den 1 januari. Anders Hamsten är professor vid KI och överläkare vid Hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Astrid Söderbergh Widding är ny rektor på Stockholms universitet från 1 februari. Astrid Söderbergh Widding har sin bakgrund som filmvetare vid Stockholms universitet och har bl a haft uppdrag som prefekt, prodekan och senast vicerektor.

Per Nilsson blir den 1 augusti ny rektor för Ersta Sköndal högskola. Han är professor och för närvarande generaldirektör för Ungdomsstyrelsen. Tidigare har Per Nilsson bl a varit rektor på GIH.

Jörgen Tholin är sedan september ny universitetsdirektör på Göteborgs universitet. Han kommer senast från posten som rektor på Högskolan på Gotland.


Nytt från SUHF:s kansli

Pam Fredman och Marianne Granfelt invalda i IAU

På International Association of Universities (IAU) General Conference i San Juan, Puerto Rico, 27-30 november valdes både Pam Fredman och Marianne Granfelt in till organisationens Administrative Board. Uppdraget sträcker sig fram till 2016.

Dokumentation från IAU-konferensen finns tillgängligt på denna externa länk.

 

SUHF:s remissvar

SUHF har under november och december lämnat remissvar från två remisspromemorior från Utbildningsdepartementet; Karriärvägar i fråga om lärare i skolväsendet samt Förslag om ändrade regler för grundläggande regler till officersutbildning.

SUHF har även lämnat remissvar till Högskoleverket om grundläggande behörighet och urval samt om föreskrifter om anstånd och studieuppehåll. 

Samtliga SUHF:s avgivna remissvar finns här.  

Remissvar under beredning

På sitt bord har SUHF för närvarande ett antal remisser:

Utbildningsdepartementet: Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat (svarsdatum 28 februari)

-  - SOU 2012:65 Läsandets kultur – slutbetänkande av litteraturutredningen (svarsdatum 1 mars)

SUHF:s nya hemsida

Den uppmärksamme noterar att formatet för nyhetsbrevet är nytt. Det beror på att SUHF under 2012 arbetat med att tillsammans med systemleverantörer Litium bygga om Förbundets webbplats från grunden. Den nya sidan presenterades på Förbundsförsamlingen på Chalmers och medför bl a förbättrade möjligheter till dokumenthantering och interaktivitet med Förbundets olika arbetsgrupper.

På den nya hemsidan finns även en blogg där Marianne Granfelt delar med sig av erfarenheter från kansliets horisont.

Kansliet tar jullov

Kansliet är helgstängt från 24 december och öppnar åter 7 januari. Vi kommer sporadiskt att läsa e-post under perioden.

SUHF:s kansli önskar därför alla och envar en riktigt God jul och Gott nytt år!

 

 

Redaktör: Fredrik Andersson 


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |