Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF, april 2017

10 april 2017

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

På styrelsemötet den 14 december 2016 diskuterades bl.a. remissyttrande angående rapporten Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72), råd för utvärderande bibliometri, universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI) och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, utsågs till ordförande. Vidare behandlades nya mandat och uppdrag för Arbetsgivargruppen, Expertgruppen för arkiv- och informationshantering och Expertgruppen för forskningsadministrativa frågor. Även en expertgrupp för samverkan tillsattes. Vid mötet utsågs nya ledamöter till UKÄ:s referensgrupp för lärosäten, doktorander och studenter.

På styrelsemötet den 24 januari 2017 diskuterades bl.a. en samordningsgrupp kring öppen vetenskap och Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, utsågs till SUHF.s representant i Kungliga Bibliotekets grupp för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Vid mötet presenterade även Maria Lantz, Konstfack, ett pågående arbete för att definiera begreppet konstnärlig grund. 

På styrelsemötet den 7 mars 2017 diskuterades bl.a. SUHF.s verksamhetsberättelse för 2016, det administrativa ledarskapsprogrammet och landsbygdskommitténs slutbetänkande. Vad gäller Vinnovas rapport Metoder och kriterier för bedömining av prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle beslutade styrelsen att SUHF inte ska lämna något yttrande. Vidare behandlades en ett förslag till rekommendation angående rekrytering av agenter, rapport om rektorers avgångsvillkor liksom den högskolepedagogiska arbetsgruppens slutrapport. 

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Vårens förbundsförsamling i mars 2017 genomfördes på Högskolan Kristianstad. Dagen inleddes med ett seminarium under ledning av Björn Brorström kring hans, Anders Söderholms och Marianne Granfelts rapport Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning.

Vid förbundsförsamlingen diskuterades bl.a. SUHF:s verksamhet 2016, styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 och en rekommendation om rekryteringsagenter antogs. Det beslutades att SUHF:s administrativa ledarskapsprogram ska genomföras vartannat år med ett begränsat antal deltagare. Sigbritt Karlsson, ordförande i SUHF:s arbetsgivargrupp, diskuterade karriärvägar och stipendier fr.a. vad gäller post-doktorer. Högskolepedagogiska gruppen, Universitetens referensgrupp för infrastruktur (URFI), öppen vetenskap, öppen tillgång och pågående Elsevierförhandlingar, Ladok, Sunet och Myndigheten för yrkeshögskolans nya uppdrag och Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) informerade också om pågående verksamhet. 

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

Förbundsförsamlingen fastställde den 22 mars 2017 rekommendationen 

  • REK 2017-1 Rekommendation avseende uppförandekod för rekryteringsagenter

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

Alla SUHF:s publikationer finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Susanne Odung är SUHF:s expert på SUHF-modellen. Hon nås via suhf-modellen@suhf.se

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Sedan januari finns en arbetsgrupp för lärarutbildning. Gruppen ska utgöra en plattform för diskussion kring olika aktuella frågor som gäller lärarutbildning. Viktiga frågor för arbetsgruppen är de förändringar som kan komma att föreslås av Skolkommissionen och som berör lärosätena.

Sedan februari finns en expertgrupp för samverkan. Gruppen ska följa utvecklingen inom lärosätenas strategiska samverkan med omgivande samhälle inom forskning såväl som utbildning samt att bidra till erfarenhetsutbytet inom sektorn.

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Genomförda arrangemang

December 2016

6: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer, på Södertörns högskola

15: Tillträde till högskolan, för rektorer, förvaltningschefer, ordf. i utbildningsnämnder, antagningschefer, politiker, m.fl, Finlandshuset, Stockholm

Januari 2017

13: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

28: Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, Klara Strand konferens, Stockholm, för personer i ledande ställning vid landets universitet och högskolor och andra institutioner som agerar inom området vetenskaplig kommunikation (forskningsfinansiärer, dataförvaltare, bibliotek m.fl.).

Mars

22: Förbundsförsamling på Högskolan Kristianstad, för lärosätesledningar

Dokumentation från de olika konferenserna finns att hämta här

Kommande arrangemang (mer kommer...)

April

24: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer (fulltecknad)

Maj

19: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens i Stockholm, för bibliotekschefer

22: Trackit – hur kan en högskola använda uppföljning av sina studenter för den strategiska utvecklingen av breddat deltagande? för högskoleledningar, ansvariga för studentfrågor, utbildningsansvariga och ansvariga för kvalitetsutveckling, World Trade Center, Stockholm, tillsammans med UHR

Juni

15: Utveckling av kvalitetssystem IV för högre utbildning, för personer med ledningsuppdrag på universitets-, fakultets- eller institutionsnivå, Stockholm

Juli

2-9: Almedalsveckan (seminarium med SFS, tisdag 4/7 och eftermiddag med seminarier, onsdag 5/7)

Augusti

24: Kvalitet i administrationen, Södertörns högskola

September

20: Högskolesektorns styrning och ledning, Näringslivets hus i Stockholm, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

Oktober

19: Konferens om lärarutbildning, Stockholm

24: Årskonferens på Stockholms universitet, för alla intresserade

25: Förbundsförsamling på Stockholms universitet, för högskoleledningar

November

9-10: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

9-10: HfR-höstkonferens, Djurönäset, utanför Stockholm, för ekonomichefer, planeringschefer m.fl.

14: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer

December

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar här

Remissyttranden

  • Yttrande över Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla (SOU 2016:77), februari 2017
  • Yttrande över förslag till ändringar i UHR:s föreskrifter om om bilagan till examensbevis, februari 2017
  • Yttrande över En flexiblare ämneslärarutbildning, februari 2017
  • Yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, betänkande av Entreprenörskapsutredningen (SOU 2016:72), januari 2017
  • Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om högskoleprovet, januari 2017

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Sigbritt Karlsson tillträdde i november 2016 som rektor på KTH. Hon var tidigare rektor på Högskolan i Skövde. 

Ulf Rydén tillträdde i januari 2017 som förvaltningschef på Högskolan Dalarna. Han var tidigare enhetschef på Transportstyrelsen. 

Stephen Hwang tillträdde i mars 2017 som rektor på Högskolan i Halmstad. Han var tidigare rektor på Linnéuniversitetet.

Catarina Coquand tillträdde som i februari 2017 som förvaltningschef på Högskolan i Halmstad. Hon var tidigare dekan på Malmö högskolan. 

Martin Hellström tillträdde i januari 2017 som rektor på Högskolan Väst. Han var tidigare prorektor på Högskolan i Borås. 

Sara Arrhenius tillträdde i april 2017 som rektor på Kungliga konsthögskolan. Hon var tidigare chef för Bonniers konsthall.

Anders Fällström tillträdde i april 2017 som rektor på Mittuniversitetet. Han var tidigare vicerektor på Umeå universitet. 

 

Med detta önskar redaktionen Glad Påsk!

 

Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Anders Söderholm


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |