Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF, augusti 2016

19 augusti 2016

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

Vid styrelsemötet den 13 april diskuterades bland annat SUHF:s evenemang i Almedalen, riktlinjer för utvärderande bibliometri, en utbildningsdag om högskolans ledning och styrning och plats i det nationella systemet, en intervjustudie kring styrning och ledning av lärosätena och nominering av experter till Tillträdesutredningen. Vidare rapporterades från presidiets olika arrangemang och de olika ledamöternas uppdrag i olika arbetsgrupper, styrelser eller nätverk. 

På juni-mötet diskuterades bland annat ett förslag från NordForsk kring en Nordic Research hub. Vidare diskuterades en regeringsinitierad uppföljning av ersättningsbelopp för utbildning med UKÄ. Styrelsen beslutade att SUHF ska lämna ett yttrande till remissen om MOOCs liksom till utredningen Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. Styrelsen beslutade även att upphäva rekommendationer om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning i grundutbildningen från år 2000. Anledningen till det är att mycket har förändrats sedan rekommendationerna fastställdes vilket gjort dem obsoleta. Vid mötet fastställdes en ny rekommendation för sökalternativ och takvärden. I rekommendationen samlas information från olika rekommendationer om nationella antagningsomgångar till en. Slutligen utsågs Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet, till ny generalsekreterare från januari 2017.

I mitten av augusti samlades styrelsen till höstens första möte. Vid sammanträdet fastställdes bland annat SUHF:s yttrande på remissen till MOOCs-utredningen. Vidare diskuterades en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare.

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Vid förbundsförsamlingens möte i Örebro i mitten av april behandlades bland annat verksamhetsberättelsen för SUHF för 2015 tillsammans med årsredovisningen. Vidare noterades att Anita Hansbo, rektor Jönköping University, fyllnadsvalts per capsulam till styrelsen för återstående mandatperiod. Även valberedningens och förbundets arbetsformer diskuterades. Förbundsförsamlingen fastställde rekommendationen om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Dessutom diskuterades ett nytt avtal för bibliotekssamverkan och open access/open science.

Det beslutades även att Linköpings universitet tillsammans med Mälardalens högskola och Örebro universitet är ansvariga för genomförandet av konferensen NU2018. Nationella sekretaritet för genusforskning diskuterade lärosätenas uppdrag kring jämställdhetsintegrering, Vetenskapsrådet informerade om dess roll och uppdrag kring ESS och Margaretha Fahlgren informerade om hennes uppdrag kring organisation för utredningar om oredlighet i forskning. 

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

Förbundsförsamlingen fastställde den 14 april rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Rekommendationerna är publicerade på SUHF:s hemsida. De är även översatta till engelska.

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

 • Skrivelse till Utbildningsdepartementet om hinder för internationalisering, juni 2016
 • Bilaga 1-2 - Beställd utbildning och utbildningsstipendier
 • Bilaga 3 - Inrättande av en nationell stipendiestiftelse
 • Bilaga 4 - Kapitalförsörjningsförordningen och universitetens möjligheter
 • Bilaga 5 - Arbete utomlands/lokalanställning
 • Bilaga 6 - Utlandsetablering av svenska universitet

Inspel till regeringen inför utredning om internationalisering

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

 • Betyg i högre utbildning: Rapport från Arbetsgruppen för betygsfrågor, februari 2016
 • System för forskningsfinansiering och kvalitet – en internationell kunskapsöversikt (finns även tryckt, kontakta SUHF:s kansli)
 • Research-Funding and Quality Systems - an international knowledge overview (contact SUHF-staff for a printed version)
 • Rapporten Framtidens lärandemiljöer är på gång att tryckas, håll utkik på SUHF:s hemsida för rapporten i pdf-format och för beställning av tryckta exemplar

Alla SUHF:s publikationer finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Susanne Odung är sedan årsskiftet SUHF:s expert på SUHF-modellen. Hon nås via suhf-modellen@suhf.se

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Arbetsgruppen för Europeiska stadgan för forskare / Riktlinjer för rekrytering av forskare, se här

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Genomförda arrangemang

21 april: Workshop om etiska dilemman vid internationalisering av högre utbildning, se: här

15-17 juni: NU2016, Malmö

SUHF:s evenmang i Almdalen:

Kommande arrangemang

Följande seminarier/konferenser är hittills planerade för 2016, men det kommer fler.

September
7: Det nya kvalitetssystemet III, för kvalitetsansvariga eller motsv, KTH

Oktober
10: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

18: Årskonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för alla intresserade

19: Förbundsförsamling på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för högskoleledningar

26: Högskolesektorns styrning och ledning på Näringslivets hus i Stockholm, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd, antalet platser är begränsat

November
7: IFFIS, Smartare information - för ett starkare forskningssverige! Clarion Hotel Sign, Stockholm

10-11: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens, Johannesbergs slott, Gottröra, för ekonomichefer m.fl.

10-11: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

December
6: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer

15: Tillträde till högskolan, för rektorer, förvaltningschefer, ordf. i utbildningsnämnder, antagningschefer, politiker, m.fl. Genomförs i Stockholm.

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Höstens första nummer publiceras fredagen den 26 augusti.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar här

Remissyttranden

 • Remissvar till betänkandet Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden, juni 2016
 • Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om högskoleprovet, april 2016
 • Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll, mars 2016
 • Yttrande över remiss Utvecklad ledning av universitet och högskolor, februari 2016
 • Yttrande över rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS", januari 2016

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Jan Zirk tillträdde i april 2016 som högskoledirektör vid Högskolan i Skövde. Han var tidigare lektor i musik vid samma lärosäte.

Gustav Amberg tillträdde som rektor vid Södertörns högskola den 1 juli 2016. Han var tidigare vicerektor för fakultetsutveckling och jämställdhet vid KTH. 

Hans Adolfsson tillträdde som rektor vid Umeå universitet den 1 juli 2016. Han var tidigare prorektor vid Stockholms universitet. 

Johan Schnürer tillträdde som rektor vid Örebro universitet den 1 juli 2016. Han var tidigare vicerektor för samverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet.


 

Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |