Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF:s kansli februari 2013

21 februari 2013


Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen den 22 januari

Styrelsen sammanträdde den 22 januari innan rektorsmötet på Steningevik. Eftersom det var första mötet för såväl året som för den nya styrelsen lades mycket tid på årsplanering av SUHF:s verksamhet.

På dagordningen fanns bland annat en lägesrapport kring Framtidsgruppens arbete inför ett seminarium med rektorerna kommande dag. Styrelsen utsåg även Lena Gustafsson, Umeå universitet, till ny talesperson för frågor om SUHF:s redovisningsmodell.   

Styrelsens protokoll finns efter justering tillgängliga här.


Rekommendationer, skrivelser och rapporter

Hantering av slutrapporten från Swepub-arbetsgruppen

I samband med styrelsemötet den 22 januari beslutade styrelsen om fortsatt hantering av den slutrapport med rekommendationer som lämnats av Arbetsgruppen för vidareutveckling av formatspecifikationen för SwePub MODS på nationell nivå. Förslaget har också kommenterats av Forum för bibliotekschefer.

Styrelsen beslutade att då KB fått i uppdrag av regeringen att hantera Swepub fattar SUHF inget eget beslut i frågan. Istället skickar SUHF arbetsgruppens rapport och rekommendationer till KB och Vetenskapsrådet, som underlag för deras fortsatta hantering. SUHF kommer att diskutera Swepub med KB under våren 2013.

 

Skrivelse om migrationsfrågor

SUHF lämnade den 11 februari en skrivelse till Migrationsverket om behovet av revideringar av regelverket kring uppehållstillstånd för olika typer av förutbildningar vid svenska lärosäten. Skrivelsen yrkar på en praxisförändring för att möjliggöra att uppehållstillstånd beviljas för olika typer av förutbildningar kopplade till fortsatta studier vid svenska lärosäten. 

SUHF för en kontinuerlig dialog kring denna och andra migrationsfrågor med Migrationsverket och berörda departement och myndigheter. Bland annat inom ramen för Forum för internationalisering.

 

Skrivelse om informationsdelning mellan Svenska institutet och Universitets- och högskolerådet

Den 14 februari lämnade SUHF en skrivelse till Utbildningsdepartementet om vikten för svenska universitet och högskolor av att Svenska institutet får tillgång till information ur antagningssystemet NyA. Skrivelsen syftar till att stödja SI:s arbete med att förbättra och utveckla sin stipendiehanteringsprocess genom att de får digital tillgång till vissa data ur det gemensamma antagningssystemet.


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

Ny arbetsgrupp för arkiv- och dokumenthanteringsfrågor

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp som ska se på lämpliga rutiner för genomförande av ett nytt sätt redovisa information i enlighet med föreskrifter från Riksarkivet. I gruppens uppdrag ingår även att utreda lämpliga sätt att hantera nya föreskrifter rörande digital arkivering och digitalt långtidsbevarande.  

Ordförande för gruppen är Susanne Kristensson, Lunds universitet. Gruppen ska slutrapportera sitt uppdrag senast den 1 februari 2014.


Mobilitets-workshop

SUHF och VR arrangerade den 6 februari en välbesökt workshop om forskarmobilitet. En utgångspunkt för workshopen var en rapport som Vetenskapsrådet tagit fram om forskarmobiliteten i Sverige och dess effekter. Dokumentationen och underlaget från workshopen är publicerat här.


Framtidsgruppens fortsatta aktiviteter

SUHF:s Framtidsgrupp kommer att lämna ett förslag till manifest för Förbundsförsamlingen att ta ställning till då den träffas på Gotland i mars. I samband med detta kommer även diskuteras hur man arbetar vidare med de ställningstaganden som finns i manifestet.  

Under våren kommer en antologi att tas fram som med utgångspunkt i manifestet diskuterar aspekter av högskolesektorn i ett längre framtidsperspektiv. Antologin släpps den 3 juli i samband med SUHF:s seminarium i Almedalen.


Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har under februari genomfört samråd kring förslagen till nytt kvalitetssystem i Malmö, Göteborg och Stockholm. Dokumentationen från samråden kommer att presenteras på Expertgruppens hemsida. Erfarenheterna från diskussionerna kommer också att tas med i arbetet med Expertgruppens slutrapport, som kommer att presenteras under hösten.


Kommande SUHF-arrangemang

Nordisk rektorskonferens 28 februari – 1 mars      

Nordiska universitetssamarbetet, NUS, ordnar en nordisk rektorskonferens 28 februari – 1 mars. Konferensen hålls i Helsingfors. Inbjudan till lärosätesledningarna har gått ut i särskild ordning.


Seminarium om praktiska avgiftsfrågor, 16 maj

SUHF:s Expertgrupp för studieadministrativa frågor arrangerar den 16 maj ett seminarium om praktiska avgiftsfrågor på Folkets Hus i Stockholm. Seminariet är en uppföljning av det seminarium på samma tema som arrangerades i april 2012. Information om seminariet samt hur man anmäler sig kommer att finnas på denna sida.


Bolognaseminarium om betygssättning i högre utbildning, 4 juni

Svenska Bolognaexpertgruppen arrangerar i samarbete med bl a SUHF ett seminarium om betygssättning i högre utbildning den 4 juni. Konferensen hålls på Stockholms universitet. Inbjudan skickas ut av arrangörerna.

 

SUHF-arrangemang i Almedalen, 2-3 juli

SUHF arrangerar två seminarier under Almedalsveckan. Tisdagen 2 juli kl 07.45-09.00 ordnas ett frukostseminarium tillsammans med SFS på temat användbarhet i utbildning. Onsdagen 3 juli kl 12.00-14.30 ordnas ett lunchseminarium i samband med lanseringen av antologin baserad på SUHF:s framtidsgrupps arbete.

 

NUS/NUAS-konferens 21-23 augusti

NUS i samarbete med NUAS anordnar sin återkommande internationella konferens på Hanaholmen i Helsingfors den 21-23 augusti. Inbjudan kommer att skickas ut under våren.


Arbetsgivardag, 12 november

SUHF anordnar den 12 november en arbetsgivardag för att diskutera aktuella arbetsgivarfrågor. Mötet hålls dagen innan Arbetsgivarverkets arbetsgivardag. Inbjudan kommer efter sommaren. 

Se även SUHF:s kalendarium.


Nytt från SUHF:s kansli

Ledig anställning på SUHF

SUHF utlyser en tjänst vid kansliet som utredare/analytiker. Sista ansökningsdag är den 4 mars. Annonsen och hur man ansöker finns att läsa här. 


SUHF:s remissvar

SUHF har i början av året svarat på ett antal remisser.

Bland annat har ett utlåtande i positiv anda lämnats till Nordiska ministerrådet kring slutrapporten från arbetskommittén för Nordic Master ”Nordic Master – från pilotprojekt till nordiskt varumärke”. 

SUHF har även tillstyrkt förslagen i remisspromemorian från Utbildningsdepartementet om Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat.

Samtliga SUHF:s avgivna remissvar finns här.  

 

Remissvar under beredning

På sitt bord har SUHF för närvarande remiss på SOU 2012:65 Läsandets kultur – slutbetänkande av litteraturutredningen (svarsdatum 1 mars)


Nytt från sektorn

På nya poster

Anders Hederstierna är från 1 februari rektor för Blekinge tekniska högskola. Han kommer senast från posten som prorektor för BTH.


Sanimir Resic tillträdde den 18 februari som ny rektor för Högskolan Kristianstad. Han kommer från Lunds universitet där han bl a är docent i öst- och centraleuropakunskap och har varit verksam som prefekt.

 

Lärosätenas arbetstidsavtal samlade på SUHF:s hemsida

SUHF har, i enlighet med diskussionerna under Förbundsförsamlingen på Chalmers, samlat medlemmarnas arbetstidsavtal på hemsidan. Detta som ett stöd och en informationsresurs i lärosätenas arbete. På samma sida finns även policies och andra dokument kring arbetet med nyttjande- och upphovsrätt. Dokumenten finns samlade här

 

Redaktör: Fredrik Andersson


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |