Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF, mars 2016

4 mars 2016

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

Vid styrelsemötet den 19 januari lämnades rapporter från arbetsgrupper på Europanivå. Peter Värbrand, Linköpings universitet, rapporterade från European University Associations (EUA) Expert group on research and innovation strategies for smart specialisation och David Lawrence, Linköping universitet, från arbetet inom EUA:s Expert group on Science 2.0/Open science. Forum för bibliotekschefer gavs i uppdrag att anordna ett seminarium om Open science under året.

Stort fokus vid styrelsemöte lades på SUHF:s aktiviteter och arrangemang under 2016, bland annat lyftes migrationsfrågor och livslångt lärande som teman för SUHF:s seminarier under Almedalsveckan. Under Almedalsveckan ska även ett seminarium tillsammans med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) anordnas under temat studentinflytande. Bildning kommer vara temat för höstens årskonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 18 oktober.

Vid styrelsemötet den 16 februari beslutades att rapporten System för forskningsfinansiering och kvalitet - en internationell kunskapsöversikt ska översättas till engelska. Vidare diskuterades SUHF:s inspel till EU-kommissionens översyn av sin moderniseringsagenda tillsammans med SUHF:s yttrande angående Ledningsutredningen.

Generalsekreteraren Marianne Granfelt kommer att på egen begäran lämna sitt uppdrag i slutet av detta år. Styrelsen har inlett rekryteringen av en ny generalsekreterare.

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

Förbundsförsamlingen kommer den 14 april att fastställa rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Rekommendationerna kommer att publiceras på SUHF:s hemsida så snart de är fastställda. Rekommendationerna kommer även att finnas översatta till engelska.

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

  • Betyg i högre utbildning: Rapport från Arbetsgruppen för betygsfrågor, februari 2016
  • System för forskningsfinansiering och kvalitet – en internationell kunskapsöversikt (finns även tryckt, kontakta SUHF:s kansli)

Alla SUHF:s publikationer finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Susanne Odung är sedan årsskiftet SUHF:s expert på SUHF-modellen. Hon nås via suhf-modellen@suhf.se

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Expertgruppen för internationaliseringsfrågor, se här

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Genomförda arrangemang

Dialogseminarium

Den 15 januari 2016 genomfördes ett dialogseminarium för forskningsfinansiärer och lärosäten. Drygt 90 personer deltog. Vid seminariet diskuterades de större principiella frågorna om forskningsfinansiering och finansiärers respektive lärosätenas ansvar att stärka Sverige som kunskaps- och forskningsnation. Presentationerna, program och deltagarförteckning finns här SUHF:s dialogseminarium återkommer i januari 2017.

Seminarium om lärosätenas roll i arbetet med nyanlända

Den 8 februari genomfördes ett seminarium om lärosätenas roll i arbetet med nyanlända. Ett 60-tal personer från lärosäten, myndigheter och Regeringskansliet deltog. Presentationerna, program och deltagarförteckning finns här

Kommande arrangemang

Följande seminarier/konferenser är hittills planerade för 2016, men det kommer fler.

April
14: Förbundförsamling på Örebro universitet, för lärosätesledningar

21: Workshop om etiska dilemman vid internationalisering av högre utbildning, Stockholms konstnärliga högskola, för lärosätesledningar och andra intressenter vid sidan av högskolan

Maj
12-13: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), vårkonferens Luleå, för ekonomichefer m.fl.

27: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens, för bibliotekschefer

Juni
15-17: NU2016, Malmö

Juli
4: Om jämställdhet, tillsammans med Genussekretariatet, prel.

5 (kl 8-9): Seminarium under Almedalsveckan tillsammans med SFS, prel.

6 (kl 12-16): Halvdag med seminarier under Almedalsveckan, prel.

Oktober
10: Ekonomiadministration i fokus, Norra Latin, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

18: Årskonferens på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för alla intresserade

19: Förbundsförsamling på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, för högskoleledningar

November
10-11: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens, för bibliotekschefer

10-11: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens, plats ej bestämt, för ekonomichefer m.fl.

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar här

Remissyttranden

  • Yttrande över remiss Utvecklad ledning av universitet och högskolor, februari 2016
  • Yttrande över rapporten "Research quality evaluation in Sweden - FOKUS", januari 2016

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Johanna Adami tillträdde vid årsskiftet som rektor för Sophiahemmet högskola. Hon var tidigare direktör för avdelningen Hälsa på Vinnova.

 


Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |