Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF:s kansli november 2013

5 november 2013


Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

Styrelsen sammanträdde den 9-10 oktober. På dagordningen fanns bland annat

 • en diskussion om SUHF:s framtidsaktiviteter och verksamhetsplan för 2014
 • en genomgång av SUHF:s arbetsgrupper vad gäller mandat och sammansättning
 • en diskussion om högskolestiftelser
 • aktiviteter i samband med SUHF:s 20-årsjubileum 2015.

Styrelsens protokoll finns efter justering tillgängliga här

Förbundsförsamlingen

Förbundsförsamlingen sammanträdde den 23 oktober på KTH. Dagen innan genomfördes årskonferens om kompetensförsörjning i arrangemang av KTH, Försvarshögskolan och Operahögskolan.

På dagordningen för Förbundsförsamlingen fanns bland annat

 • diskussion kring uppföljning av utseende av externa ledamöter i lärosätenas styrelser
 • översyn av SUHF:s stadgar
 • Erik Arroy, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), informerade om SFS kommande arbete
 • utifrån budgetpropositionen 2014 diskuterades meritanställningar, utredning om ledarskap i akademin och effekter av indragna examensrätter.

Förbundsförsamlingens protokoll finns efter justering tillgängliga här


Rekommendationer, skrivelser och rapporter

Under 2013 har SUHF tagit fram tre rekommendationer

 • REK 2013:1 Rekommendationer angående gemensam examen på forskarnivå
 • REK 2013:2 Etiska riktlinjer vid studentrekrytering
 • REK 2013:3 Rekommendationer avseende personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet

Rekommendationerna finns att hämta här

Skrivelser under 2013

 • Önskemål om möte för att påtala behovet av avgiftsfri tillgång till geodata för forskning och utbildning, september 2013.
 • Hantering av oredlighet i forskningen, mars 2013
 • Överlämnande av slutrapport från SUHF:s arbetsgrupp om SwePub (till KB), februari 2013
 • Vikten för svenska universitet och högskolor av att Svenska institutet får tillgång till information ur antagningssystemet NyA, februari 2013
 • Behovet av revideringar av regelverket kring beviljande av uppehållstillstånd för olika typer av förutbildningar vid svenska lärosäten, februari 2013

Skrivelserna finna att hämta här

Rapporter

Framtiden börjar nu: Utbildning och forskning i ett framtidsperspektiv, en antologi för dialog om den svenska högskolan 2030

Framtidens samhälle behöver en mångfald kompetenta, fria och oberoende universitet och högskolor! Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har sedan 2011 bedrivit ett omfattande analysarbete med sikte på de utmaningar som väntar och vilken roll som högskolor och universitet ska eller bör spela i framtiden. Arbetet har utmynnat i ett manifest. För att bredda och problematisera diskussionen i manifestet har en debattbok, i form av en antologi, tagits fram. Målgrupper är politiker och beslutsfattare inom offentlig och privat sektor. Förhoppningen är att debattboken desutom ska fungera som en ögonöppnare för högskolesektorn. SUHF önskar med denna debattbok skapa en öppen diskussion om högskolans roll i ett framtida Sverige och världen. Debattboken som pdf finns här. Önskar du ett tryckt exemplar kontakta Ingela Arvidsson på SUHF:s kansli.


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

Programutskott för SUHF:s framtidsaktiviteter

SUHF:s förbundsförsamling fastställde i mars 2013 manifestet "Framtiden börjar nu!". I anslutning till manifestet ska aktiviteter som skapar opinion och debatt kring de frågor som bedöms angelägna för framtiden genomföras. Aktiviteterna ska ligga till grund för att driva förändring och utveckling. För att ta fram och genomföra aktiviteter har SUHF:s styrelse beslutat att tillsätta ett programutskott. Utskottet ska samverka med SUHF:s olika expertgrupper. Expertgruppernas ordförande fungerar som referensgrupp. I arbetet ingår att göra omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Översyn av SUHF:s stadgar

SUHF har tillsatt en arbetsgrupp av genomföra en översyn av SUHF:s stadgar vad gäller medlemskap. I uppdraget ingår att genomföra en omvärldsanalys, nationellt och internationellt.Förslag till reviderade stadgar ska presenteras för Förbundsförsamlingen i mars 2014.

Expertgruppen för kvalitetsfrågor

Expertgruppen för kvalitetsfrågor har lämnat slutrapport över de frågor gruppen behandlat under mandatperioden 2012-2013, rapporten jämte bilagor finns att läsa här


Kommande SUHF-arrangemang

Arbetsgivardag, 12 november

SUHF:s arbetsgivardag 2013 äger rum på KI. Den riktar sig till rektorer och personalchefer. Mötet hålls dagen innan Arbetsgivarverkets arbetsgivardag.

Bibliometriska metoder för att mäta sampublicering, samverkan och om bibliometrins prediktionskraft, 13 november

Forums arbetsgrupp för bibliometri anordnar den 13 november 2013 seminariet Bibliometriska metoder för att mäta sampublicering, samverkan och om bibliometrins prediktionskraft. Seminariet hålls på KTH-Biblioteket, Osquars backe 25; Sal: Salongen den 13 november 2013, kl 13-16.

Att leda för kvalitet i utbildning och forskning, 5 december

Hur kan ledningen skapa och upprätthålla högkvalitativa forskningsmiljöer? Hur kan ledningen skapa förutsättningar för ett effektivt lärande hos studenterna? Det är frågor som kommer att diskuteras på seminariet Att leda för kvalitet i utbildning och forskning. Seminariet äger rum torsdagen den 5 december kl. 10:00 - 16:00 på Konstfack. Sista anmälningsdag är den 8 november.

Se även SUHF:s kalendarium


Nytt från SUHF:s kansli

 Remissyttranden under 2013

 • Yttrande angående Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter, september 2013
 • Yttrande över remiss – Antagning av studieavgiftsskyldiga studenter (U2013/4281/UH), augusti 2013
 • Yttrande angående ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014-2016, maj 2013
 • Kulturdepartementet SOU 2012:65 Läsandets kultur - slutbetänkande från Litteraturutredningen, februari 2013
 • Nordiska ministerrådet Slutrapport från arbetskommittén för Nordic Master "Nordic Master - från pilotprojekt till nordiskt varumärke", januari 2013
 • Utbildningsdepartementet PM Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat, januari 2013

Remissyttrandena finns att hämta här

Remissvar under beredning

 • Högskolestiftelser (Ds 2013:49), förlängd remisstid för universitet och högskolor till den 15 november
 • Gymnasieingenjörsutbildning. Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53), Regeringskansliet (utbildningsdepartementet), yttrande senast 29 november
 • Herrelösa verk i kulturinstitutionernas samlingar (Ds 2013:63), Regeringskansliet (Justitiedepartementet), yttrande senast den 2 december
 • Boverket önskar synpunkter på förslag till ändringar av Boverkets byggregler (BBR), yttrande senast den 13 december
 • Lättläst. Betänkande av lättlästutredningen (SOU 2013:58), Regeringskansliet (Kulturdepartementet), yttrande senast den 10 januari 2014
 • Skydd för geografisk information (SOU 2013:51), Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), yttrande senast 28 februari 2014

Nytt från sektorn

På nya poster

Cecilia Rydinger Alin, tillträdde som rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 5 juni. Hon har sedan juli 2012 fungerat som tillförordnad rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Per Nilsson, tillträdde som rektor för Ersta Sköndal Högskola den 1 augusti. Han kommer senast från posten som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen.

Thomas Achen, tillträdde som förvaltningschef för Högskolan Kristianstad i maj. Han kommer senast från posten som kanslichef för Juridiska fakultetskansliet vid Lunds universitet.

Li Lejestedt, tillträdde som förvaltningschef för Högskolan Väst den 1 september. Hon kommer senast från posten som kommunikationschef vid Högskolan i Jönköping.

 

Redaktör: Lars Alberius


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |