Ser brevet konstigt ut? Klicka här!
SUHF

Nyhetsbrev från SUHF, november 2016

22 november 2016

Innehållsförteckning

SUHF:s beslutande organ

Styrelsen

På styrelsemötet i Paris den 13 september kombinerades möte med studiebesök på OECD, Unesco och International Association of Universities, IAU (iau-aiu.net).

Vid styrelsemötet diskuterades bl.a. personer till Bibsamkonsortiets styrgrupp. Styrelsen utsåg Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, att vara SUHF:s representant och ordförande i styrgruppen. Vidare diskuterades tre remissyttranden Polis i framtiden, Regional indelning och Vetenskapsrådets förslag att justera indikatorerna för vetenskaplig produktion och citeringar (se yttranden nedan). Vidare planerades den kommande förbundsförsamlingen.

Styrelsens protokoll finns här

Förbundsförsamlingen

Höstens förbundsförsamling genomfördes i Kungl. Musikhögskolan i Stockholms nya lokaler. Dagen före hölls årskonferensen En undersökning av bildning - tvärdisciplinära samtal om bildningsbegreppet

Vid förbundsförsamlingen valdes en styrelse för SUHF för mandatperioden 2017-2018: 

 • Helen Dannetun, Linköpings universitet, rektor, ordförande
 • Stefan Bengtsson, Chalmers tekniska högskola, rektor, vice ordförande
 • Björn Broström, Högskolan i Borås, rektor, ledamot
 • Susanne Kristensson, Lunds universitet, universitetsdirektör, ledamot
 • Maria Lantz, Konstfack, rektor, ledamot
 • Johan Sterte, Luleå tekniska universitet, rektor, ledamot
 • Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet, rektor, ledamot
 • Stephen Hwang, Linnéuniversitetet, rektor, ledamot

Vidare fastställdes förbundets verksamhetsplan för 2017 och rekommendationerna Principer för hantering av immateriella rättigheter antogs liksom Rekommendationer angående ansökan om anslutning till Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare, se nedan. 

Förbundsförsamlingen uppdrog åt styrelsen att tillsätta en utredare att ta fram rekommendationer avseende rektorers villkor. Två nya arbetsgrupper inrättades: en expertgrupp för samverkan och en arbetsgrupp för lärarutbildningen. Ett mandat gavs till SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor att arbeta vidare med frågor kopplade till utlandsetablering. 

Förbundsförsamlingen fick en presentation kring kommande ramprogram inom EU av Dan Andrée, Vinnovas Brysselkontor, och status för arbetet inom Tillträdesutredningen av utredaren Jörgen Tholin.

Förbundsförsamlingen beslutade även att SUHF ska arrangera ett antal seminarier under Almedalsveckan 2017. 

Förbundsförsamlingens protokoll finns här


Rekommendationer, skrivelser och publikationer

Rekommendationer

Förbundsförsamlingen fastställde den 19 oktober 2016 rekommendationerna 

 • Principer för hantering av immateriella rättigheter
 • Rekommendationer angående ansökan om anslutning till Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare

SUHF:s rekommendationer finns att hämta här

Skrivelser

Skrivelse till Utbildningsdepartementet om hinder för internationalisering, juni 2016.

Skrivelserna finns att hämta här

Publikationer

Alla SUHF:s publikationer finns att hämta här


SUHF:s expertgrupper och arbetsgrupper

SUHF-modellen

Susanne Odung är sedan årsskiftet SUHF:s expert på SUHF-modellen. Hon nås via suhf-modellen@suhf.se

Lärosätenas indirekta kostnader, SUHF-statistiken 2015, se här

Nya arbetsgrupper och projekt

Arbetsgruppen för flyktingfrågor har identifierat sex viktiga frågor att särskilt fokusera på. Dessa kommer att bearbetas av sex arbetslag:

 1. Hur kan svenska lärosäten använda anslagsmedel till åtgärder/aktiviteter för flyktingars integrering i högskolevärlden?
 2. På vilka sätt kan svenska lärosäten öppna upp för personer som inte är studenter att kunna delta i undervisning och andra aktiviteter?
 3. Göra en nationell sammanställning av hur särskild antagning idag används för att bredda rekrytering och förslag på nationell uppföljning av bedömning av reell kompetens.
 4. Ta fram ett nationellt kommunikationsmaterial som riktar sig till anställda, studenter och målgruppen med information om definitioner och handläggningsprinciper för nyanlända och akademiker med utländsk utbildning.
 5. Genomföra en nationell konferens till hösten 2017/tidig vår 2018.
 6. Utarbeta en omvärldsanalys och kartläggning av kompletterande utbildning, snabbspår och praktikplatser.

Vid förbundsförsamlingen i oktober 2016 beslutades om ett par nya arbetsgrupper.

Mer om SUHF:s arbetsgrupper finns här


SUHF-arrangemang

Genomförda arrangemang

September

7: Det nya kvalitetssystemet III, för kvalitetsansvariga

Oktober

10: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

18: Årskonferens på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, för alla intresserade

19: Förbundsförsamling på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, för högskoleledningar

26: Högskolesektorns styrning och ledning, för personer med administrativa ledningsuppdrag men även kvalificerade handläggare i ledningsstöd

November

7: IFFIS, Smartare information - för ett starkare forskningssverige, tillsammans med Vetenskapsrådet

10-11: Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), höstkonferens, för ekonomichefer m.fl.

10-11: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens, för bibliotekschefer

16: Forskningspolitik, seminarium om svensk forskningspolitik i jämförelse med Danmark och Nederländerna

Dokumentation från de olika konferenserna finns att hämta här

Kommande arrangemang (mer kommer...)

December 2016

6: Arbetsgivardagen, för rektorer, förvaltnings- och personalchefer, på Södertörns högskola

15: Tillträde till högskolan, för rektorer, förvaltningschefer, ordf. i utbildningsnämnder, antagningschefer, politiker, m.fl, Finlandshuset, Stockholm

Januari 2017

13: Dialogseminarium, Finlandshuset, Stockholm, för högskoleledningar och forskningsfinansiärer

Februari

28: Öppen vetenskap - möjligheter och utmaningar, Klara Strand konferens, Stockholm, för personer i ledande ställning vid landets universitet och högskolor och andra institutioner som agerar inom området vetenskaplig kommunikation (forskningsfinansiärer, dataförvaltare, bibliotek m.fl.).

Mars

22: Förbundsförsamling på Högskolan Kristianstad, för lärosätesledningar

April

24: Inspirationsdag för ekonomer i högskolan, plats ej bestämt, Stockholm. Seminarium om ekonomi och redovisning vid universitet och högskolor, för alla intresserade ekonomer

Maj

19: Forum för bibliotekschefer, vårkonferens i Stockholm, för bibliotekschefer

Juli

2-9: Almedalsveckan

Oktober

24: Årskonferens på Stockholms universitet, för alla intresserade

25: Förbundsförsamling på Stockholms universitet, för högskoleledningar

November

9-10: Forum för bibliotekschefer, höstkonferens i Stockholmsområdet, för bibliotekschefer

Se SUHF:s kalender här


Nytt från SUHF:s kansli

Internationellt om högskolan

En gång i veckan publiceras nyhetsbrevet Internationellt om högskolan.

Läs mer om nyhetsbrevet och hur man prenumererar här

Remissyttranden

 • Yttrande över förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval, november 2016
 • Yttrande över betänkandet Polis i framtiden - polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39), oktober 2016
 • Särskilt yttrande från SUHF angående Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48), oktober 2016
 • Yttrande angående justering av modellen för indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar som underlag för resursfördelning, september 2016
 • Yttrande angående ESV:s rapport Uppdrag att se över vissa frågor om hyresavtal - bindningstiden i hyresavtal avseende lokaler för universitet och högskolor (ESV 2016:30), september 2016
 • Yttrande över betänkandet Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd, september 2016
 • Yttrande över rapporten Öppna nätbaserade kurser (MOOCs) i svensk högskola, augusti 2016

Remissyttrandena finns även att hämta här.


Nytt från sektorn

På nya poster

Maria Sörby tillträdde i september 2016 som förvaltningschef på Högskolan i Gävle. Hon var tidigare Site Director på SciLifeLab, Uppsala universitet

Paul Pettersson tillträdde i oktober 2016 som rektor på Mälardalens högskola. Han var tidigare prorektor vid samma lärosäte

Ann Cederberg tillträdde i november 2016 som förvaltningschef på Mälardalens högskola. Hon var tidigare forskningschef inom Kriminalvården

 

 

Redaktör: Lars Alberius

Ansvarig utgivare: Marianne Granfelt


Sveriges universitets- och högskoleförbund, Tryckerigatan 8, S-111 28 Stockholm
Tel: +46 (0)8 321388 | Fax: +46 (0)8 329370
Prenumerera |