Tre nya rekommendationer och förändringar vid kansliet

Den 22 februari sammanträdde SUHF:s styrelse. På dagordningen fanns bl.a. tre rekommendationer. Att ta fram rekommendationer som kan underlätta för lärosäten i specifika frågor och som kan bidra till enhetlig hantering är en viktig uppgift för SUHF att arbeta med.
 

Den första rekommendationen som styrelsen behandlade avser gemensam examen på forskarnivå. Gemensam examen har varit tillåtet i Sverige sedan 2010 men många lärosäten har upplevt problem vid det faktiska genomförandet. Rekommendationerna som tagits fram av en arbetsgrupp ledd av Helen Dannetun, rektor vid LiU är utformade för att ge stöd. Styreslen beslutade att fastställa rekommendationerna
 

Den andra rekommendationen rör etisk rekrytering av studenter. Riktlinjer för detta har funnits sedan 2007 men har reviderats vid ett antal tillfällen. Den omarbetning som nu skett har resulterat i ett mindre omfattande dokument men de viktiga ställningstagandena kvarstår. Arbetsgruppen har letts av Eva Malmström, prorektor vid KTH. Rekommendationerna ska nu gå vidare till Förbundsförsamlingen i mars.
 

Den tredje rekommendationen rör viktiga frågor kring personer som finns vid lärosätena men som inte är anställda eller studenter, exempelvis stipendiater. Denna rekommendation kommer att fortsätta diskuteras vid Förbundsförsamlingen i mars, men kräver något mer arbete innan den kan fastställas. Underlag har tagits fram av personer vid Uppsala och Lunds universitet.
 

Det kommer att ske förändringar vid SUHF:s kansli. Två av kansliets medarbetare, Fredrik och Jennie, slutar efter att ha erbjudits andra intressanta jobb hos våra medlemmar, Uppsala universitet respektive KTH. Jag är naturligtvis glad för deras skull och glad att kansliets medarbetare är eftersökta men jag kommer att sakna deras mycket kompetenta bidrag till kansliets arbete.
 

Rekryteringsarbete pågår men det är nog tyvärr oundvikligt att verksamheten påverkas.