EUA möten i Gent

Den 10-12 april har det varit flera EUA möten, för generalsekreterare, för rådet, för generalförsamlingen samt årskonferensen med temat European Universities-Global Engagement.

Viktiga diskussioner fördes i rådet om läget avseende förhandlingar om Horizon 2020 ”rules of participation” och om synen på kommissionens initiativ U-Multirank. EUA kommer fortsatt att driva full kostnadstäckning och kommer att sitta i en rådgivande grupp för U-Multirank, man ser dock stora utmaningar för utvecklingen av det sistnämnda. Rådet fick också tillfälle till en givande diskussion med Xavier Prats-Monné, vice  Director General  för Education and Culture vid kommissionen.

Generalförsamlingen valde nya ledamöter i styrelsen och fastställde arbetsprogram för kommande år.

Konferensens talare tog upp modeller för internationalisering, erfarenheter av campusetablering i andra länder och situationen i Afrika diskuterades. Min slutsats angående campusetablering blir att det på många sätt är på bra för forskningsverksamheten men att det är svårt att få kvalitet och ekonomi i utbildningen och att mobilitet för personal innebär stora utmaningar.

Kommissionären Androulla Vassiliou redovisade sin syn på EU.s arbete och nämnde särskilt Erasmus och EIT. Vikten av att detta inte blir för introvert poängterades från publiken.

Mötena hölls i universitetet i Gents lokaler och dessa är ett mycket gott exempel på att historiska byggnader kan omvandlas till utmärkta möteslokaler.

Nästa möte för råd och generalsekreterare är i Vilnius i oktober.