Två intressanta möten och nya medarbetare på väg

Den 17 och 18 april deltog jag i mycket intressanta möten. Det första var ett möte där presidiet för SUHF, förstärkt med Framtidsgruppens ordförande Anders Söderholm, träffade alliansens företrädare i utbildningsutskottet och presenterade det nya manifestet ”Framtiden börjar nu- ett manifest för dialog om den svenska högskolan 2030” . En annan viktig fråga som togs upp var SUHF:s syn på ett framtida utvärderingssystem för högre utbildning. Frågorna var många och intresset var stort. Vi hoppas naturligtvis på en fortlöpande dialog.

Mötet den 18 april handlade om nationellt ramverk för kvalifikationer (NQF). Regeringens ambition är att Sverige ska besluta om ett sådant under året och ramverket ska utgå från det som är överenskommet på Europanivå  (EQF). Arbetet avseende det svenska ramverket har legat på Myndigheten för yrkeshögskolan (YH) men finns nu hos utbildningsdepartementet för slutligt framtagande av ett förslag som sen ska remitteras. Vid mötet deltog Stefan Skimutis från YH som varit ansvarig för arbetet, företrädare för arbetsgivarorganisationer, arbetsförmedling, fackliga organisationer och lärosäten. Det finns samsyn om att det är bra att Sverige har ett ramverk, men det finns också ett stort arbete att göra för att skapa förståelse för hur ramverket ska användas och vad det egentligen står för.

Det känns angeläget att SUHF  i samband med remisshantering bjuder in lärosätena till en gemensam diskussion och vi återkommer så snart vi ser hur tidplanen ser ut.

Slutligen har jag den glädjande nyheten att kansliet snart kommer att få två nya medarbetare. Ingela Arvidsson börjar som administratör den 3 juni och Linda Gerén , vår nya utredare, kommer den 10 juni. Fram till den 3 juni har vi tillfällig hjälp av Susanne från Manpower.