Europeiska stadgan för forskare och för rekrytering av forskare

februari 20, 2017 12:09 av Anders Söderholm

EU-kommissionen utfärdade för mer än tio år sedan Europeiska stadgan för forskare och för rekrytering av forskare som man rekommenderade att medlemsländerna skulle ansluta sig till.

Den ena delen av stadgan går under namnet Charter for Researchers. Den faslägger vissa grundläggande principer som forskare, arbetsgivare och finansiärer bör respektera. Det handlar om forskningens frihet, forskarens professionella ansvar, ansvaret att sprida kunskap och att följa de etiska principer som finns för forskningen.

För arbetsgivare och finansiärer stadgas att professionen ska erkännas, att diskriminering inte ska förekomma och ansvaret för arbetsmiljö och arbetsförhållanden, karriär och jämställdhet, för att bara nämna några av de områden som nämns. 

Sammantaget ger stadgan uttryck för en akademisk värdegrund som jag föreställer mig att många akademiker känner sig bekant med och gärna bejakar.

Den andra delen är Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Som namnet antyder handlar det om en uppförandekod att beakta vid rekrytering av forskare som har att göra med transparens vid anställningsförfaranden, urval baserat på värdering av meriter och allsidigt sammansatta urvalskommitteer, med mera. 

En sådan uppförandekod stämmer också väl överens med hur jag föreställer mig att många universitet och högskolor vill arbeta och också på många sätt redan gör. Med tanke på de många diskussioner som förts om just anställningsprocesserna vid svenska lärosäten så vore detta ett sätt att kvalitetssäkra de egna arbetsmetoderna.

Stadgan har fått ett begränsat genomslag i Sverige med några få lärosäten som aktivt gått in i processen att aktivera rekommendationerna för egen räkning. Runtom i Europa har dock över 800 organisationer tagit till sig stadgan.

SUHF:s förbundsförsamling har beslutat att rekommendera lärosätena att ansluta sig till stadgan och för att underlätta detta kommer också visst stöd att kunna tillgängliggöras för de som vill ansluta sig. En viktig aktivitet för att uppnå detta syfte är den konferens som anordnas 21 februari för att informera och diskutera detta. Mer info kommer löpande på vår hemsida, se länk nedan.

Läs mer på SUHF:s sida om stadgan.

Läs mer på Euraxess sida.