God sed!

februari 24, 2017 16:03 av Anders Söderholm

Oredlighetsutredningen har nu lämnat sitt betänkande till utbildningsdepartementet. Utredningen har arbetat under ett och halvt år och intresset för frågorna är och har varit stort.

Min tro är att förslagen om en tydligare precisiering av oredlighetsfrågorna och en bättre formulerad ordning för att hantera misstankar om oredlighet och forskningsfusk i huvudsak är välkomna nyheter. Även förslaget om en ny nämndsmyndighet för att hantera oredlighetsärenden och kunskapsspridning torde falla i god jord som man brukar uttrycka det. Men kommande remissomgång får ge det svaret.

En nog så viktig del, kanske den viktigaste, i utredningen är det långsiktiga arbetet för att utveckla, vidmakthålla och uppmuntra god sed i forskningen. Bland annat föreslår utredningen att en särskild uppförandekod ska tas fram samt att kraven på forskarens ansvar för god sed i forskningen ska införas i lag.

Det är den andra sidan av den akademiska friheten. Det vill säga att med friheten följer ett stort ansvar att utföra forskningsuppgifterna på ett sätt som följer god sed. Som utredningen också föreslår så ligger ett stort ansvar för detta på forskningsutförarna, universitet och högskolor, och jag ser fram emot att få följa detta arbete!