Utvärdering för utveckling!

februari 27, 2017 17:05 av Anders Söderholm

 Idag arrangerades ett seminarium vid Göteborgs universitet där både GU:s och Uppsala universitets kommande eller pågående panelutvärderingar av forskningen presenterades och diskuterades. För GU blir detta den andra utvärderingen medan det är den tredje större panelutvärderingen i Uppsala.

Till skillnade från tidigare utvärderingsomgångar tänker sig båda lärosätena att tydligare fokusera på kvalitetsutveckling och kvalitetsförstärkning. Det blir också ett mindre fokus på betygssättning och mätning av prestationer än vid tidigare utvärderingsomgångar.

Statssekreteraren och utvärderingsansvarig från UKÄ deltog också. Statssekreteraren informerade om skrivningarna i forskningspropositionen vad gäller regeringens ambition att lägga ett uppdrag till UKÄ om att ta fram ett utvärderingssystem för forskning. Detta kan dock inte ges förrän propositionen har riksdagsbehandlats vilket sker i april. Att råda bot på det otuktade utvärderingslandskapet är dock en tydlig ambition vilket tacksamt noteras. 

UKÄ har med andra ord inte startat något utvecklingsarbete men reflekterade ändå kring hur arbetet kan läggas upp och vilka tidigare erfarenheter som finns från andra utvärderingar inom UKÄ och andra myndigheter. UKÄ avser att arbeta på ett liknande sätt som när systemet för utbildningsutvärdering togs fram; det vill säga med bred förankring i sektorn, olika referensgrupper och rådgivande grupper, konferenser, workshops med mera. 

I diskusisonen kring de lärosätesegna utvärderingarna så restes frågor om vad kvalitet egentligen är (!), om utvärderingarna bör foga samman utbildnings- och forskningsfrågor, hur relationen mellan utvärderingar bör se ut, på vilket sätt forskningens resultat ska ges utrymme i utvärderingarna.

När nu, förhoppningsvis, lärosätena får ett formellt ansvar att säkra kvaliteten i den egna verksamheten så finns också en reell möjlighet att diskutera dessa frågor vid universitet och högskolor inför beslut om hur de egna systemen ska utformas.

Det är bra och det känns på många sätt värt att notera att Sverige nu faktiskt är på väg att få fram ett styr- och utvärderingssystem där universitet och högskolor ges det kvalitetsansvar som sedan länge åvilar dem enligt Högskolelagen.