Förbundsförsamling i Kristianstad

mars 30, 2017 15:41 av Anders Söderholm

Nyligen avhölls SUHF:s förbundsförsamling med Högskolan Kristianstad som värd. På dagordningen stod stipendiefinansiering, open science, högskolepedagogik, internationella agenter, infrastruktur, Ladok, Sunet, flyktingfrågor, kvalitetsfrågor, samverkan med yrkeshögskolan och rektorers avgångsvillkor förutom en del sedvanliga förbundsärenden som bland annat verksamhetsberättelse och bokslut.

Innan de formella förhandlingarna så hade vi även ett seminarium kring en rapport om tillitsbaserad styrning. Ett ämne som är särskilt intressant med tanke på att våra politiska uppdragsgivare har annonserat sin avsikt att tillsätta en utredning på det temat. Nuvarande system har drygt 20 år på nacken och kan behöva reformeras.

Frågan är förstås också aktuell eftersom regeringen uttryckt sin ambition att öka tilliten i styrsystemen inom den statliga förvaltningen vilket väl får tolkas som en ambition att röra sig mot ett läge "beyond New Public Management". Seminariet, och rapporten, finns rapportert i Björn Brorströms blogg och avsikten är att slutrapporten ska publiceras inom en inte alltför avlägsen framtid.

Rektorers avgångsvillkor är ett område som från tid till annan tilldrar sig intresse. Numera ingår även rektorer bland de myndighetschefer som omfattas av myndighetschefsförordningen men den förordningen gäller inte om myndighetschefen har en grundanställning. Detta är ju ofta fallet för rektorer som till exempel kan ha en professur vid lärosätet som hen är tjänstledig ifrån under rektorstiden.

För de fall där myndighetschefsförordningen inte gäller så är det rimligt att styrelsen avtalar de villkor som ska gälla för återgång till grundanställningen efter uppdraget som rektor. Den rapport som presenterades vid förbundsförsamlingen tar upp och diskuterar vad som är rimliga förhandlingsområden, rimliga villkor och juridiska ramar för sådana överenskommelser.

Faktum är att både tillträdande rektor och styrelsens ordförande i många fall inte har haft anledning att fundera över dessa frågor. Rapporten kan i dessa fall fungera som en bra utgångspunkt för dialogen inför rektorstillsättningen.