Om SUHF > Förbundsförsamlingen > Handlingar förbundsförsamlingen 160414

Handlingar förbundsförsamlingen den 14 april 2016

Vårens förbundsförsamling genomförs på Örebro universitet den 14 april 2016 kl 08:30-15:00.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Mötehandlingar och förslag till dagordning finns till höger.

För information om tider och platser se här