Om SUHF > Förbundsförsamlingen > Handlingar förbundsförsamlingen 170322

Handlingar till förbundsförsamlingen den 22 mars 2017

SUHF:s förbundsförsamling hålls onsdagen den 22 mars på Högskolan Kristianstad.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Förseminariet

Rapporten Tillitsbaserad styrning och reformerad resurstilldelning, finns till höger

Möteshandlingar

Dagordning och övriga möteshandlingar, finns till höger

Rapport (punkt 15)

Rapporten Högskolepedagogisk utbildning och pedagogisk meritering som grund för det akademiska lärarskapet, finns till höger

Presentationer

Alla presentationer från förbundsförsamlingen här att hämta här

Mer information

För information om tider och platser se här