Om SUHF > Förbundsförsamlingen > Handlingar till förbundsförsamlingen 181024

Handlingar till förbundsförsamlingen den 24 oktober 2018

SUHF:s förbundsförsamling hålls onsdagen den 24 oktober 2018 på Stockholms konstnärliga högskola, Linnégatan 87, Stockholm.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Möteshandlingar

Dagordning och övriga möteshandlingar, finns till höger

Mer information

För information om tider och platser se här