Om SUHF > Förbundsförsamlingen > Handlingar till förbundsförsamlingen 171025

Handlingar till förbundsförsamlingen den 25 oktober 2017

SUHF:s förbundsförsamling hålls onsdagen den 25 oktober 2017 på Stockholms universitet.

Utdrag ur förbundets stadgar § 4: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Möteshandlingar

Dagordning och övriga möteshandlingar, finns till höger

Rapport (punkt 13)

Rapporten Aktuella frågor angående lärarutbildningen, en översikt av den offentliga debatten, finns till höger

Mer information

För information om tider och platser se här