Publicerat > Rapporter

Rapporter

På denna sida finns SUHF:s rapporter från före 1999 och framåt samlade. De finns listade år för år och i mapparna längst ned på sidan.

Rapporter 2018

Rapporter 2017

Rapporter 2016

Rapporter 2015

Rapporter 2013-2014:

Rapporter 2011-2012:

Rapporter 2009-2010

Rapporter 2005-2008

Rapporter 2000-2004

Rapporter t.o.m. 1999

Upp en nivå

Rapporter 2000-2004

 • Ackreditering. En öppen fråga_feb 2003
 • Adjunkters forskarutbildning. Beskrivning, analys och åtgärdsförslag_Gustavsson_2000-11-02
 • Beräkningar av indirekta kostnader och lokalkostnader i externfinansierade forskningsprojekt_Mundebo_2002-10-11
 • Beräkningar av indirekta kostnader_OH-studien_Sonja_2002-06-18
 • För- och nackdelar med ett utökat studieår_2003-04-28
 • Granskning av grunder för fördelning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor_slutrapport_2002-10-11
 • Granskning av grundern för fördelning av indirekta kostnader_Slutrappor_Bilagor_2002
 • Harmonisering av terminer_slutrapport_2004-02-13
 • Hur fria skall universitet och högskolor vara. Autonomirapporten_hösten 2002
 • Hur skall högskolan öka uppdragsutbildningen_2001-10-18
 • Högre utbildning och forskning under det senaste decenniet. En statistisk översikt_Sundqvist_2002
 • Högskolans lärare i 2000-talets kunskapssamhälle_PUAL_okt 2001
 • Kompetensflödet mellan akademi och näringsliv_2000-12-12
 • Livslångt lärande och högskolans roll-ett diskussionsunderlag_2001-03-14
 • PM angående högskolornas utredningsskyldighet om likabehandling av studenter_sep 2002
 • Rekrytering till matematisk-naturvetenskapliga och tekniska utbildningar_2000-04-06
 • Validering av reell kompetens inom högskolan år 2004_2004-12-15
 • Validering av reell kompetens_slutrapport_2003-12-05
 • Vägar till kunskap. Behov av en gemensam strategisk nyorientering för högskolor och deras bibliotek_sept 2003
 • Överenskommelse full kostnadstäckning_jan 2003