Publicerat > Stipendier / Arbetstidsavtal / Nyttjande- och upphovsrätt

Stipendier / Arbetstidsavtal / Nyttjande- och upphovsrätt

På denna sida finns samlat dokument från lärosätena kring stipendier, arbetstidsavtal samt nyttjande- och upphovsrätt. De finns listade nedan samt samlade i mapparna längst ned på sidan.

Stipendier

SUHF:s styrelse fastställde den 11 juni 2013 rekommendationer angående personer som vistas i lärosätets lokaler och deltar i verksamhet vid lärosätet men som varken är antagna till studier eller anställda vid lärosätet. Rekommendationerna finns här.

Samtidigt beslutades att referensmaterial kring rekommendationerna ska samlas på SUHF:s hemsida. Referensmaterialet kommer att finnas listade och i mapparna nedan.

Nyhet (26 juni 2014): Skatteverkets ställningstagande avseende postdok

Efter en artikel i tidskriften Universitetsläraren där Skatteverket uttalat sig om beskattning av stipendier (se här) som utbetalas till så kallade postdok har Skatteverket kommit med ett förtydligande, se här.

Enligt inkomstskattelagen är stipendier som är avsedda för mottagarens utbildning skattefria. Stipendium som är avsedda för andra ändamål är skattefria om det inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning och inte betalas ut periodiskt. Skatteverket konstaterar att forskarutbildning i form av licentiat- och doktorandutbildning ingår i begreppet utbildningsstipendier. När det gäller postdok är det emellertid, enligt Skatteverket, mer tveksamt om dessa stipendier kan omfattas av skattefrihet.

Skatteverket anger i sin skrivelse att när det gäller postdok torde dessa stipendiater i allmänhet ha uppnått en sådan utbildningsnivå att de är kompetenta att bedriva forskning på egen hand. Detta talar, enligt Skatteverket, för att så kallade postdok-stipendier i motsats till vad som är fallet med stipendier till doktorander i normalfallet ska bedömas som stipendier som är avsedda för andra ändamål, det vill säga sådana som är skattefria endast om de inte utgör ersättning för arbete som utförts eller ska utföras för utbetalarens räkning och inte betalas ut periodiskt.

Arbetstidsavtal

Förbundsförsamlingen på Chalmers den 17 oktober 2012 kom överens om att de medlemmar som sluter nya arbetstidsavtal ska meddela detta till SUHF så att avtalen kan publiceras på Förbundets hemsida. De lärosäten som slutit arbetstidsavtal erbjöd sig att vid behov dela med sig av sina erfarenheter till andra medlemmar som är inblandade i ett sådant avtalsarbete.

Nyttjande- och upphovsrätt

Nedan finns policies och avtal kring upphovs- och nyttjanderätt från olika lärosäten.

 Härunder återfinns andra dokument kring frågor om upphovs- och nyttjanderätt.

 

Upp en nivå

Internationellt

 • A long-term position adopted by the Swedish Association of Higher Education (SUHF) regarding a national quality system for higher education, February 2014
 • Berlin-kommuniken - Realising the European higher education area_Ministermöte i Berlin 19 sep 2003
 • Bolognadeklarationen_The European higher education area_juni 1999
 • Budapest-Vienna EHEA-declaration från ministermöte 11-12 mar 2010 i Budapest och Wien
 • Changes needed at universities and HE institutions... - Keynote Landfried Salamanca mars 2001
 • Consultation on the ERA Framework 2001 from SUHF Sweden Nov 2011
 • Convention of European higher education institutions_Salamanca Osterwalder 2001
 • EU 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth_EU-kommissionen 2010
 • EU High level group om modernisation of higher education_Oct 2014
 • EUA_Global_University_Rankings_and_Their_Impact_-_Report_II.sflb
 • EU-kommissionens rekommendationer om den europeiska stadgan för forskare och rekrytering av forskare_mars 2005
 • Financially Sustainable Universities II - European universities diversifying income streams_EUA 2011
 • Glasgow Declaration - Strong universities for a strong Europe_EUA april 2005
 • Global university rankings and their impact_EUA 2011
 • Graz Declaration - Forward from Berlin to 2010 and beyond - the role of universities_EUA 2003
 • On the Proposal for a General Data Protection Regulation_EUA Position_April 2014
 • Potential convergence and the cost of statu quo - Keynote Bricall_Salamanca 2001
 • Pragdeklarationen_Towards the European higher education area_2001
 • SAK-konferensen 23-24 april 2012 Oslo-Gradermoen_program_NMR_NUS
 • Salzburg II recommendations - European universities achievements since 2005 in implementing the Salzburg principles_EUA 2010
 • Sorbonne Joint Declaration_Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher eduation system_1998
 • SUHF_Comments on the Swedish evaluation system_190412
 • The role of the universities in shaping the future of Europe - EUA statement to the European Convention
 • Tromsödeklarationen NORSK_Et nordisk rom for högre utdanning_NUS 2002
 • Tromsödeklarationen_EN_A Nordic space for higher education - A statement by the Tromsö meeting of Nordic University Leaders_2002
 • Universitetens Magna Charta_Bologna 1988